LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КОВАЛЬ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧУДК 322 (477) (XX-XXI cт.)

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕРКВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ


23.00.02 – політичні інститути та процеси
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі політології Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника


Науковий керівник: доктор філософських наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України,

академік Української академії політичних наук

Рибачук Микола Филимонович,

Український гуманітарний інститут,

професор кафедри гуманітарних дисциплін,

проректор.

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

Саух Петро Юрійович,

Житомирський державний університет

імені Івана Франка, ректор.


Кандидат політичних наук, доцент

Кардош Едуард Юрійович,

Львівська комерційна академія,

доцент кафедри філософії та культури.


Провідна установа: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, відділ теоретичних і прикладних проблем політології

Захист відбудеться „ 11 " травня 2007 р., о 14 годині, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університет-ська, 1, ауд. 301.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.


Автореферат розісланий 6 квітня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат політичних наук, доцент Шурко О.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Політичні процеси останніх двох десятиріч принесли Україні незалежність, а разом з тим і проблеми, пов'язані з формуванням національної держави. На сучасному етапі здійснюються лише перші кроки до політичної структуризації суспільства. Певні по-літичні інститути зникають, не витримуючи випробування часом, інші – народжуються. Продовжує наростати поляризація політичних поглядів у суспільстві. Політичні, правові й ідеологічні аспекти тут об'єднуються і виходять на загальнокультурологічні: яка система бачення національних інтересів України з її поліетнічним, поліконфесійним населенням, яка система державного забезпечення загальнонаціональних інтересів України, зрештою, яка політична система формується в Україні.

Україна докладає зусиль, аби стати рівноправним партнером держав – членів Європейського Союзу. У цьому процесі українська політична еліта взяла на озброєння теорії й цінності європейських держав. Тут необхідно нагадати, що ці ідеї базуються частково на релігійній ідеології.

Становлення і функціонування нашої держави об'єктивно залежить від розв'язання проблем, пов'язаних із дослідженням економічних, політико-правових та ідеологічних процесів в Україні. Одним із напрямків досліджень політології є проблеми громадянського суспільства. Об'єктами таких досліджень є різні інститути громадянського суспільства, їх взаємозв'язки, їх відносини з державою.

Досвід країн вторинної модернізації, до числа яких належить й Україна, показує: "еталонних" форм громадянського суспільства не існує, необхід-но шукати синтез чужого досвіду й власної традиції. Особливу актуальність проблематика громадянського суспільства має в посткомуністичних країнах, які в силу цілої низки причин змушені в історично стислий термін здійснювати безпрецедентні за своїми масштабами соціальні перетворення. Тому, безперечно, важливо проаналізувати досвід розбудови громадянського суспільства, накопичений як розвиненими країнами, так і країнами, що розвиваються. Але розглядати такі дослідження потрібно у зв'язку зі становленням і функціонуванням інститутів громадянського суспільства на різних етапах української історії.

Одним із найважливіших суспільних інститутів, який поряд з іншими складовими елементами громадянського суспільства безпосередньо впливає на перебіг суспільно-політичних процесів, є церква. І тому вона може й повинна бути піддана аналізу з позицій політології.

Але, разом із цим, необхідно зазначити, що політологія не береться відповідати на запитання про істинність або хибність тих або інших положень віровчення, релігійних догм, про ступінь адекватності відбиття релі-гійною свідомістю дійсності. Релігійна свідомість вивчається політологією як соціальний факт, як одна з реально існуючих систем світогляду, соціальних норм і цінностей у тому аспекті, в якому вона виступає регулятором соціальної поведінки особистості, групи, суспільства. Політологія досліджує не поширеність релігійної свідомості у суспільстві, а ступінь впливу релігії на суспільні процеси, її внутрішній зміст у таких аспектах, які дозволяють визначати тенденції й динаміку розвитку під впливом змін, що відбуваються у суспільстві.

У даному дослідженні розглядаються системи відносин між державою, суспільством та релігійними організаціями, що склались на сучасному етапі. У центрі уваги перебувають проблеми функціонування різних релігійних об'єднань в умовах сучасної України, їхній вплив на політичні процеси, а також діяльність державних структур щодо забезпечення свободи совісті й релігії, розглядається можливість використання міжнародного досвіду.

Актуалізуючи в даній праці проблему відносин між церквою та сус-пільством, автор змушений локалізувати її, обмеживши, у багатьох випадках, рамками традиційних християнських конфесій, оскільки обсяг дослідження не дозволяє зупинятися на всіх існуючих в Україні релігіях, релігійних течіях та деномінаціях. Вибір автора визначається також і тим, що в Україні домінуючою є християнська релігійна традиція в різних її напрямках, конфесіях і деномінаціях. Це дозволить реалістичніше оцінити вплив на стан та розвиток громадянського суспільства в сучасній Україні.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дос-лідження пов'язане з тематикою наукових розробок кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, на якій виконувалася робота. Це стосується, зокрема, наукової держбюджетної теми "Етнополітичні трансформації в Україні