LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мовна об'єктивація концепції Бог в англійському дискурсі XIV - XX століть

характеристика forgiving у порівнянні з прототипом;

- слоти [БОГ є СТІЛЬКИ (кількість)], [БОГ існує ТАК (спосіб)] цілком зникають;

- у слоті [БОГ існує ТАМ/ТОДІ (місце/час)] відсутня складова місця.

У таксономічному фреймі у порівнянні з прототипом роль Judge здобуває додаткового значення unjust.

У компаративному фреймі досліджуваний концепт як корелят метафори представлено лексемами gods, goddess, divine, heavenly.

Для представлення концепту БОГ уживаються метонімічні номінації Fortune, Providence, Heaven(s), Nature, Divine, та алегорична Sacred Authority.

У XIX столітті у слотах предметного фрейму фіксуємо:

- появу нових якостей у складі слоту [БОГ є ТАКИЙ (якість)]: weak, cruel, indifferent, false, devilish, dumb, patient, soulless, supine. Ставиться під сумнів семантична характеристика seeing everything; just здобуває додаткового значення cruel.

Слоти [БОГ (агенс) діє для ЩОСЬ (ціль)] і [БОГ (агенс) діє з ЩОСЬ (інструмент)] зникають.

У таксономічному фреймі в порівнянні з прототипом роль Judge в окремих випадках втрачає значення just, як і в ХХ столітті, а роль Lord здобуває додаткового значення Tyrant.

У компаративному фреймі використовуються лексеми heavenly, godlike, Heaven and Hell, Apollo.

Вербалізація концепту БОГ здійснюється метонімічними номінаціями Providence, Heaven(s), Nature, Divine, Power, Fate, і алегорично – First Cause.

У XX столітті слотам предметного фрейму притаманні наступні зміни:

- до складу слоту [БОГ є ТАКИЙ (якість)] порівняно з прототипом увійшли нові якості weak, cruel, partial, passive, unjust; зазнала викривлення семантична характеристика incomprehensible;

- заповнення слоту [БОГ є СТІЛЬКИ (кількість)] підтверджує біблійне трактування лише побічно;

- слоти [БОГ існує ТАК (спосіб)], [БОГ (агенс) діє для ЩОСЬ (ціль)] і [БОГ існує ТАМ/ТОДІ (місце/час)] відсутні.

У компаративному фреймі концепт БОГ представлено лексемами God, godlike, Christ-like.

У світському дискурсі XX століття поряд з лексемами, вживаними в релігійному дискурсі концепт БОГ представлено словами Gosh, Jove, Gee.

Щодо непрямих засобів вербалізації концепту БОГ, то у світському дискурсі він бере участь у процесах метафоризації і виступає як концептуальний корелят для концептуальних областей ПРЕДМЕТ ПОКЛОНІННЯ, ДОСКОНАЛІСТЬ, ДОБРО, ЧИСТОТА, ВСЕСИЛЬНИЙ ПАН, ВИЩИЙ СТУПІНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ, ЗНАРЯДДЯ ВІДПЛАТИ (рис. 3):Рис. 3. Референти концепту БОГ як корелята метафори у світському дискурсі

Наприклад:

Agnes looked up with such a heavenly face! (Dickens)

Переміщення концепту БОГ зі сфери референта метафори в Біблії (об'єкта, що вимагає пояснення і предмета вивчення) у сферу корелята метафори у світському дискурсі (засобу для пояснення інших понять) пов'язано з історичними змінами у концептуальній і, відповідно, мовній КС, що відповідають загальним напрямкам розвитку суспільства і культури від сакрального до секулярного.

Історично даний концепт у світському дискурсі також виявляє значне варіювання. Дослідження динаміки характеристик концепту БОГ у світському дискурсі Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, Нового й Новітнього часу у порівнянні з біблійними характеристиками виявило регулярні подібності та відмінності, що дозволяє стверджувати наявність сталих і перемінних слотів концепту БОГ.

Якісний і кількісний аналіз дозволяє стверджувати, що за ступенем діахронічного варіювання властивості концепту БОГ у світському дискурсі епох Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, Нового і Новітнього часу утворюють області стабільності, коливань, нестабільності за шкалою min – max варіювання, де полюсами є:

 область діахронічної стабільності (min варіювання):

- якості loving, good, perfect;

- ролі Lord, Father, Judge, Creator, Helper, Witness, Defender;

- слоти "впливає на", "діє заради", "творить" людину;

- компаративний фрейм – корелят метафори;

 область діахронічної нестабільності (max варіювання):

- якості: біблійні – high, reliable, great, working wonders, hearing prayers, purifying, warlike, blessing, compassionate, supreme being, omnipresent: небіблійні - unjust, punishing, full of hatred, thrifty, indifferent, false, devilish, supine, weak, soulless, envious, dumb, partial, patient, passive;

- ролі Redeemer, King, Leader, Lamb, Man;

- слоти "впливає на" ангелів і демонів, "діє за допомогою" обставин, чуда, слова, людини, благодаті, "діє" світ, події, обставини, Своє навчання; "ціль" врятувати людини, відновити справедливість, благословити, зберегти релігію, "кількість" – єдина в трьох особах.

У цілому концепт БОГ у світському дискурсі в сукупності прототипічних і непрототипічних властивостей за ступенем віддалення від біблійного прототипу виявляє найбільше варіювання в XVIII і ХХ ст. (їхня математично обчислена відстань від біблійного прототипу становить 6,73 і 6,41), а найменше – у XIV-XV і XVI-XVII ст. (відповідно 4,74 – 4,66), що відповідає культурно-історичній динаміці суспільства.

Узагальнення винайдених історично універсальних характеристик концепту БОГ, притаманних як релігійному так і світському типам дискурсу, дозволяє за мовними даними відтворити концепт БОГ у вигляді: Господь добрий та досконалий, який створив людину, любить і допомагає людині, милосердний захисник і суддя, який все бачить.


ВИСНОВКИ

Когнітивно-лінгвістичний аналіз культурного концепту БОГ довів, що його зміст залежить від специфіки КС, до якої він входить, вербальні засоби його вираження відображають світогляд, соціо- та етнокультурні традиції носіїв англійської мови. Як культурна універсалія концепт БОГ відображає базові цінності, що склалися в процесі розвитку цивілізації.

Концепт БОГ слугує прототипічним елементом категорії БОЖЕСТВА поряд з непрототипічними ЛОКАЛЬНІ БОГИ, БОГИ СВІТОВИХ РЕЛІГІЙ, ОБОЖЕНА ОСОБА. У світській КС ця категорія осмислюється на тлі домена РЕЛІГІЯ/НАДПРИРОДНЕ, входить до СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ як частини концептуальної області ЛЮДИНА, а в релігійній КС БОГ обособлений та протиставлений ВСЕСВІТУ.

Міжфреймова модель концепту БОГ є системою, що інтегрує п'ять взаємозв'язаних базових фреймів: предметний, акціональний, таксономічний, посесивний та компаративний, які відображають основні напрямки осмислення досліджуваного концепту.

Незмінними характеристиками концепту БОГ незалежно від історичної епохи або типу дискурсу виступають: Господь добрий та досконалий, який створив людину, любить і допомагає людині, милосердний захисник і суддя, який все бачить.

Динаміка соціуму та культури