LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Целуйко Марина Євгенівна


УДК 323.28АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наукДніпропетровськ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент

Назаренко Сергій Іванович,

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна,

доцент кафедри політології


Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

Остроухов Володимир Васильович,

Державний університет

інформаційно-комунікативних технологій,

завідувач кафедри соціальних технологій


кандидат політичних наук, доцент

Калиновський Юрій Юрійович,

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого,

доцент кафедри філософії, м. Харків


Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса

Шевченка, кафедра політології

Захист відбудеться "27" жовтня 2006 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 08.051.08 Дніпропетровського національного університету за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), Палац студентів ДНУ, к. 30.

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.

Автореферат розісланий "22" вересня 2006 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філософських наук, доцент С.В. Ставченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження зумовлена збільшенням кількості дестабілізуючих факторів у світі: загрозами насильства та нездатністю держави, її політичних елементів нейтралізувати їх, перейти до конструктивної взаємодії. Тому особливої актуальності набуває вивчення, розробка та впровадження методів подолання дестабілізації шляхом попередження або ліквідації загрозливих факторів.

Серед них важливе місце займає поширення терористичної діяльності. Тероризм є однією із смертельно небезпечних хвороб сучасного суспільства. Події останнього десятиліття в США, Росії, Європі та Азії показали, що ніхто в світі не виробив надійних методів та засобів для боротьби з цим злом. Сучасні держави відчуваючи проблеми з обліком міграції, охороною кордонів, контролем фінансових й інформаційних потоків та існуючи в світі в умовах постійно триваючих локальних конфліктів стають все більш уразливими для терористичних організацій, кількість яких поширюється. За цих умов країни потребують проведення ефективної антитерористичної політики як засобу забезпечення власного виживання, підтримки суспільної та міжнародної стабільності. Тому надзвичайно актуальним є аналіз ефективності сучасної антитерористичної політики держави.

Важливим є розгляд міжнародного рівня боротьби з тероризмом, що зумовлено швидким зменшенням кількості терористичних організацій, діяльність яких має суто внутрішній характер. Тероризм сьогодні, як соціально-політичне явище, зазнав глибокої трансформації в бік міжнародного розвитку і цей процес продовжується. На початку ХХІ століття відбувається інтернаціоналізація тих чи інших аспектів діяльності переважної більшості терористичних угруповань. Це погрожує стабільності все більшої кількості країн.

На сьогодні суспільна стабільність в Україні забезпечена не всіма необхідними умовами (економічні, політичні, соціальні, етнонаціональні), тому не є достатньо міцною. Це означає, що для держави підвищується значення ефективної антитерористичної політики покликаної не допустити появу дестабілізуючих терористичних факторів (поширення екстремістських ідей, виправдання насильницьких методів вирішення проблем, діяльність терористичних організацій), які на тлі суспільного невдоволення можуть привести до масових зіткнень аж до розпаду держави.

Актуальність роботи зумовлена також недостатньою скоординованістю державних підходів у визначенні власної антитерористичної політики, що робить її помітно недосконалою. Це викликане розбіжностями наукових і політичних поглядів, які представлені в концепціях провідних зарубіжних і вітчизняних учених: У. Лакера, Б. Хофмана, Й. Боданскі, В. Устинова, В. Вітюка, С. Ефірова, В. Ємельянова, В. Остроухова, В. Ліпкана, В. Крутова, О. Бардіна. Україна сьогодні лише стоїть перед потребою створення концепції антитерористичної політики та необхідністю розвивати власну наукову базу в цьому напрямі, що також робить актуальним дане дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційне дослідження проведене в межах комплексної наукової теми кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна "Влада та її реалізація у незалежній Україні".

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботиполягає у з'ясуванні ефективності антитерористичної політики держави в контексті забезпечення суспільної стабільності.

Реалізація мети дослідження передбачає розв'язання таких завдань:

  • розкрити сутність феномена тероризму, визначивши його характерні ознаки й відокремивши від суміжних явищ;

  • виявити й обґрунтувати сучасні можливості діяльності та тенденції розвитку тероризму як об'єкта антитерористичної політики держави;

  • визначити зміст поняття "антитерористична політика держави";

  • розглянути особливості сучасних методів антитерористичної політики;

  • проаналізувати ефективність антитерористичної політики держави за критеріями її відповідності до боротьби проти особливостей сучасного тероризму в контексті забезпечення суспільної стабільності;

  • визначити заходи запобігання виникненню тероризму на території України та вдосконалення інститутів і методів антитерористичної політики.

Об'єктом дослідження є засоби держави, які