LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Біблеїзми з Євангелія від Матвія у мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників та газетних текстів)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І. Мечникова
НАБОКА Олена МиколаївнаУДК 811.111'373.44:226(043.3)Біблеїзми з Євангелія від Матвія у мові та мовленні

(на матеріалі англомовних словників та газетних текстів)


Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Одеса – 2006

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Колегаєва Ірина Михайлівна,

Одеський національний університет

ім. І.І.Мечникова,

завідувач кафедри лексикології та

стилістики англійської мови


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Селіванова Олена Олександрівна

Черкаський національний університет

ім. Б.Хмельницького

професор кафедри загального та російського

мовознавства;


кандидат філологічних наук, професор

Булатецька Людмила Іванівна

Волинський державний університет

ім.Лесі Українки

завідувач кафедри англійської філології


Провідна установа: Львівський національний університет

ім.І. Франка,

кафедра іноземних мов гуманітарних

факультетів,

Міністерство освіти і науки України, м. Львів.Захист відбудеться "27" квітня 2006 р. о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд.165.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розіслано " 27" березня 2006 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П.

Загальна характеристика роботи


Біблія – плідне джерело, яке надзвичайно широко використовується для поповнення фразеологічного фонду більшості мов світу, особливо тієї його частини, де поширене християнство. Мовний стиль "Книги книг", її словник і синтаксис, насичена образність, а головне, смисловий та дидактичний зміст надихають численні покоління письменників, ораторів, журналістів.

Англомовна культура вже протягом багатьох століть перебуває під великим впливом християнського віровчення, що не могло не відбитися в тому числі й у дзеркалі англійської мови. Тому цілком зрозумілий значний інтерес англомовних філологів до біблійних текстів (Cherry R.T., 1989; Smith R.W., 1982; Soskice J.M., 1985 та ін.), а також до вивчення їх впливу на лексичний фонд англійської мови, зокрема, до вивчення біблеїзмів (слів та виразів біблійного походження) та їх функціонування у різних сферах мовної діяльності (Lamsa G.M., 1985; Manser M.H., 1989 та ін.).

Останнім часом у лінгвістичній літературі з'явилася значна кількість робіт, присвячених аналізу біблеїзмів. Розглядаються їх структурно-семантичні особливості (Гончаров Т.В., Плешков В., 1991), своєрідність функціонування у різних мовах (Гак В.Г., 1997; Лілич Г.Я., Трофімкіна О.І., 1998), вивчається етимологія біблеїзмів (Бірих А., Матешич І., 1994; Коваль А.П., 2001тощо.). У багатьох роботах з'ясовуються значення та відновлюється історія формування біблеїзмів у процесі їх функціонування у мові (Матвєєва І.П., Макаров В.І., 1993-1996; Гвоздарев Ю.А., 1994; Грановська Л.М., 1998; Люстров М.Ю., 1996 та ін.).

Дане дисертаційне дослідження присвячено лінгвістичному аналізу функціонування біблеїзмів як фрагментів прецедентного тексту (Біблії) в сучасній англомовній пресі. Функціонально-стильова лімітація аналізованого мовленнєвого матеріалу (газетні тексти) пояснюється тією важливою роллю, яку відіграють мас-медіа в житті сучасного суспільства. Крім того, мова газети, з одного боку, є полігоном інноваційних процесів, що відбуваються в загальнонаціональній мові, а з іншого боку, через використання кліше, газетних штампів, характерної фразеології виявляє певні глибинні, вкорінені компоненти мовної картини світу відповідного співтовариства. Не випадково не послаблюється інтерес лінгвістів і до дослідження мови мас-медіа, механізмів впливу ЗМІ (зокрема газети як найдавнішого засобу масової інформації) на аудиторію й особливостей їх функціонування (Бабахова Л.Т., 1988; Бельська М.І., 1987; Грищенко О.М., 2002; Дейк Т.А. ван, 1989; Зільберт Б.А., 1986; Кисельов А.Н., 1994; Різун В.В., Мелещенко О.К., 1992; Хеллер Х.Б., 1996 та ін.).

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю поглиблення уявлень про закономірності формування та функціонування пареміологічного фонду мови як носія культурної пам'яті соціуму, а також виявлення факторів, які впливають на активізацію у мовленні тих чи інших паремій. Крім того, вивчення біблеїзмів у газетному тексті є ще одним кроком у дослідженні інтертекстуальності, одного з найбільш актуальних і перспективних напрямів сучасної філологічної науки.

Об'єктом дослідження є біблійні фразеологізми (БФ), образні слова, словосполучення і фрази, які беруть свій початок з Євангелія від Матвія і ввійшли до загальномовного узусу, поповнивши лексичний фонд англійської мови у статусі фразеологізмів.

Предметом дослідження є семантичні процеси, що супроводжують трансформацію біблійних протоодиниць (слів, словосполучень, виразів як елементів Євангельського тексту) у БФ (біблійні фразеологізми англійської мови) та подальше мовленнєве використання останніх (БФ у англомовному газетному тексті).

Матеріал дослідження складають дві вибірки: мовна і мовленнєва. Мовна вибірка об'єднує 178 одиниць БФ, які були виокремлені з п'яти англомовних словників і довідників. Мовленнєву вибірку отримано у результаті обробки 5938 випусків англомовних газет, які вийшли протягом 1999-2004 років і в яких було проаналізовано 739 статей, що загалом містять 1089 мовленнєвих використань БФ.

Метою даного дисертаційного дослідження є семантико-функціональний опис того сегменту фразеологічної системи англійської мови, який містить БФ з Євангелія від Матвія. Поставлена мета визначила коло конкретних завдань дослідження:

  • виокремити та охарактеризувати основні лінгвістичні й екстралінгвістичні фактори, які сприяли процесу фразеологізації фрагментів біблійного тексту;

  • встановити типологію БФ за походженням і