LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Взаємодія неурядових організацій і транснаціональних корпорацій з національною державою в умовах глобалізації

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

УДК 327.7:321.011.7
СОРОКА Ольга МиколаївнаВЗАЄМОДІЯ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

З НАЦІОНАЛЬНОЮ ДЕРЖАВОЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук
КИЇВ – 2008


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин і країнознавства Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету.Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент

ШЕЛЮК Людмила Олександрівна,

директор Рівненського інституту слов'янознавства

Київського славістичного університету.

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор

РИЖКОВ Микола Миколайович,

завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
кандидат політичних наук

КЛИМЕНКО Олена Анатоліївна,

старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.Захист відбудеться 9 грудня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.176.02 в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича,5.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича,5.Автореферат розісланий „6" листопада 2008 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат політичних наук О.В. Сушко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження визначається, передусім, зрослим рівнем взаємозалежності світового розвитку і прискоренням процесів глобалізації, які набули стимулу після розпаду біполярної системи і закінчення ідеологічного протиборства на світовій арені. У той же час в останні десятиліття в соціальному розвиткові спільноти виникають нові явища, що стають певною мірою знаковими для новітнього процесу змін у світовій політиці.

По-перше, в умовах глобалізації вже самі темпи зростання і наявна кількість транснаціональних суб'єктів є своєрідним викликом національній державі як важливому акторові світової політики. При цьому в багатьох галузях зростання кількості транснаціональних структур – інакше кажучи, політична денаціоналізація – відбувалася більшою чи меншою мірою паралельно з суспільною денаціоналізацією.

По-друге, дедалі помітнішу роль у світовій політиці відіграє транснаціональний капітал – підприємства, групи і фірми, які контролюють свої фінансові та виробничі активи в зарубіжних країнах. Транснаціональні корпорації (ТНК) „стикаються " з державою у такій важливій сфері суспільних відносин, як економіка. У світі ХХІ століття, що динамічно глобалізується, кількість транснаціональних корпорацій зросла у тридцять разів. Це вже не лише американські, а й європейські, японські, східно-азіатські компанії, фірми, підприємства і банки, що зайняті у найрізноманітніших секторах економіки (переважно у сфері послуг) і мають понад 700 тисяч філій за кордоном. В цьому сенсі вони мають відчутні переваги не лише перед малими державами, а й нерідко перед середніми і навіть великими. По-третє, невід'ємною ознакою останніх десятиліть стало зростаюче значення приватних і неурядових організацій (НУО). Згідно з деякими оцінками, після закінчення „холодної війни" у країнах Центральної і Східної Європи виникло понад 100 тисяч активних груп громадянського суспільства. Лише в Індії діє понад мільйон неурядових організацій. В міру того як поширювалася глобальна діяльність, набувала дедалі вагомішого значення і їх роль у світовій політиці. Навіть у тих галузях, де уряди, як і раніше, є головними дійовими особами, дедалі більше зростає активність неурядових організацій, які здійснюють контроль за діяльністю урядів. Про це переконливо свідчить діяльність таких міжнародних організацій, як Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Міжнародна амністія, Earth Council та ін.

Отже, актуальність теми дослідження пов'язана як з багатоплановим розмиванням державно-центричної системи міжнародних відносин, так і з підривом традиційних „внутрішніх" повноважень держав з боку недержавних гравців, котрі зміцнюють свої позиції в контексті глобалізації світового розвитку. За цих умов проблеми взаємодії неурядових організацій і ТНК набувають особливого значення. Актуальність обумовлена також конкретним змістом, з одного боку, перспектив та можливостей, що відкриваються, а з іншого – реальних суперечностей і проблем, які постають перед спільнотою у зв'язку з потребою переходу до нового, більш справедливого і безпечного міжнародного порядку. Вивчення зазначених проблем, як і осмислення місця та ролі держави і нових транснаціональних акторів (ТНА) у становленні „глобального управління", набуває нагальної необхідності, оскільки сприяє виробленню конкретних заходів для вибору оптимальних шляхів подальшого розвитку.

Нарешті, актуальність теми дисертації визначається й тією дискусією, яка вже декілька років триває навколо проблеми національного суверенітету в світлі глобалізації і діяльності ТНА і яка часто має прямі виходи в політичну практику. Це найбільшою мірою стосується України, котра опинилася перед низкою складних проблем державоутвердження, зокрема, й на міжнародній арені.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дослідження виконано в рамках планової науково-дослідницької теми Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України „Міжнародні та національні стратегії конкурентоспроможності в умовах глобальної корпоративізації