LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Данилішина Катерина ОлександрівнаУДК 372.2 (73): 007 (043.3)АМЕРИКАНСЬКИЙ ЧИННИК В ПРОЦЕСІ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇСпеціальність 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та
глобального розвитку

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук
Одеса – 2004


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі соціальних теорій Одеської національної юридичної академії.


Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент БАГАЦЬКИЙ Володимир Варламович,Одеська національна юридична академія, доцент кафедри соціальних теорій.


Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор МАКАРЕНКО Євгенія Анатолівна, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та зв'язку з громадськістю


кандидат політичних наук ШМАЛЕНКО Юлія Іванівна, доцент кафедри Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ МВС України.


Провідна установа: Інститут світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України, відділ трансатлантичних досліджень, м. Київ.


Захист відбудеться " 06 " липня 2004 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.02 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2, ауд. 312.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2


Автореферат розісланий " 05 " червня 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.М. Єфтені


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Невід'ємною складовою сучасного світу стала глобалізація. Ця проблема привертає дедалі пильнішу увагу дослідників багатьох галузей знань, тобто власне стала домінуючою в сучасній епістемології. Особливо актуальною вона є для України, яка намагається вирішити стратегічну мету – увійти до кола цивілізованих націй сучасності. Прорив України у всіх сферах суспільного життя можливий лише за умови чіткого визначення перспективних імператив з урахуванням глобальних напрямків розвитку людства.

Важливою складовою процесів глобалізації став розвиток новітніх інформаційних технологій, які призвели до глобальних трансформацій у сфері комунікації. Електронна революція з її багатьма технічними новинками дуже швидко змінює світ. Одночасно із значними перевагами ці процеси спричинюють і значні ризики. Через те дотримання пріоритетів демократичного розвитку світового співтовариства, збереження і розширення прав людини, зокрема визнання життєво важливим нового права людини – права на комунікацію, повинні стати важливою передумовою вироблення публічної політики і створення відповідних законів інформаційної ери.

В цьому сенсі важливого значення набуває дослідження стану і тенденцій розвитку системи масової комунікації в Україні, її місця і ролі в європейському і світовому комунікаційному просторі. Також під впливом поширення інформації відбувається зміна ментальності, що особливо актуально для посттоталітарних країн, до яких відноситься й Україна, що також потребує свого вивчення.

Інформаційні війни, міжнародний тероризм стали породженням інформаційної глобалізації та все більше викликають тривогу і занепокоєння і потребують детального з'ясування їх можливих наслідків.

Процеси глобалізації та інформатизації суспільства безпосередньо пов'язані з питанням майбутнього світового устрою, системи міжнародних відносин, з місцем і роллю Сполучених Штатів Америки у вирішенні світових проблем. На сьогодні США - визнаний лідер у процесах глобалізації. Домінування у політичній, економічній, культурній сфері цієї країни доповнюється монополізуванням світового інформаційного простору з метою остаточного оформлення однополюсного світу. В цьому полягає суть американського "інформаційного імперіалізму", який став визначальним чинником новітнього світового інформаційного суспільства і отримав офіційне визнання та увійшов у світову практику як термін міжнародного права після використання його у резолюції 53/70 Генеральної Асамблеї ООН.

Для України важливість дослідження американського чинника процесу інформаційної глобалізації обумовлюється вирішенням дилеми: закріпитися у фарватері американської зовнішньої політики, чи приєднатися до табору прихильників багатополюсного світу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема даної дисертації має тісний зв'язок з програмами Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, які присвячені дослідженню американської зовнішньої політики, а також з планами і темами кафедри соціальних теорій Одеської національної юридичної академії. Зокрема, автор роботи бере участь у розробці теми ІСН ОНУ ім. І.І.Мечникова "Політична діяльність у демократичному суспільстві" (№ державної реєстрації 0191002015) і теми кафедри соціальних теорій ОНЮА "Трансформація українського суспільства до паритетної демократії: історичний досвід, проблеми, шляхи вирішення" (№ державної реєстрації 0103U003289).

Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні місця і ролі Сполучених Штатів Америки в процесах глобалізації, нових тенденцій прояву цих процесів, зокрема в такій її важливій складовій, як інформаційна сфера.

Дисертант зробив спробу розв'язати такі завдання:

- проаналізувати літературу та джерела з різних напрямків теми, розробити основні теоретико-методологічні та методичні принципи дослідження феномену американського інформаційного імперіалізму в епоху глобалізації;

- розглянути процеси входження США в систему глобальних міжнародних відносин та висвітлити механізм формування апарату американської пропаганди та змістовне наповнення його діяльності;

- визначити особливості поширення інформації у сучасних умовах та встановити роль засобів масової інформації у здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики США, з'ясувати роль новинних передач у процесі поширення інформації і розглянути нові форми і методи їх подання;

- проаналізувати основні аспекти спрямування подачі інформації (вплив на свідомість, зміна ментальності, підпорядкування політичної еліти) і оцінити ступінь сприйняття цих елементів інформатизації суспільства суб'єктами міжнародних відносин;

- дослідити особливості американської культурної експансії на сучасному етапі, розглянути форми і методи її поширення, встановити рівень протидії цьому явищу у провідних європейських країнах;

- визначити принципи прогнозування можливих наслідків інформаційного домінування США в системі глобальних міжнародних відносин і його вплив на формування світового порядку ХХІ століття та змоделювати варіанти участі України у процесах глобалізації та формуванні сучасної системи міжнародних відносин.

Об'єктом даного дослідження є процеси глобалізації, аналіз інформаційного сегменту цього явища, який є одним з визначальних у розвитку означених процесів і виступає в ролі базової ознаки.

Предметом дослідження стали різні аспекти