LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989 - 2004)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКОБЗАРЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 327.82(540:5-13)"1989/2004"


БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ІНДІЇ В ПІВДЕННІЙ АЗІЇ

(1989-2004)Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та

глобального розвитку

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук


КИЇВ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаНауковий керівник: доктор історичних наук, професор

Манжола Володимир Андрійович,

завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Рубель Вадим Анатолійович

кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


кандидат політичних наук,

Жовква Ігор Іванович,

відділ євроатлантичної інтеграції головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України, завідувач відділу


Провідна установа: Інститут світової економіки та міжнародних

відносин НАНУ


Захист дисертації відбудеться „___"_______25.09.2006 року о___ 13-30 год.

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.26.001.29 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, М. Київ, вул. Мельникова, 36/1.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10.


Автореферат розісланий „___"________23.08.2006 року.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Константинов В.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Характерною рисою формування постбіполярної системи міжнародних відносин є поява нових центрів сили та реструктурування ними середовища глобальної та регіональних систем безпеки. Одним з найбільш динамічних нових центрів сили у сучасних міжнародних відносинах завдяки активному нарощуванню свого абсолютного економічного та військового потенціалу, а також підвищенню ваги у світових політичних процесах є Республіка Індія. В сучасних регіональних та безпекових дослідженнях теза щодо беззастережного лідерства Індії в Південній Азії та перспектив перетворення цієї держави на один із головних центрів впливу в Азії не піддається сумнівам і сприймається як доконаний факт.

В силу особливостей державного розвитку та регіонального становища країни проблеми національної безпеки перебувають у центрі політики Індії на міжнародній арені та в регіоні і визначають систему її зовнішньополітичних пріоритетів. Безпекова політика Індії (політика у сфері безпеки) є головним напрямком зовнішньої політики країни від часу здобуття нею незалежності і в цій якості впливає на всі інші аспекти міжнародної активності цієї держави, тому дослідження зовнішньої політики Індії та її місця у міжнародних політичних процесах доцільно вивчати саме в контексті проблем безпекової політики.

Оскільки, попри зміцнення своєї ролі у глобальній системі міжнародних відносин, Індія все ще діє на міжнародній арені як передовсім регіональна держава, для адекватного аналізу безпекових пріоритетів країни головну увагу необхідно зосереджувати саме на регіональному рівні зовнішньої політики Індії, де зосереджено основні безпекові інтереси та звідки походять основні загрози безпеці країни. Разом з тим, зміцнення позицій Індії у світі призвело до суттєвого розширення регіональних рамок зовнішньої та безпекової політики Індії і формування нової конфігурації південноазійського комплексу безпеки, центром якого виступає Індія.

Зовнішній політиці Індії як специфічному явищу періоду холодної війни присвячена значна кількість досліджень, що глибоко аналізують глобальні та регіональні виміри індійської політики неприєднання та орієнтації на власні сили. Водночас, різка зміна характеру індійської зовнішньої політики, що відбулася після розпаду біполярної системи, її деідеологізація та регіоналізація, а також зміна конфігурації сил в Азії призвели до формування нових параметрів безпекової політики країни, що потребують окремого ретельного вивчення та аналізу з застосуванням підходів та методів сучасної політичної науки.

Аналіз окремих елементів моделі безпекової політики Індії та головних напрямків цієї політики є актуальним з огляду на можливість встановлення характерних рис сучасної зовнішньої політики країни. Такі риси в цілому можуть розглядатися як притаманні політиці більшості великих регіональних держав третього світу та пов'язані з особливостями зміни ролі цих держав у глобальній та регіональних системах міжнародних відносин. Відповідно, актуальність проблематики наукового дослідження безпекової політики Індії у Південній Азії обумовлена необхідністю вивчення важливого чинника розвитку сучасної системи міжнародних відносин, що є частиною загальної тенденції трансформації міжнародних систем.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження виконане в рамках комплексної програми науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Наукові проблеми державотворення України" (номер держреєстрації 0197U015201), програми Інституту міжнародних відносин "Розробка міжнародно-правових, політичних та економічних основ розбудови української держави" (номер держреєстрації 0197U003322). Дослідження виконане згідно з науковою програмою кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Моделювання місця і ролі України в процесі глобальної трансформації системи міжнародних відносин" (номер держреєстрації 0197U003325).

Наукове завдання, яке вирішує автор, полягає у встановленні зв'язків між змінами глобального середовища міжнародної безпеки, безпекової політики держави, що виступає у міжнародних відносинах як регіональний центр сили,