LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Фізика. Астрономія → Адсорбоелектричні ефекти в багатошарових структурах, стимульовані композитними плівками (CuхPd)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ

ІМЕНІ В.Є. ЛАШКАРЬОВА
ГОРБАНЮК ТЕТЯНА ІВАНІВНА

УДК 537.219, 535.36, 535.37

АДСОРБОЕЛЕКТРИЧНІ ЕФЕКТИ В БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУРАХ, СТИМУЛЬОВАНІ КОМПОЗИТНИМИ ПЛІВКАМИ (СuXPd)


Спеціальність – 01.04.07 - фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук


Київ-2005

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України


Науковий керівник

Член – кореспондент НАН України,

Доктор фізико – математичних наук, професор

Литовченко Володимир Григорович

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,

завідувач відділом


Офіційні опоненти:


Доктор фізико-математичних наук

Скришевський Валерій Антонович

Київський національний університет ім. Тараса Шевченко,

професор кафедри напівпровідникової електроніки


Кандидат фізико-математичних наук

Казанцева Зоя Іванівна

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,

старший науковий співробітник


Провідна організація


Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, м. Одеса


Захист відбудеться " 16 " вересня 2005 р. о 1415

на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.199.01 при Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України за адресою:

проспект Науки, 45, Київ, 03028


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту фізики напівпровідників

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України за адресою: проспект Науки, 45, Київ, 03028


Автореферат розісланий " 15 " серпня 2005 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К26.199.01

Кандидат фізико-математичних наук Охріменко О.Б.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Процеси адсорбції газових молекул на поверхні різного типу твердих тіл досліджуються досить широко. Але, як правило, вивчаються, по-перше, адсорбційні явища на поверхні простих однофазних матеріалів (напівпровідників, діелектриків чи металів), по-друге, це виконується в умовах високого вакууму (10-9 мм рт ст.). З практичної точки зору створення ефективних газових сенсорів, які мали б високу чутливість, селективність, швидкодію та стабільність при відносно невисоких температурах (<100 С) значний інтерес становлять дослідження впливу адсорбції газових молекул на електрофізичні характеристики багатошарових структур з каталітичними металевими плівками в реальних умовах. Перспективними з цієї точки зору є структури метал-діелектрик-напівпровідник (МДН), які виготовлюються по стандартній кремнієвій технології, легко інтегруються в системи автоматичного контролю за станом навколишнього середовища, мають малі розміри, вагу і т.ін. Застосування каталітично активних металів, таких як паладій, платина, нікель в значній мірі змінює електрофізичні властивості звичайних МДН-структур, робить їх більш чутливими до адсорбції різних газових молекул. В той же час використання МДН-структур, як адсорбційно чутливих елементів, дозволяє досить легко отримувати електричний сигнал, пропорційний кількості адсорбованих на поверхні газових молекул (а саме спостерігати адсорбоелектричний ефект) і досліджувати процеси, які протікають не тільки на поверхні твердого тіла (металу), а й в об'ємі та на границях розділу багатошарових структур.

На момент постановки цієї роботи в літературі була відсутня достовірна інформація по впливу структури та хімічного складу тонких плівок каталітичного металів на механізми адсорбоелектричних ефектів в багатошарових структурах. Вплив газової атмосфери (в першу чергу парів води та кисню) викликає фазово-структурні перебудови поверхневих каталітичних шарів (процеси старіння), що приводить до часткової втрати адсорбційної чутливості, пов'язаної зі змінами в механізмах адсорбції газових частинок в складних шаруватих структурах, що також не було з'ясовано. Не менш важливе значення для створення теорії газових сенсорів та їх практичної реалізації має знання закономірностей та механізмів адсорбоелектричних ефектів при коадсорбції водню, парів води та кисню. Проте єдиної точки зору стосовно мікроскопічної моделі адсорбційної взаємодії активних газових молекул з багатошаровими структурами в літературі не було. Аналіз літературних джерел показав, що дисоціативна адсорбція водню і воднемістких молекул може відбуватися не тільки на поверхні чистих перехідних металів (Pd, Pt, Ni), але і на біметалевих (композитних) поверхнях, які складаються з перехідного та неперехідного (Сu, Ag) металів. В той же час відсутні дані стосовно фізичних механізмів адсорбційної чутливості багатошарових структур з такими композитними плівками. Все вище зазначене зумовлює актуальність наукової задачі: дослідження закономірностей адсорбоелектричних ефектів при адсорбції воднемістких молекул у випадку багатошарових напівпровідникових структур, сформованих на основі кремнію, з тонкими каталітичними плівками, що мають різну мікроструктуру та хімічний склад поверхні, а також застосування цих структур для розробки газових сенсорів з підвищеною чутливістю і стабільністю.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота відповідає основним науковим напрямкам діяльності Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, закріплених його Статутом і виконувалась у відповідності до тем:

  • Проект Міністерства України у справах науки та технологій № 5.21.04/207-93 "Дослідження газоаналітичних властивостей шаруватих мікроелектронних систем різного типу з метою розробки оптимальних моделей нових газових сенсорів", комплексний проект №04.01.02/002К - 95 по програмі 04.01 "Нові наукоємні технології на базі мікроелектроніки, напівпровідників та оптики". (1993-1995 р.р.). №держ. реєстр: 0101u0062

  • Проект № 01RS9604/8 за Контрактом №141.67.740 від 01.05.1996р. між Інститутом фізики напівпровідників НАН України та Технічним Університетом, м. Ільменау, Німеччина. (1996-1998 р.р.).

  • Проект Державного фонду фундаментальних досліджень № 2.4/777 "Дослідження природи адсорбоелектричних ефектів в надтонких плівках перехідних металів та структурах МДН" за договором № Ф4/313 – 97 від 26.09.1997 р. (1997-1999 р.р.). №держ. реєстр:0102u00308

  • Проект Державного фонду фундаментальних досліджень № 02.07/144 "Дослідження механізмів каталітичних та адсорбоелектричних ефектів в тонких плівках перехідних металів та оксидів" за наказом від 20.07.2001 р. (2001-2005 р.р.). №держ. реєстр: 0101u006245

  • Проект 51, назва пункту "Розробка та дослідження мікроелектронних МДН-газових сенсорів з


  •