LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мовна об'єктивація концепції Бог в англійському дискурсі XIV - XX століть

чому-небудь:

Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble (Psalm 32:7)

Другий – "сентенціальні" метафори – це особливі пророчі виречення з формально відсутнім референтом, для правильного розуміння яких необхідне залучення широкого біблійного контексту. Наприклад:

Вy his knowledge shall my righteous servant justify many (Isaiah 53:11), де корелят my righteous servant характеризує референта „Месія" (в християнській традиції – Бог-Син Ісус Христос).

Під час утворення метафоричних номінацій концепту БОГ чи його окремих характеристик використовуються метафори біоморфні (антропоморфні, зооморфні, ботанічні), речовинні (речовини, артефакти) і соціоморфні (суспільні відносини). Концепт БОГ, представлений у релігійному дискурсі, бере участь в утворенні метафори виключно як референт.

Аналіз біблійного мовного матеріалу дозволяє виявити концептуальні комплекси, що виступають як концептуальні кореляти концепту БОГ (рис. 1):

Рис. 1. Кореляти метафоричної номінації концепту БОГ у релігійному дискурсі

У текстах Біблії для опису характеристик концепту БОГ уживається концептуальна метонімія, що підпорядкована меті релігійного дискурсу – навчити людину правильному розумінню Бога. Засобами метонімії забезпечується сприйняття концепту БОГ з різних боків: з погляду Його дій, розуму, емоцій і почуттів, особи в цілому. Як і у випадку метафори, концепт БОГ бере участь в утворенні концептуальної метонімії тільки як референт, тобто об'єкт осмислення. Його корелятивний спектр включає найменування частин тіла, а також лексеми word і voice:

The face of the Lord is against them that do evil (Psalm 34:16)

Розділ 3. "Концепт БОГ в англійському світському дискурсі XIV-XX століть". Аналізконцепту БОГ в англійському світському дискурсі XIV-XX ст. проведено в двох напрямках: порівняння його фреймової структури та її наповнення із біблійним прототипом та аналіз історичного варіювання його структури та змісту у період з XIV по XX століття.

Проведений фреймовий аналіз концепту БОГ у світському дискурсі в аспекті діахронії дозволяє зробити висновки про те, що фрейм-структури концепту БОГ у світському і релігійному дискурсах відрізняються конфігурацією і наповненням слотів, а також появою в першому функціональних і непрототипічних значень концепту БОГ. Концепт БОГ у релігійному і світському дискурсах демонструє ряд діахронічних універсалій і історично обмежених якостей. У світському дискурсі XIV-XX ст. стабільно реєструємо відмінності концепту БОГ порівняно з релігійним дискурсом:

- функціонування концепту як інструмента для вираження емоцій в дискурсі: як емотивів (позитивно/негативно забарвлених) і як инвективів:

By Jesu! A very good blade! A very tall man! (Shakespeare)

Not to be found!' cries the squire. 'Zounds and d– nation!' (Fielding)

- уживання непрототипічних значень категорії БОЖЕСТВА – ЛОКАЛЬНІ (ПОГАНСЬКІ, АНТИЧНІ) БОГИ і БОГИ СВІТОВИХ РЕЛІГІЙ, частотність яких зростає до ХХ століття;

- випадіння посесивного фрейму, притаманного релігійному дискурсу, із складу фрейм-структури концепту БОГ у світському дискурсі;

- заповнення слотів предметного, таксономічного й акціонального фреймів більш частковими у порівнянні з прототипом характеристиками;

- поява перекручених і небіблійних характеристик у складі слотів "якість" і "роль";

- використання аналізованого концепту не як референта метафори, а як її корелята для інших концептуальних галузей (компаративний фрейм);

- представлення концепту БОГ метонімічними номінаціями з небіблійними корелятами.

В цілому міжфреймова структура концепту БОГ у світському дискурсі XIV-XX ст. має такий вигляд (пунктиром та курсивом позначено діахронічно перемінні слоти) (рис. 2).

Зокрема, історична мінливість фрейм-структури концепту БОГ світського дискурсу порівняно з релігійним має різні прояви. Так, у світському дискурсі XIV-XV ст. спостерігаємо:

- зникнення слоту [БОГ є СТІЛЬКИ (кількість)];

- у складі слоту [БОГ є ТАКИЙ (якість)] з'являються нові якості: сruel, unjust; окремі семантичні характеристики (наприклад, ready to give) набувають додаткових значень;

- у слоті [БОГ існує ТАК (спосіб)] відсутні прямі характеристики способу існування Бога, є лише непрямі підтвердження прототипічних характеристик;

- у слоті [БОГ існує ТАМ/ТОДІ (місце/час)] відсутня складова [ТАМ (місце)].

У таксономічному фреймі деякі ролі, що виконуються Богом, здобули нового трактування у світському дискурсі в порівнянні з прототипом: роль Lord здобула додаткового значення Tyrant, Saviour – значення unjust.

У компаративному фреймі даний концепт объективовано лексемою god.

Для представлення концепту БОГ уживається метонімічна лексема Fortune.

Фрейм-структурі концепту БОГ XVI-XVII ст. притаманні наступні зміни:

- до складу слоту [БОГ є ТАКИЙ (якість)] (предметний фрейм) увійшли небіблійні якості: thrifty, weak, full of hatred, envious, warlike, encouraging, reliable; змінюється трактування якостей merciful, vengeful, just у порівнянні з прототипом;

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденє якби

є є

маєєіснує існуєна

с для дляРис. 2. Міжфреймова структура концепту БОГ у світському дискурсі

- у слоті [БОГ існує ТАК (спосіб)] не виявлено прямих номінацій способу існування Бога, лише непрямі підтвердження прототипічних семантичних характеристик;

- у слоті [БОГ існує ТАМ/ТОДІ (місце/час)] місцем перебування Бога названо тільки небеса.

У таксономічному фреймі, який представлено слотом [БОГ є ХТОСЬ (роль)], деякі ролі, що виконуються Богом стосовно людини, набувають перекрученого та нового трактування: роль Lord одержує додаткове значення prophet (тобто "людина"), Saviour – unjust.

У компаративному фреймі досліджуваний концепт об'єктивовано лексемами God, Lord, goddess, divine, holy, heavenly.

Для представлення концепту БОГ уживаються метонімічні лексеми Fortune, Providence, Destiny, Heaven(s).

У XVIII столітті слотам предметного фрейму притаманно:

- у складі слоту [БОГ є ТАКИЙ (якість)] з'являються нові якості: cruel, indifferent, partial; спотворюється семантична