LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Стратегічне управління інвестиційними партійно-політичними проектами в сучасній Україні

Дніпропетровський національний університетСергєєв Вячеслав СергійовичУДК 329.001 (Укр)СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНИМИ ПРОЕКТАМИ

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІСпеціальність 23.00.02 Політичні інститути та процеси
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук

Дніпропетровськ – 2005

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі політології Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор філософських наук, професор

Токовенко Олександр Сергійович,

Дніпропетровський національний університет,

завідувач кафедри політології


Офіційні опоненти: доктор соціологічних наук, професор

Сурмін Юрій Петрович,

Інститут проблем державного управління та місцевого

самоврядування Національної академії державного

управління при Президентові України,

заступник директора – начальник Центру соціологічних

досліджень та моніторингу


кандидат політичних наук, доцент

ПОЛІЩУК Ігор Олексійович,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

доцент кафедри політології


Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України;

Захист відбудеться 9 червня 2005 р. о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.08 у Палаці студентів Дніпропетровського національного університету за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), к. 30.

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.

Автореферат розісланий „5" травня 2005 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат філософських наук, доцент ШЕПЄЛЄВ М.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сьогодні у політологічному дискурсі створені передумови сприйняття й розуміння процесів зміни соціально-політичної природи політичних партій. Характерною ознакою розвитку політичних партій у постіндустріальну добу є поява партій нового типу – технологічних партій, які, залишаючись у юридичному форматі класичної (ідеологічної) партії, змінюють свою соціально-політичну сутність. Для партій нового типу притаманна орієнтація не на ідеологію, а на технологію, що надає їм організаційної гнучкості, рухливості і підкресленої інструментальності.

Політичні партії постіндустріальної доби являють собою свого роду "електоральні машини", що потребують функціонування в інвестиційному середовищі як певні політичні проекти. Це актуалізує розроблення нового напряму досліджень у галузі партійного менеджменту – інвестиційне партійно-політичне проектування, ядром проблематики якого є стратегічні питання управління. На зміну нестратегічному (орієнтованому на врахування поточного стану розвитку партії та теперішньої політичної обстановці) способу управління політичними партіями, які притаманні партіям індустріальної доби (класичним ідеологічним партіям), мають прийти прийоми й методи стратегічного управління, за допомогою яких можливо не лише враховувати зміни, а й передбачити перебіг подій.

Сучасні технологічні партії – це потужні "політичні підприємства", які залучають великі гроші (інвестиції), вкладають їх у "політичне виробництво" і прагнуть отримати максимальний прибуток (голоси виборців, урядові посади тощо). Під залучення інвестицій політичні суб'єкти (партії-виборчі об'єднання, партії-проекти) вимушені вдаватися до інвестиційних пропозицій. По суті, партія перетворюється на інвестиційно орієнтовану електоральну машину. Ця тенденція особливо гостро проявляється в неструктурованих або слабкоструктурованих партійних системах нових демократій, зокрема в сучасній Україні. Сучасні технологічні партії (партії-виборчі об'єднання, партії-проекти) в залежності від розвиненості громадянських структур виявляють різні тенденції партійного будівництва: у західноєвропеських суспільствах партії пройшли весь шлях "клієнтели – класичні партії – партії-виборчі об'єднання"; для посткомуністичних суспільств цей процес був перерваний на різних етапах розвитку – східноєвропейські суспільства встигли сформувати базові елементи громадянського суспільства, які були швидко реставровані під час трансформаційних процесів; пострадянські суспільства (крім країн Балтії) зазнали більш фундаментальних змін – процес партійного будівництва був перерваний на початкових стадіях, коли не встигли сформуватися базові елементи громадянського суспільства. Тому останні починають процес партійного будівництва наново, причому штучно створена багатопартійність (без відповідної громадсько-політичної структуризації) вимушена, по суті, імітувати слабкоструктуроване громадянське суспільство.

За цих умов в Україні актуалізується поява технологічних партій, які функціонують у конкурентному середовищі як інвестиційні проекти. Виходячи з цих міркувань, питання стратегічного управління інвестиційними партійно-політичними проектами набуває першочергового значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему цього дисертаційного дослідження затверджено Вченою Радою Дніпропетровського національного університету. Обраний напрям дослідження пов'язаний з розробкою наукової теми "Проблема забезпечення стабільного політичного розвитку України в контексті сучасних соціальних та політичних трансформацій", що її здійснює кафедра політології Дніпропетровського національного університету.

Мета i задачі дослідження. Мета даного дисертаційного дослідження полягає у розкритті особливостей стратегічного управління політичними партіями, які функціонують як інвестиційні партійно-політичні проекти.

Для досягнення цієї мети в роботі намічаються та вирішуються такі задачі:

  • визначити категоріальний зміст поняття "інвестиційного партійно-політичного проекту";

  • описати структуру життєвого циклу інвестиційного партійно-політичного проекту з огляду на завдання стратегічного управління цим проектом;

  • класифікувати інвестиційні партійно-політичні проекти, які стратегічно розраховані на певний електоральний період (на рівні мультіпроектів);

  • розкрити сутність і зміст загальної стратегії інвестиційного партійно-політичного проекту;

  • здійснити декомпозицію стратегічної частини інвестиційного партійно-політичного проекту.

Об'єктом даного дослідження є менеджмент інвестиційного партійно-політичного проектування.

Предметом дисертаційного дослідження є стратегічний аспект управління інвестиційними партійно-політичними проектами в суспільствах перехідного типу.

Методи дослідження: для реалізації мети роботи застосована комплексна методика, що ґрунтується на теоретико-методологічних засадах маркетингового та інвестиційного підходів, конкретизованих методами системного аналізу