LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Метафізичні виміри української дохристиянської міфології

переважно архетипічними образами накладає обмеженість і на форми відкритості людини священному. Якщо людина в міфі оперує образом, то первісною формою вияву образу природно виступає дія. Тому в найархаїчніших пластах міфу чи давньої казки герой не рефлектує над словами чи установками, а реагує лише на дію, хоч це й суперечить зафіксованому дослідниками факту здатності людей ранніх цивілізацій тонко оцінювати настрої й невисловлені бажання. Такого роду невідповідності підштовхували людину до болісного усвідомлення екзистенційної трагічності буття. З іншого боку ця невідповідність стає вихідним актом розширення здатності людини розкривати в собі духовну особистість трансцендентального масштабу. В такий спосіб в системі дорелігійного міфологічного світовідношення витворювалась здатність продукувати духовну ситуацію, котра психологічно уможливлювала виникнення філософського знання. Тепер вже одночасно в ході мислительних процесів формуються здатності до нових видів переживань.

Отже, вивчення продуктів української (як і багатьох інших) дохристиянської міфології під кутом зору її метафізичних вимірів розкриває перед нами нові аспекти формування знань, почуттів, переживань людини до етапу оволодіння нею філософською та науковою рефлексією. В цьому неперехідне значення міфології, в тому числі й української.

У "ВИСНОВКАХ" приводяться основні узагальнення, підводяться підсумки дисертаційного дослідження, визначаються напрямки подальшої розробки проблеми.


Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації:

1. Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. Монографія. -К.: Віпол, 1998. - 200 с.

2. Ятченко В. Інфільтрація християнського світогляду в тексти українських замовлянь. //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності /Збірник наукових праць. -К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. -С. 303-308.

3. Ятченко В.Ф. Явище анамнезису та його застосування в жанрі української казки //Мультиверсум. Філософський альманах. -К.: Український центр духовної культури, 2000. - № 20. - С.131-139.

4. Ятченко В.Ф. Проблема ідеалу в українських обрядових піснях // Грані. -Дніпропетровськ, 2001. -№ 4(18). - С. 75-79.

5. Ятченко В.Ф. Психофізіологічні фактори в системі духовної творчості людей "колискових цивілізацій" //Мультиверсум. Філософський альманах. -К.: Український центр духовної культури, 2001. -№ 21. -С. 67-73.

6. Ятченко В.Ф. Генеза просторово-часових уявлень і форм почуттєвості в давньоукраїнській міфології //Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Український центр духовної культури, 2001. -№ 22. -С. 117-123.

7. Ятченко В. Переображення героя в українській казці як спроба прориву людини до трансцендентного //Мультиверсум. Філософський альманах. -К.: Український центр духовної культури, 2001. -№ 24. -С. 162-168.

8. Ятченко В.Ф. Екзистенціальні аспекти уявлення про простір і час в українській до-християнській міфології //Мультиверсум. Філософський альманах. -К.: Український центр духовної культури, 2001. - № 25. -С.147-154.

9. Ятченко В. Проблема сенсу суспільного розвитку в давньоукраїнській міфології //Грані. - Дніпропетровськ, 2001. -№ 1(15). -С. 115-119.

10. Ятченко В.Ф. Людина і божество в українських обрядових піснях //Грані. -Дніпро-петровськ, 2001. - № 3(7). -С. 65-69.

11. Ятченко В. Про роль і функції загадки в розвитку духовності українського етносу //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності /Збірник наукових праць. -К.: Видавничий центр КДЛУ, 2001. - С. 202-207.

12. Ятченко В. Вплив психофізіологічних факторів на формування феномену замовлянь //Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України,- 2001. -№ 18. -С. 78-85.

13. Ятченко В. Мотив утрати Бога в українських казках //Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філо-софії ім. Г.С.Сковороди НАН України, 2001. - № 19. -С. 78-85.

14. Ятченко В.Ф. Жертвопринесення і його відображення в жанрі української казки //Вісник Дніпропетровського університету. - ДНУ, 2001. -№7. -С. 174-179.

15. Ятченко В.Ф. Космогонічний міф в українській фольклорній спадщині //Практична філософія. - К.: Центр практичної філософії, 2001. - № 3. - С. 179-184.

16. Ятченко В.Ф. Парубоцька громада як елемент соціальної структури первісного суспільства і її вплив на духовну культуру предків українців. //Вісник Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія "Філософія. Політологія". - Вип. 41. - 2001. - С. 264 -267.

17. Ятченко В.Ф. Про роль соціальних чинників у формуванні давньоукраїнської міфології //Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, 2002. - № 21. -С. 31-37.

18. Ятченко В. Метафізичні виміри переходу від міфу до казки // Українське релігієзнавство. -2002. - № 22. - С. 23 - 30.

19. Ятченко В.Ф. Про деякі аспекти феномену перевтілення в українських казках. //Філософія, культура, життя. - Дн-ськ.: Наука і освіта, 2001. - Вип. 13. - С. 131 - 137.

20. Ятченко В.Ф. Пошуки безсмертя в українській міфології (на матеріалах українських казок) // Філософія, культура, життя. Дн-ськ.: б/м, 2002. - Вип. 12. - С. 217 - 221.

21. Ятченко В.Ф. Парадигма віднайдення бога в українських казках// Практична філософія. - К.: Центр практичної філософії. - 2002. № 1. - С. 179 - 184.

22. Ятченко В.Ф. Проблема формування моральної свідомості в українських казках // Грані. Дніпропетровськ, 2002. - № 2. - С. 82 - 86.

Анотації

Ятченко В.Ф. Метафізичні виміри української дохристиянської міфології. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук з спеціальності 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню метафізичних аспектів в українській дохристиянській міфології через аналіз таких її складників як замовляння, обрядові пісні, загадки, казки. В дослідженні розглядається генеза формування в міфологічній свідомості архаїчної моделі світобудови, її зв'язку з найважливішими потребами і формами людської життєдіяльності, уявлень про місце й призначення людини в світі. Показано, як крізь призму світоглядної опозиції "людина - бог" осмислювався в текстах українських замовлянь і обрядових пісень ідеал суспільних відносин, духовного життя, сім'ї. В дисертації показано, як аналіз українських казок під кутом зору виявлення в них метафізичних аспектів світоглядних установок дозволяє розкрити в них ряд екзистенціалів та нових способів осмислення людиною буття, виявити шляхи пошуку людиною досягнення станів