LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Фізика. Астрономія → Активізація пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації у процесі вивчення фізики

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВАЗасядько Ігор Іванович

УДК 372.853
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

13.00.02 — Теорія і методика навчання фізики
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ — 2007
Дисертацією є рукопис.Робота виконана у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Величко Степан Петрович,

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

завідувач кафедри фізики та методики її викладання.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Атаманчук Петро Сергійович,

Кам'янець-Подільський державний університет,

завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі;


кандидат педагогічних наук, доцент

Головко Микола Васильович,

Інститут педагогіки АПН України,

старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичної та фізичної освіти.Захист відбудеться "24" жовтня 2007 року о 16 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.053.06 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.


З д

исертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9


Автореферат розісланий "21" вересня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є. В. Коршак


Загальна характеристика

Актуальність теми дослідження та ступінь її розробки

Наукові, соціально-економічні та технологічні досягнення суспільства обумовлюють тенденцію до його прогресивного розвитку в усіх напрямках і відповідно висувають нові вимоги до системи освіти, у тому числі і фізичної. Сучасна концепція фізичної освіти ґрунтується на провідних ідеях, поглядах, теоріях як вітчизняних (П. С. Атаманчук, О. І. Бугайов, Г. Ф. Бушок, Б. Є. Будний, С. П. Величко, С. У. Гончаренко, А. М. Гуржій, Ю. О. Жук, Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, А. І. Павленко, В. Ф. Савченко, О. В. Сергєєв, М. І. Шут та інші), так і зарубіжних (Г. М. Голін, В. О. Ізвозчиков, С. Ю. Каменецький, В. В. Мултановський, В. Г. Разумовський, П. І. Самойленко, Д. Шодієв та інші) науковців. Реформування освіти в Україні має на меті привести у відповідність її зміст та форми з перспективами соціально-економічного розвитку держави та у відповідності з міжнародними стандартами. У зв'язку з цим постає проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів у нових умовах.

Активізація процесу навчання традиційно розглядалася як удосконалення методів та організаційних форм навчально-пізнавальної роботи учнів і студентів, яке забезпечує їм активну і самостійну теоретичну та практичну діяльність у всіх ланках навчального процесу. Активність же особистості учня проявляється у його творчості, вольових актах, спілкуванні.

Проблема розвитку пізнавальної активності постійно була у центрі уваги науковців, оскільки її успішне розв'язання дає можливість суттєво підвищити ефективність, результативність і якість навчально-виховного процесу. Психологічні її аспекти висвітлені у працях Л.С. Виготського, П. Я. Гальперіна, В. В. Давидова, О. М. Леонтьєва, А. М. Матюшкіна, С. Л. Рубінштейна, Н. Ф. Тализіної та інших. Дидактичні та гносеологічні аспекти активності навчально-пізнавальної діяльності проаналізовані у дослідженнях Л. П. Арістової, С. П. Величка, А. І. Павленка, Б. І. Коротяєва, І. Ф. Харламова, Т. І. Шамової та інших. Активізація мислення учнів у контексті проблемного навчання розглядається у працях І. Я. Лернера, М. І. Махмутова, В. І. Лозової, А. М. Матюшкіна та інших. Проблема управління активною навчально-пізнавальною діяльністю висвітлена у роботах П. С. Атаманчука, Б. І. Коротяєва, В. І. Лозової, В. О. Онищука, Т. І. Шамової та інших. Внутрішні стимули активності в учінні розглядали Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Н. М. Звєрєва та інші.

Незважаючи на те, що педагогічна наука має великий досвід щодо активізації навчально-пізнавальної діяльності та розвитку пізнавальної активності студентів, дана проблема залишається актуальною через те, що існують принаймні два важливих протиріччя, які потребують дослідження.

1. Навчально-пізнавальна діяльність студента чи учня має свою структуру, з такими елементами, як мотиви, мета, засоби, програма дій, проміжні та кінцеві результати. Ця діяльність здійснюється особистістю конкретного студента, а тому кожен елемент цієї діяльності детермінований такими особистісними процесами і станами, як мотивація, мислення, пам'ять, психофізіологічні здібності, емпіричний та теоретичний досвід, воля та рефлексія. Рівень розвитку та змістове наповнення перелічених особистісних процесів і станів, які є рушійними силами розвитку особистості, визначає якість та результативність навчання студента. В той же час дієвість навчання визначається тим, настільки ефективно стимулюється активність студента у навчально-пізнавальній діяльності. Пропоновані методикою засоби та шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності спрямовані на розвиток окремих особистісних процесів і станів і не об'єднані в єдину систему.

2. У педагогічній науці недостатньо досліджені зв'язки рівнів пізнавальної активності студента з рівнями розвитку тих особистісних процесів і станів, які обумовлюють його навчальну діяльність. Відсутня модель рівнів пізнавальної активності, яка відображає закономірності їхнього розвитку. Така модель дала б можливість сформулювати кількісні критерії оцінки ступеня розвитку пізнавальної активності студента та реалізувати комплексний підхід до проектування активної навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Дослідження цих двох аспектів є актуальним у контексті сучасного впровадження особистісного підходу у навчально-виховний процес середньої і