LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний періодКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ТАРАН ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛІВНА
УДК: 327(540:510)"312"


БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ІНДІЙСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН

У ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем

та глобального розвитку


АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наукКиїв – 2008Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Науковий керівник: доктор політичних наук, професор

КРУШИНСЬКИЙ Вадим Юрійович

Інститут міжнародних відносин

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри міжнародних відносин та

зовнішньої політикиОфіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

КОППЕЛЬ Олена Арнольдівна

Інститут міжнародних відносин

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри міжнародних відносин та

зовнішньої політики


кандидат історичних наук

ЛУКАШ Ольга Іванівна

Інститут світової економіки і міжнародних відносин

Національної академії наук України,

старший науковий співробітник відділу глобалістики, геополітики та геоекономіки

Президент Всеукраїнської асоціації індологів

Захист відбудеться "19" січня 2009 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.10.
Автореферат розісланий "13" грудня 2008 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Константинов В.Ю.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі динаміка міжнародних процесів в значній мірі проявляється в переконфігурації елементів глобальної системи. Міжнародна система набуває нових якісних параметрів, в тому числі за рахунок переростання окремих центрів сили з регіонального на глобальний рівень.

В цьому контексті Індія та Китай займають особливе місце. Прагнення обох держав посилити політичну роль не тільки в регіональній, а й в міжнародній політиці підкріплюється наступними факторами: Індія та Китай є одними з найбільш динамічних економік у світі; відбувається активізація діяльності обох держав в основних міжнародних інститутах (ООН, ВТО); вибудовується нова інституціональна база відносин Індії та КНР з „Великою вісімкою", ЄС, США тощо. Нова лінія поведінки держав (китайська – стратегія „глобального добросусідства", націлена на створення сприятливого міжнародного середовища для зростання КНР, та індійська - спрямована на збільшення стратегічного простору Індії й підтримку стратегічного співробітництва з усіма провідними державами світу) зумовлює підвищення ролі та значення цих країн на міжнародній арені.

Отже, актуальність заданої тематики визначається, насамперед, характером впливу індійсько-китайських відносин на регіональну безпеку в Азії та стабільність міжнародної системи в цілому. Стан відносин між Індією та КНР залежатиме від ефективності вирішення наявних двосторонніх протиріч та рівня співробітництва між державами. Автором виокремлено 3 можливі варіанти розвитку індійсько-китайських відносин у сфері безпеки: 1) Індія та КНР після вирішення двосторонніх суперечок на основі взаємного пристосування та компромісу досягнуть реального стратегічного партнерства. Це означатиме, що на міжнародному рівні співробітництво обох держав буде спрямоване на вироблення спільного підходу щодо розв'язання головних проблем сучасності та зменшення/нівелювання примусів міжнародної системи; 2) у взаємодіях між Індією та КНР превалюватимуть елементи конфронтаційності та супротивництва; 3) на фоні поступового вирішення двосторонніх проблем Індія та Китай перебуватимуть у відносинах „здорової конкуренції"- ситуативного партнерства, при цьому вдаючись до консолідованих дій у міжнародних та регіональних питаннях за умови спільності їхніх інтересів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційної роботи є складовою частиною комплексної програми науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Наукові проблеми сталого державного розвитку України", програми Інституту міжнародних відносин „Інтеграція України у європейські правові, політичні та економічні системи" (номер держреєстрації №06БФ048-01). Дослідження виконане згідно з науковою програмою кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Європейський вектор зовнішньої політики України в контексті процесів міжнародних відносин".

Наукове завдання, яке вирішує автор, полягає у визначенні принципових засад і особливостей динаміки міждержавних взаємин Республіки Індія й КНР як зростаючих „центрів сили" в площині національної й регіональної безпеки. В рамках дисертаційного дослідження продемонстровано характер впливу міжнародного середовища на зміст та трансформацію індійсько-китайських відносин у сфері безпеки та зворотній вплив відносин між Індією та КНР на геополітичну ситуацію в азійському регіоні.

Об'єктом дослідження є індійсько-китайські відносини у постбіполярний період.

Предметом дослідження виступає безпековий вимір індійсько-китайських відносин.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в з'ясуванні головних протиріч індійсько-китайських відносин, які становлять загрозу національній безпеці Індії та КНР відповідно.

Відповідно до сформульованої мети визначено головні завдання дослідження:

  • визначити концептуально-теоретичні підходи щодо аналізу безпекового виміру


  •