LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мовна об'єктивація концепції Бог в англійському дискурсі XIV - XX століть

світській мовній КС на відміну від релігійної історично стабільно всі слоти семантично збіднені, відсутній посесивний фрейм, слот "якість" поповнюється небіблійними значеннями; слоти "кількість", "спосіб буття", "місце/час", "інструмент", "ціль" є історично перемінними. У світському дискурсі вживаються значення непрототипічних членів категорії БОЖЕСТВА; концепт БОГ функціонує як засіб вираження емоцій.

5. Концептуальна метафора в осмисленні концепту БОГ опосередкована типом дискурсу: у релігійному дискурсі він виступає в ролі концептуального референта; у світському – корелята метафори, яка використовується для концептуалізації інших галузей. При метонімічному переносі концепт БОГ виступає концептуальним референтом незалежно від типів дискурсу, але має різні кореляти.

6. За ступенем діахронічного варіювання властивості концепту БОГ у світському дискурсі епох Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, Нового і Новітнього часу утворюють області стабільності, коливань, нестабільності. В цілому концепт БОГ у світському дискурсі у сукупності його прототипічних і непрототипічних властивостей порівняно з біблійними властивостями виявляє найбільше варіювання в XVIII і ХХ ст., а найменше - у XIV-XV і XVI-XVII ст., що відповідає культурно-історичній динаміці суспільства.

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в розробці проблем реконструкції концепту на основі мовних даних і збагаченні теорії фреймового представлення концепту; воно робить внесок у теорії категоризації та прототипів, у теорію концептуальної метафори, порівняльний аналіз типів мовних КС у синхронії, сприяє становленню історичної лінгвокогнітивістики.

Практична цінність отриманих результатів і висновків визначається можливістю їхнього використання у викладанні курсів теоретичної граматики англійської мови (розділ "Семантика речення"), загального мовознавства (розділ "Семантика"), історії англійської мови ("Розвиток лексики в середньо- і новоанглійський період"), у спецкурсах з когнітивної лінгвістики, у лексикографічній практиці, у наукових дослідженнях студентів і аспірантів.

Особистий внесок дисертанта полягає у визначенні семантичних характеристик концепту БОГ і способів його вербалізації в англійській світській мовній КС в порівнянні з трактуванням концепту БОГ у релігійній мовній КС, у побудові фреймової моделі концепту БОГ, в уточненні евристичної основи фреймового аналізу концепту в плані діахронії й аналізу динаміки наповнення фреймової структури концепту БОГ у XIV-XX ст., у категоризації концепту БОГ у релігійній і світській мовних КС представників британської лінгвокультури та виявленні прототипічних властивостей концепту БОГ як члена категорії, у структуруванні культурного концепту БОГ, у моделюванні його архетипу.

Основні положення дисертаційного дослідження пройшли апробацію на засіданні кафедри перекладу й англійської мови та на об'єднаних засіданнях кафедр факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна і були представлені на міжнародних наукових конференціях "Іноземна філологія на межі тисячоліть" (Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000), "Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва" (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001), "Прагматика в межах та поза межами" (Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2001), "Филология и культура" (Тамбов, Тамбовський державний університет ім. Г.Р. Державіна, 2001), "Композиционная семантика" (Тамбов, Тамбовський державний університет ім. Г.Р. Державіна, 2002), "Другі Каразінські читання: Два століття харківської лінгвістичної школи" (Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Ка-разіна, 2002), "Треті Каразінські читання: Методика і лінгвістика – на шляху до інтеграції" (Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2003), "Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур" (Донецьк, Донецький національний університет, 2004).

Публікації. Основні положення і результати дослідження відбиті у 5 статтях автора, опублікованих у фахових виданнях України, і в 7 тезах виступів на міжнародних наукових конференціях.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, бібліографії, списку джерел ілюстративного матеріалу і двох додатків.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, новизна, визначено мету й конкретні завдання дослідження, описано його матеріал, методологічні основи й методи, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, розкрита їхня наукова новизна, теоретичне значення і практична цінність.

У першому розділі узагальнено підходи й набутки в описі концепту, концептуальної і мовної КС як провідних понять когнітивної лінгвістики, виділено особливості концепту БОГ як концепту культури, визначено його місце в релігійній і світській КС; аналізований концепт розглянуто з позиції прототипічної категорії; визначено його архетип.

У другому розділі встановлено семантичні характеристики лексем, що об'єктивують концепт БОГ у релігійному дискурсі, і представлено їх у вигляді міжфреймової концептуальної мережі. Проаналізовано заповнення слотів цієї мережі та розглянуто способи метафоричного і метонімічного представлення концепту БОГ; описано біблійні значення концепту.

У третьому розділі охарактеризовано фреймову структуру концепту БОГ і заповнення її слотів у світському дискурсі XIV-XV, XVI-XVII, XVIII, XIX і XX століть у порівнянні з його біблійними значеннями, проаналізовано способи метафоричного й метонімічного представлення концепту БОГ у світському дискурсі та участь даного концепту в осмисленні інших концептуальних галузей, розглянуто історичну динаміку концепту БОГ у світському дискурсі XIV-XX ст.

Загальний обсяг роботи – 211 стор. (обсяг основного тексту – 176 стор.). У дисертації і двох додатках представлено 6 таблиць і 18 рисунків. Бібліографія містить 243 позиції, список джерел ілюстративного матеріалу – 28 найменувань.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. "Концепт БОГ в англійській картині світу". Концепт БОГ як культурна універсалія відбиває базові цінності в галузях філософії, культури, релігії і моралі, що склалися в ході розвитку цивілізації. Крім ціннісної у даному концепті культури виділяються образна та понятійна складові (В.І. Карасик). Його зміст обумовлений етно- та соціокультурною специфікою тієї КС, частиною якої він є, тому, досліджуючи вербальні засоби вираження концепту, враховуємо світогляд носіїв мови (релігійний чи світський), їхні соціо- і етнокультурні