LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз)

пропозиції наукових та практичних працівників). - Т 1. - К.,1994. - C. 120-125.

 • Шуба О. Взаємозв'язок релігійного і національного відродження //Релігія і церква в контексті реалій сьогодення. - К., 1995. - С.83-84.

 • Шуба О. Церковні пам'ятки в контексті національної культури України //Вісник Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. - 1995. - № 4. - С.12-16.

 • Афонін Е., Шуба О. Священик в армії. Потреба душі чи мода? //Віче. - 1995. - № 10. - С. 65-71.

 • Шуба О. Міжцерковний конфлікт. Сподівання на мудрість і терпіння //Віче. - 1996. - № 8. - С.142-154.

 • Шуба О. ...Перед Богом і власною совістю. Хроніка прийняття положень нової Конституції України з релігійно-церковних проблем //Людина і світ. - 1996. - № 9. - С.2-8.

 • Шуба О. Церковні пам'ятки як загальнонаціональні культурні надбання //Пам'ять століть. - 1996. - N 3. - С. 78-84.

 • Шуба О. Церковні пам'ятки як джерело національної історії //Київська старовина. - 1996. - № 6. - С. 93-96.

 • Шуба О. Релігія і політика в українському суспільстві //Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. - К., 1998. - С.60-67.


  Анотація

  Шуба О.В. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз). - Монографiя.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути і процеси. - Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999.

  Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних та політичних аспектів взаємодії етносу і релігії у процесі їх історичної трансформації та в умовах сучасних суспільно-політичних реалій України. Висвітлюється роль і значення конфесійних чинників у національному бутті українського народу. Розкриваються процес еволюції та особливості українського православ'я як національно самобутнього релігійного й етнокультурного феномена, аналізуються причини його розколу, проблеми об'єднання та здобуття автокефалії. З'ясовується місце інших релігій у етнонаціональному розвитку України. Досліджується зв'язок національного і релігійного відродження в сучасных умовах. Виявляються тенденції розвитку етнонаціональних і релігійних процесів, причини та сутність міжцерковного конфлікту, ступінь його загрози суспільно-політичній стабільності українського суспільства. Окреслюється коло національно-державних інтересів України у релігійно-церковній сфері, визначаються основні напрями їх забезпечення в умовах розбудови української державності.

  Ключові слова: релігія, церква, етнос, нація, етноконфесійна спільність, національне та релігійне відродження, етнонаціональні процеси, національно-державні інтереси.

  Аннотация

  Шуба А.В. Религия в етнонациональном развитии Украины (политологический анализ). - Монография.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. - Львовский государственный университет имени Ивана Франко. - Львов, 1999.

  Диссертация посвящается исследованию теоретико-методологических и политических аспектов взаимодействия этноса и религии в процессе их исторической трансформации, а также в условиях современных общественно-политических реалий Украины. Освещается роль и значение конфессиональных факторов в национальном бытии украинского народа. Раскрываются этнонациональная обусловленность межконфессиональных отношений, этнополитические аспекты введения христианства в Руси-Украине. Прослеживаются процесс эволюции и особенности украинского православия как национально самобытного религиозного и этнокультурного феномена. Анализируются формы и методы русификации Украины под религиозным прикрытием. Выясняются причины раскола в украинском православии, проблемы его объединения и получения автокефалии. Определяется место других религий в этнонациональном развитии Украины. Исследуется роль религии и церкви в утверджении украинской национальной идеи, связь национального и религиозного возрождения в современных условиях, политическое, этнонациональное и конфессиональное многообразие современного украинского общества в его социологическом и статистическом измерениях. Определяются тенденции развития этнонациональных и религиозных процессов в Украине в целом и ее отдельных регионах, причины и сущность межцерковного конфликта, степень его угрозы общественно-политической стабильности украинского государства, пути минимизации и преодоления. Очерчивается круг национально-государственных интересов Украины в религиозно-церковной сфере, определяются основные направления их обеспечения в процессе утверждения украинской государственности.

  Ключевые слова: религия, церковь, этнос, нация, этноконфессииональная общность, национальное и религиозное возрождение, этнонациональные процессы, национально-государственные интересы.

  Summary

  Shuba A.V. Religion in ethnonational development of Ukraine (political analysis). - Monograph.

  Doctoral degree Dissertation on political science - specialty 23.00.02 - Political institutes and processes. - The Ivan Franko Lvov university. - Lvov, 1999.

  Dissertation is devoted to investigation of theoretico-methodoligical and political aspects of interaction of ethnos and religion in the process of their historical transformation and in conditions of Ukrainian modern social and political reality. The role and the meaning of confessional factors in the national life of Ukrainian people are shown. The process of evolution and Ukrainian Orthodoxy peculiarities as national-original religious and ethno-cultural phenomena are disclosed, the reasons of its split, the problem of unification and getting autocephaly are analyzed. The role of other religions in ethnonational development of Ukraine is cleared up. The connection of the national and religious revival in modern conditions is investigated. Tendencies of the development of ethno-national and religious processes, causes and essence of the conflict between churches and the degree of its treat to social-state stability of Ukraine are defined. Ukrainian national and state interests in religious sphere are outlined, the main directions of their securing in conditions of Ukrainian State system organization are determined.

  Keywords: religion, church, ethnos, nation, ethno-religions unification, national and religions revival, ethno-national processes, national-state interests. •