LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Великобританія в європейських інтеграційних процесах

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКРУШИНСЬКИЙ Вадим Юрійович


УДК:321(410)
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ


Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми

міжнародних систем та глобального розвитку


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора політичних наук
Київ – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Науковий консультант:

доктор історичних наук, професор

БІЛОУСОВ Михайло Михайлович

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник.


Офіційні опоненти:

доктор політичних наук, професор

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Григорій Миколайович,

Національний інститут стратегічних досліджень, заступник директора;


доктор філософських наук

Парахонський Борис Олександрович,

Національний інститут проблем міжнародної безпеки Ради

національної безпеки та оборони України, Завідувач відділу

глобальної та європейської безпеки;

доктор політичних наук, професор

Круглашов Анатолій Миколайович,

Чернівецький національний університет, зав. кафедри політології

та соціології.


Провідна установа:

Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, м. Київ.


Захист відбудеться 15 березня 2004 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (04119, м. Київ, вул. Мельникова, 361, Інститут міжнародних відносин, зал засідань вченої ради)

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий 13 лютого 2004 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради М.С.Каменецький


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Розвиток сучасного світу характеризується загальносвітовими процесами інтеграції та глобалізації. Одним з наслідків розгортання процесу світової глобалізації є дедалі більше розмивання різниці між рівнями світової системи – міжнародним, особливо регіональним, та національним. Це призводить до зростання значення реактивної складової у визначенні державами темпу та напрямів політичних змін як у середині країни, так і у світі в цілому . Різні функціональні комплекси (економічні, соціальні, культурні) національних держав дедалі більше інтегруються в загальносвітовий простір. Тому для регулювання сучасних глобальних тенденцій та їх формалізації необхідно створення сильних та впливових міжнародних інститутів як на регіональному, так і на глобальному рівнях.

Завершення періоду глобальної біполярності та блокового протистояння часів "холодної війни", які домінували над усіма регіональними підсистемами, не могло не призвести до зростання ролі та впливу регіональних комплексів міждержавних відносин. А такий регіональний комплекс, як західноєвропейський, що накопичив значний економічний та політичний потенціал, мав можливість визначати не тільки регіональні структури міждержавних відносин, але і суттєво впливати на глобальні міжнародні відносини. Багатовимірність та революційність європейської інтеграції визначають значущість останньої як для розвитку світових політичних процесів, так і для концептуального осмислення останніх.

Інтеграційні процеси впливають на зміст політики, яка проводиться країнами Європи, на форми, яких на сучасному історичному етапі набуває політичний процес в цих країнах. В європейській інтеграції тісно взаємодіють між собою елементи міждержавної співпраці учасників відповідних процесів та внутрішньополітичні процеси – особливості визначення місця окремих країн в інтеграційних структурах, формування національних доктрин щодо напрямів та інтенсивності інтегрування, поступок національним суверенітетом на користь тіснішої співпраці в спільних інституціях. Взаємозв'язки міждержавних відносин всередині інтеграційних угрупувань із політичним процесом в окремих державах-учасниках цих угрупувань, інтеграція національних політичних акторів в політичний дискурс міжнародного рівню визначають сучасний стан інтеграційних процесів та їх перспективи.

Проблема співвідношення національного та наднаціонального, що таким чином загострюється в процесі розбудови інтеграційних механізмів Європейського Союзу, особливо наочно представлена в політиці Великобританії щодо європейської інтеграції. Особлива позиція щодо поступки частиною національного суверенітету на користь спільних інтеграційних інституцій, яку Великобританія обійняла з часу вступу до Європейського економічного співтовариства, витікає з відмінностей у політичній та правовій системах, структурі зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетів, ставленні до культурної ідентичності, що відрізняють країну від решти провідних західноєвропейських держав.

Досвід адаптації Великобританії до вимог європейської інтеграції, пошуку компромісів та захисту власних інтересів у спільних інституціях ЄЕС та ЄС є важливою складовою інтеграційних процесів в сучасній Європі, дослідження яких має практичний інтерес для становлення європейської політики України.

Враховуючи прийняття Україною національної стратегії, кінцевою метою якої є повномасштабна інтеграція до європейських та євроатлантичних структур, аналіз та оцінка політики Великобританії в інтеграційних процесах становить безперечний інтерес для державних органів та структур України, відповідальних за реалізацію її зовнішньополітичного курсу в рамках вищезгаданої стратегії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження виконане в рамках комплексної програми науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Наукові проблеми державотворення України" (номер держреєстрації 019U015204), програми Інституту міжнародних відносин "Розробка міжнародно-правових, політичних та економічних основ розбудови української держави" (номер держреєстрації 0197U003322). Дослідження виконане згідно з науковою програмою кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Моделювання місця