LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів ХХ ст.КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КЬОПКЕ ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА


УДК 17:215:101.9(430)"19"


АКСІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА

В ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПЦІЯХ

НІМЕЦЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ ХХ СТ.

Спеціальність 09.00. 11 – релігієзнавство
АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наукКиїв – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі релігієзнавства філософського факультету

Київського національного університету імені Тараса ШевченкаНауковий керівник: доктор філософських наук, професор

БОНДАРЕНКО Віктор Дмитрович,

Національний педагогічний університет

ім. М.П. Драгоманова, завідувач кафедри

культурології
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

РИБАЧУК Микола Филимонович,

Український гуманітарний інститут,

професор кафедри гуманітарних дисциплінкандидат філософських наук

ШВЕД Зоя Володимирівна,

Міжнародний Соломонів університет,

доцент кафедри філософії

Захист відбудеться "30" жовтня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд.330.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 58, зал 12.

Автореферат розісланий " 29_" вересня 2008 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.І. ПредкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Для сучасного суспільства сьогодні виникають проблеми актуалізації ціннісних орієнтацій людини, смислу її життя, гармонійного відчуття самої себе у світі. Сам процес розкриття значущих культурних і релігійних явищ, подій, обставин у суспільстві має певні складнощі.

Проблема взаємовпливів систем цінностей і релігій залишається важливою теоретико-пізнавальною і соціальною проблемою, яка має кілька аспектів розкриття. Ідеться, зокрема, про переосмислення самої системи ціннісних орієнтацій людини. Багаторічний досвід існування тоталітарної держави, безперечно, наклав свій відбиток на свідомість українського народу. Такі почуття як непевність, страх перед майбутнім – були і залишаються визначальними, принаймні, для представників старших поколінь в сучасній Україні. Щодо молоді, то вона прагне відшукати серед численних можливостей і пропозицій власний шлях у житті, намагається здійснити свій вибір.

Звернення до німецької традиції філософування не є випадковим у зв'язку з тим, що саме ця традиція обґрунтовує ідею людини не просто як такої, а того, якою повинна бути людина, якщо вона є істотою духовною. Ідеться про моральний борг людини не тільки перед іншими людьми, навколишнім світом, а, перш за все, перед самою собою. І саме це набуває особливого значення щодо духовного життя сучасної України. Тому що суспільство перехідного періоду потребує розробки новітніх ціннісних стандартів, тобто не таких, які віддзеркалюють існуючі реалії буття, а таких, до яких людина повинна прагнути. Саме до цього аспекту буття людини тяжіють дослідження філософсько-релігійної традиції.

Окрім того, саме німецькі філософи звертаються до християнської релігії як однієї з форм духовно-практичного освоєння світу. Християнство в його концептуальному оформленні постає однією із ґрунтовних характеристик сучасної Західної Європи, основою для функціонування єдиного європейського соціокультурного простору. Варто зазначити, що рівень теоретичних розробок та положень німецьких філософів сягнув глибин як філософського, так і теологічного осмислення проблеми цінностей та особливостей їх функціонування в сучасному світі. Усвідомлення особистого вільного вибору, вибору гідного життя, чесної позиції у ставленні до інших людей – це основні риси німецької традиції філософування ХХ ст.

Актуальність теми дисертаційного дослідження для України пов'язана з тим, що звернення до ідейної спадщини німецьких філософів ХХ ст., зокрема її аксіологічної складової, активізує пошуки відповідей на актуальне питання сьогодення: щодо можливостей та перспектив плідного співіснування морально-ціннісного й релігійного елементів у національній культурі та освіті.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Наукові проблеми сталого державотворення України", науково-дослідної роботи філософського факультету № 06БФ041 – 01 "Філософія і політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання", науково-дослідницькою тематикою кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне осмислення філософсько-релігійної спадщини німецьких мислителів ХХ століття в аспекті її аксіологічної проблематики, обґрунтування ними методологічних принципів та прийомів, які можуть бути використані в подальших філософських та релігієзнавчих дослідженнях.

У відповідності до поставленої мети дисертаційного дослідження необхідним є вирішення таких основних завдань:

– виокремити та проаналізувати місце філософсько-релігійних концепцій німецьких мислителів у системі існуючих рівнів функціонування цінностей;

– дослідити динаміку світських і релігійних цінностей у процесі історичного руху людства;

– розкрити взаємозв'язок суб'єкта й об'єкта у контексті ціннісних орієнтацій, як світського, так і релігійного характеру;

– визначити основні напрями аксіологічної проблематики в німецькій традиції філософування ХХ ст.;

– виявити релігієзнавчі можливості осмислення релігії та релігійних цінностей у творчості представників німецької філософської думки ХХ ст.

Об'єктом