LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мовна об'єктивація концепції Бог в англійському дискурсі XIV - XX століть

історико-когнітивних досліджень у лінгвістиці. Усе це визначає наукове завдання дослідження: реконструкція концепту БОГ в англійській мовній КС за мовними даними в аспекті синхронії і діахронії.

Зв'язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає профілю досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за темою "Система мовленнєвої діяльності й навчання іншомовної комунікації (германські й романські мови)", номер державної реєстрації 0103U004255.

Мета даного дослідження – визначити зміст і фреймову структуру концепту БОГ, його місце, специфіку вербалізації і категоризації в англійській мовній КС, простежити їхню історичну динаміку у світському дискурсі XIV-XX ст. у порівнянні з біблійним прототипом.

Для досягнення поставленої мети в роботі розв'язуються наступні завдання:

виділити змістовні характеристики концепту БОГ у концептуальній і мовній КС представників британської лінгвокультури;

визначити структуру концепту БОГ як концепту культури: його етимологічний, історичний, актуальний шари та архетип;

виявити категоріальні властивості концепту БОГ з погляду теорії прототипів;

моделювати фрейми концепту БОГ у релігійному й світському дискурсі;

установити закономірності використання концепту БОГ у процесах метафоричної і метонімічної номінації в релігійному й світському дискурсі;

простежити діахронічне варіювання фреймової моделі концепту БОГ і її окремих компонентів в англійському світському дискурсі XIV-XХ ст.

Об'єктом дослідження є концепт БОГ, вербалізований в англійському дискурсі.

Предмет аналізу – закономірності об'єктивації концепту БОГ в англійському світському дискурсі та їхня історична динаміка в XIV-XX ст. щодо біблійного прототипу.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що концепт БОГ як прототипічний елемент, що утворює категорію, у світській і релігійній КС характеризується різною будовою фреймової моделі та наповненням її слотів. Зміст і структура концепту БОГ, вербалізованого засобами англійської мови, зазнають істотного історичного варіювання у світському дискурсі XIV-XX ст.

Відповідно до мети й завдань даного дослідження його методологією обрано філософський матеріалізм і системний підхід до об'єкта аналізу, а конкретні методи включають семантико-рольовий аналіз і фреймове моделювання (для виділення слотів і структурування фрейму концепту БОГ), когнітивне картування (для визначення як прямих, так і непрямих засобів концептуалізації – метафори й метонімії), етимологічний лексикографічний опис і аналіз прототипічних ефектів (для виділення етимологічного шару концепту та організованої ним категорії), діахронічне зіставлення, у тому числі шкалювання ступеня варіювання й обчислення відстані між століттями (для аналізу історичного варіювання фреймових структур концепту БОГ різних епох), послідовне зіставлення змісту й функціонування концепту БОГ у різних типах дискурсу.

За матеріал дослідження слугує корпус із 2635 фрагментів англійського світського дискурсу, що об'єктивують концепт БОГ, із британських художніх творів XIV-XV, XVI-XVII, XVIII, XIX і ХХ століть (більше 500 фрагментів кожної епохи), загальним обсягом 8356 сторінок; а також корпус 11000 фрагментів релігійного дискурсу, що актуалізують біблійні характеристики концепту БОГ (King James Version); залучаються дані лексикографічних джерел – біблійних довідників, тлумачних словників англійської мови та теологічних коментарів.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше моделюється фрейм концепту БОГ, актуалізованого в англійській мові, порівнюється його структура й наповнення слотів у світській та релігійній КС, визначається його біблійне значення й архетип, концепт БОГ аналізується як прототипічний член категорії БОЖЕСТВА на тлі домена РЕЛІГІЯ/НАДПРИРОДНЕ, простежуються закономірності діахронічного варіювання змістовних характеристик та вербалізації концепту БОГ в англійському світському дискурсі в порівнянні з релігійним, виявляються його сталі й перемінні характеристики, тенденції їхнього розвитку.

Наукова новизна отриманих результатів, що обумовлена об'єктом дослідження і прийнятим у роботі діахронічним когнітивним підходом, узагальнена в наступних положеннях, які виносяться на захист:

1. Культурний концепт БОГ має тришарову структуру: його етимологічний шар включає добіблійну й біблійну етимологію; його архетипічна праформа походить з архетипічних символів ТРІЙЦЯ, ГЕРОЙ, САМІСТЬ, СВІТЛО, БАТЬКО, СЛОВО, ВОДА. Історичний і актуальний шари концепту БОГ охоплюють сукупність діахронічно перемінних та сталих семантичних характеристик і способів вербалізації. Історичними константами для світської мовної КС є ролі Lord, Judge, Creator, Helper, Defender, Witness, якості merciful, loving, good, perfect; a пацієнсом, бенефіціантом і результатом творення агенса БОГ виступає human being.

2. В англійській християнській культурі релігійно-етичний концепт БОГ є прототипічним елементом категорії БОЖЕСТВА, яка включає непрототипічні концепти ЛОКАЛЬНІ БОГИ (АНТИЧНІ, ПОГАНСЬКІ), БОГИ СВІТОВИХ РЕЛІГІЙ і ОБОЖЕНА ОСОБА. У світській КС категорія БОЖЕСТВА осмислюється на тлі домена РЕЛІГІЯ/НАДПРИРОДНЕ, який входить до СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ - частини більш об'ємної концептуальної області ЛЮДИНА. У релігійній КС БОГ є рівновеликим і протипоставленим ВСЕСВІТУ.

Концепт БОГ в англійських світській та релігійній мовних КС об'єктивується лексемами God, Lord, Divine і вільними сполученнями, а також когнітивною метафорою – через корелятивні області ФІЗИЧНІ ОБ'ЄКТИ, АБСТРАКТНІ ПОНЯТТЯ, ПРОДУКТИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ та метонімією – номінаціями частин тіла й лексемами Fate, Fortune, Heaven, Destiny, Nature, Providence.

3. Міжфреймова структура прототипічних значень концепту БОГ у релігійній КС складається з п'яти базових фреймів: предметного, що включає слоти [БОГ є СТІЛЬКИ (кількість)], [БОГ є ТАКИЙ (якість)], [БОГ існує ТАК (спосіб буття)], [БОГ існує ТАМ/ТОДІ (місце і час)]; акціонального – [БОГ (агенс) діє на ХТОСЬ (пациенс)], [БОГ (агенс) діє для ЩОСЬ (ціль)], [БОГ (агенс) діє з ЩОСЬ (інструмент)], [БОГ (агенс) діє для ХТОСЬ (бенефіціант)], [БОГ (каузатор) творить ХТОСЬ/ЩОСЬ (результат)]; таксономічного – [БОГ є ХТОСЬ (роль)]; посесивного – [БОГ (власник) має ХТОСЬ/ЩОСЬ (власність)]; компаративного – [БОГ (референт) є як би ХТОСЬ/ЩОСЬ (корелят)].

4. Спільні значення в міжфреймових структурах концепту БОГ світської та релігійної мовних КС містяться в слотах: "якість", "бенефіціант", "пацієнс", "результат творення", "роль". У