LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Фізика. Астрономія → Активні процеси в кометах: аналіз кривих блиску та спектрів

18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА

ЛУК'ЯНИК Ігор Васильович
УДК 523.61; 523.64АКТИВНІ ПРОЦЕСИ В КОМЕТАХ: АНАЛІЗ КРИВИХ БЛИСКУ ТА СПЕКТРІВ01.03.02- Астрофізика, радіоастрономія
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата фізико-математичних наук
Одеса - 2002

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Науковий керівник:

доктор фізико-математичних наук, професор

Чурюмов Клим Іванович,

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ;

головний науковий співробітник.


Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук, професор

Комаров Микола Сергійович

Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, м. Одеса;

завідуючий відділом;


кандидат фізико-математичних наук

Смирнов Володимир Олександрович

Українська національна академія зв'язку, м. Одеса;

доцент.


Провідна установа

Головна Астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, м. Київ


Захист дисертації відбудеться: 03.07.2002 р. о 14-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.04 по захисту кандидатських дисератцій при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова за адресою: 65026, м.Одеса, вул. Дворянська, 2, Велика фізична аудиторія.З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (вул. Преображенська, 24)Автореферат розісланий 02.06.2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор фіз.-мат. наук, доцент Каім С. Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.За сучасними уявленнями, вважається, що комети складаються з реліктової речовини, яка була складовою протопланетної хмари і з якої в результаті акреції утворились тіла Сонячної системи. Позаяк більшість свого часу існування кометні ядра знаходяться на великих відстанях від Сонця при низьких температурах і при мінімальнальній взаємодії з навколишнім середовищем, то, очевидно, що реліктова речовина залишилась в своєму первісному стані. Розв'язання ж багатьох задач астрофізики, геофізики, геології вимагає знання початкових фізико-хімічних умов у протопланетній хмарі. Це також важливо для розуміння еволюційних процесів на різних стадіях формування тіл Сонячної системи. Відтак, дослідження фізичних та хімічних властивостей речовини, з якої складаються комети, є актуальним.

Потрібно наголосити, що комети є своєрідними індикаторами фізичних умов у міжпланетному просторі. Характер нестаціонарних та еволюційних процесів, які відбуваються в ядрах, головах та хвостах комет, суттєво залежать як від рівня сонячної активності, так і від фізичних умов в міжпланетному просторі. Тому, дослідження активних процесів є важливим в сенсі використання комет як космічних зондів, оскільки інформація, яка отримується з космічних апаратів (що вимагають достоту великих фінансових витрат) не завжди є повною, особливо на далеких відстанях від Сонця і від площини екліптики, де комети є по суті єдиним джерелом інформації про сонячний вітер та міжпланетне магнітне поле.

Окрім цього, незважаючи на довголітню історію спостережень та досліджень комет, багато питань залишається не розкритими. Починаючи з робіт Ф. Уіпла, в теорії комет визначальне місце посіла "льодяна" теорія ядра. Космічні місії до комети 1Р/ Галея підтвердили це. Відтак, в загальних рисах теорія пояснює спостережувані ефекти при наближенні комети до Сонця. Тому, в теперішній час, в фізиці комет починають переважати модельні розрахунки, основним завданням яких є уточнити, наприклад, перелік материнських молекул, чи пояснити, так звані, вторинні ефекти: спалахову активність, розвали ядер, підсилення газо- та пиловиділення на значних геліоцентричних відстаннях (тобто активні процеси в кометах). Такі розрахунки значною мірою залежать від якості та кількості матеріалу по спектральним та фотометричним спостереженням комет.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась на Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темами № 97002 "Астероїдно-кометна небезпека та взаємодія космічних тіл з атмосферами планет та сонячною радіацією" (січень 1997 — грудень 2000, номер держреєстрації 0197U003012) та № 01БФ023-03 "Астероїдно-кометна небезпека, фізика комет, взаємодія космічних тіл з атмосферами планет та доплив космічної речовини на Землю" (січень 2001 — грудень 2005, номер держреєстрації 0101U002167) в межах комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Астрономія та фізика космосу".

Мета і задачі дослідження.Метою даного дослідження є виявлення та уточнення на основі аналізу кривих блиску комет залежностей фотометричних характеристик спалахів блиску комет від умов в міжпланетному середовищі та на основі спектральних досліджень встановлення змін, які відбуваються в спектрах комет під час розвалу їх ядер.

Для цього були поставлені наступні задачі:

 • Зібрати та опрацювати дані по секторній структурі міжпланетного магнітного поля (СС ММП);

 • Дослідити можливість виникнення спалаху блиску комети при перетині нею границь СС ММП;

 • Дослідити питання залежності флуктуацій блиску комети від її положення в межах сектору СС ММП;

 • Створити каталог фотометричних параметрів комет 1990 – 2000 років;

 • Побудувати криві блиску двох яскравих комет С/1995 О1 (Hale-Bopp) і С/1996 В2 (Hyakutake) та дослідити їх зв'язок з сонячною активністю;

 • Отримати і обробити спектри комет C/199S4 (LINEAR) і C/2001 A2 (LINEAR) та проаналізувати зміни в спектрах цих комет під час руйнування їх ядер;

 • Обробити і проаналізувати спектри комети C/2000 WM1 (LINEAR) та по просторовим профілям спектральних ліній визначити фізичні характеристики молекул в її нейтральній атмосфері;

 • Провести ототожненя емісій в спектрах комет C/199S4 (LINEAR), C/2001 A2 (LINEAR) та C/2000 WM1 (LINEAR).

  Об'єкт дослідження: комети.

  Предмет дослідження: активні процеси в кометах, а саме — спалахи блиску та розвали ядер.

  Методи дослідження: обробка візуальних оцінок блиску, спалахів блиску комет та даних по СС ММП методами статистичного аналізу; спектральні спостереження; теоретичні розрахунки.

  Наукова новизна одержаних результатів.


 •