LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941 - 1944 рр.)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ


МАЛЮГА Валерій Миколайович


УДК 355.48:323.1.019.5](477)"1941/1944"(043.3)АНТИНІМЕЦЬКА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН І УПА СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНОЇ УКРАЇНИ (1941–1944 рр.)20.02.22 – військова історіяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі історії Національної академії оборони України, Міністерство оборони України.


Науковий керівник:

доктор історичних наук, професор

Шевчук Василь Петрович,

Національна академія оборони України,

професор кафедри інформаційно-пропагандистського забезпечення та військової журналістики.


Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, доцент,

старший науковий співробітник

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович,

Національна академія Служби безпеки України, начальник кафедри теорії та історії оперативного мистецтва;кандидат історичних наук

Патриляк Іван Казимирович,

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри новітньої історії України.


Провідна установа:

Інститут історії України НАН України,

відділ історії України періоду Другої світової війни, Національна академія наук України, м. Київ.Захист відбудеться " 7 " лютого 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.709.04 Національної академії оборони України за адресою 03049, м. Київ–49, Повітрофлотський проспект, 28.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії оборони України (03049, м. Київ–49, Повітрофлотський проспект, 28).Автореферат розісланий " 3 " січня 2007 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат історичних наук В. М. Грицюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Консолідація українського суспільства, виховання патріотично налаштованого громадянина нашої держави є найбільш нагальним завданням сучасного державотворчого процесу. У розв'язанні цього завдання важливе значення відіграє відтворення в наукових працях національно-визвольної боротьби українського народу за свою незалежність. Серед історичних віх цієї боротьби чільне місце займає діяльність ОУН та УПА. У цьому контексті актуального значення набула потреба всебічного висвітлення антинімецької інформаційно-пропагандистської діяльності ОУН і створеної нею УПА, яка виступала в роки Другої світової війни невід'ємною складовою їх боротьби за створення незалежної Української держави.

Радянська історіографія формувала суто негативну суспільну думку щодо ОУН і УПА, а аспекти їх боротьби проти німецького окупаційного режиму просто замовчувала. Незважаючи на появу останнім часом значної кількості наукових праць, в яких йдеться про українські національно-патріотичні сили, їх антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність серед населення окупованої України залишається недостатньо висвітленою. Така обставина актуалізує пропоновану тему дослідження і має стати суттєвим кроком в подальшому об'єктивному вивченні історії боротьби українських національно-патріотичних сил проти німецьких окупантів у роки Другої світової війни.

Висвітлення цього виду антинімецької боротьби ОУН і УПА в роки Другої світової війни дає можливість встановити зв'язок між військово-політичною діяльністю українських націоналістів та розгортанням збройного опору німецьким окупантам.

Виходячи з актуальності теми, дисертантом сформульоване наукове завдання – на основі аналізу архівних документів та опублікованих джерел дослідити та розкрити антинімецьку інформаційно-пропагандистську діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України, виявити її зміст та спрямованість, показати роль і місце в боротьбі українського народу проти німецьких окупантів у 1941–1944 роках.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи Національної академії оборони України на замовлення Головного управління з гуманітарних питань та соціального захисту Генерального штабу Збройних Сил України на тему: "Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення повсякденної діяльності військ (сил)" (шифр НДР "Пропаганда"), в якій автором виконано розділ "Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Другій світовій війні".

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи єузагальнення досвіду антинімецької інформаційно-пропагандистської діяльності ОУН і УПА серед населення України, виявлення специфіки її організації та проведення, визначення напрямків його використання на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України та у військово-патріотичному вихованні молоді.

Досягнення мети передбачає вирішення наступнихзавдань:

з'ясувати стан наукової розробки теми та проаналізувати джерельну базу дослідження;

визначити фактори, що обумовили розгортання керівництвом ОУН антинімецької пропагандистської діяльності серед населення окупованої України;

дослідити процес створення пропагандистських структур ОУН і УПА та визначення їх завдань в умовах окупації України;

проаналізувати організацію підготовки пропагандистських кадрів ОУН і УПА;

розкрити основні напрямки та зміст антинімецької інформаційно-пропагандистської діяльності ОУН і УПА серед населення України;

встановити основні періоди антинімецької інформаційно-пропагандистської діяльності ОУН і УПА серед населення України та їх особливості;

на основі матеріалів дослідження подати рекомендації щодо практичного використання досвіду інформаційно-пропагандистської діяльності ОУН і УПА серед населення України у військово-патріотичному вихованні молоді та у процесі розвитку Збройних Сил України.

Об'єктом дослідженняє діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії в роки Другої світової війни.

Предметом дослідження є антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення на окупованій території України.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали принципи історизму,