LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя

традицію в умовах вже існуючого напряму.

Духовну традицію Діонісія Ареопагіта в середньовічній Європі відновлюють і розвивають німецькі домініканці: Майстер Екгарт, Йоган Таулер і Генріх Сузо. Духовність у їх розумінні явно орієнтувалась на споглядання й містичний досвід. Для досягнення цієї мети пропонувалися самозречення й самопожертва, підпорядкування Божій волі й обмеження земних бажань. Такий аскетичний шлях мав привести до поєднання з Богом.Список опублікованих праць за темою дисертації:

Ломачинська Т.І. Візія: єдність бачення та тлумачення // Людина – Світ – Культура. Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – с.38-40.

Ломачинська Т.І. Видіння та сновидіння як початковий етап становлення візіонерської традиції в Середньовіччі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ Київського університету, 2004. – Вип. 72. – с.127-130.

Любасюк Т.І. Природа сну та сновидінь як обєкт пізнання в історії філософської думки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ Київського університету, 2005. – Вип. 73. – с.49-52.

Любасюк Т.І. Проблема духовного сходження в містицизмі // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип.51. – К.:Український Центр духовної культури, 2005. – с.183-193.

Любасюк Т.І. Середньовічна візіонерська традиція: вплив видінь на духовнй світ людини // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" (26-27 квітня 2005 року): матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – Ч.І.- с.21-23.

Любасюк Т.І. "Сходи", що ведуть до Бога // Дні науки філософського факультету – 2006: Міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року): матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – Ч.І.- с.30-32.

Любасюк Т.І. Історія філософії: теорія та методологія (до 110-річчя від дня народження В.Ф.Асмуса): Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – с.109-111.


АНОТАЦІЇ


Любасюк Т.І. Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя . - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 - історія філософії. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація є історико-філософським аналізом вчення німецьких містиків зокрема Хільдегарди Бінгенської, Катерини Сієнської, Й. Екхарта, Й. Таулера, Г. Сузо, у контексті європейської ірраціоналістичної традиції. Розглядається феномен містики як основи духовної культури. Реконструюються містичні погляди апологетів та схоластів з тим, аби наблизитись до розгляду класиків містичної традиції – рейнських містиків. У роботі увага акцентується на явищі жіночої містики в західній філософії, відзначається важливість даного напрямку та роль у формуванні німецької містики.

Ключові слова: містика, містичний досвід, духовний досвід, синергія, візія.
Любасюк Т.И. Мистический характер духовной практики христианского Средневековья. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 –история философии. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.- Киев, 2007.

Диссертация посвящена анализу мистической философии в духовной традиции западного Средневековья. В частности, было проанализировано философское наследие Й.Экхарта, И.Таулера, Г.Сузо. Одной из важных особенностей западноевропейской мистики была женская мистика, имевшая абсолютно иррациональный формат выражения, неподвластный логико-гносеологическому анализу. Речь идет об экстатических состояниях, визиях которые переживали представители женской мистики и во время которых они получали определенную информацию. Эта информация была трансформирована впоследствии в богословско-философское знание. Женская мистика была предшественницей немецкой мистики. Взято к рассмотрению наследие Хильдегарды Бингенской и Катерины Сиенской поскольку именно они представляются ключевыми фигурами женской мистики. В их творчестве содержатся основные идеи, присущие этому направлению.

Для раскрытия феномена мистики в западной философии реконструирован социально-культурный контекст средневековой Европы, сформированный городскими слоями общества; определены основные характеристики этого общества, заключающиеся в корпоративности и иерерхичности; рассмотрено мировоззрение человека той эпохи, главной особенностью которого был символизм.

В ходе исследования особое внимание уделяется определению понятия мистики. Подчеркивается, что исследование мистики как феномена Средневекового духовного опыта способствует выявлению ее места среди других форм духовности.

Известно, что все сферы средневекового бытия несли на себе отпечаток христианской религии, распространившейся по всему Европейскому континенту. Таким образом, основой духовной реальности были догматы христианства. Античная философия достаточно гармонично в лице неоплатонизма вплелась в канву христианской философии. В историко-философском контексте прослежен путь становления мистической традиции, начиная с философии патристики, и которая продолжилась в творчестве Гуго и Решар Сен-Викторских, Бернарда Клервоского, Бонавентури, Фомы Аквинского. Апогеем развития европейской мистики было творчество рейнських мистиков. Их мистицизм объединил в себе апофатику Дионисия Ареопагита, неоплатонизм Августина, иррационализм женской мистики с гносеологическими методами схоластики Фомы Аквинского. В результате раскрывается специфика мистики Богообщения и постежения Его.

Ключевые слова: мистика, мистический опыт, духовный опыт, синергия, визия.


Lyubasyuk T. Mystical direct in a spirit practice of Christian Midievist. - Manuscript.

Thesis of a scientific degree of candidate of philosophical sciences in specialty 09.00.05 - History of Philosophy. - Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2007.

Thesis is a historical-philosophical analysis of doctrines of German mystics (Ekhart,Tauler,Souzo,) in a context of European irrationalistical tradition. We consider the mystic phenomena like base of spirit culture. It reconstruction of mystic vies of apologizers and scholars for coming to Reins mystics. The attention is focused on the phenomena of woman mystic in the West philosophy. It must be remarked that this mystical direction was important in the German mystic development.

Key words: mystic, mystical practice, spirit practice, synergy, visia.