LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мовна об'єктивація концепції Бог в англійському дискурсі XIV - XX століть

обумовлює історичне варіювання характеристик концепту БОГ, які включають його етимологію, стиснуту до основних ознак історію, сучасні асоціації та оцінки. Архетипічну праформу концепту БОГ утворюють культурні архетипи ТРІЙЦЯ та ГЕРОЙ, психологічний архетип САМІСТЬ, архетипічні символи СВІТЛО, ВОДА, БАТЬКО, СЛОВО. Різна оцінка місця концепту БОГ в КС носіями світського та релігійного світогляду обумовлює особливості мовної об'єктивації концепту; різну структуру його фреймової моделі та наповнення її слотів, а також різне функціонування концепту БОГ у світському та релігійному дискурсах; діахронічні зміни структури та змісту концепту у світському дискурсі XIV-XX століть відносно релігійного.

У релігійному дискурсі концепт БОГ приймає участь в утворенні метафори як референт, тобто явище, що потребує оцінки та осмислення. У світському дискурсі концепт БОГ виступає корелятом метафори як сутність, що використовується для осмислення інших явищ та сутностей. У процесі утворення метонімічних номінацій концепт БОГ виступає референом метонімії, тобто об'єктом осмислення, незалежно від типу дискурсу.

Концепт проявляє історичне суттєве варіювання в світському дискурсі епох Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, Нового та Новітнього часу: найбільші коливання його властивостей у порівнянні з релігійним прототипом відмічено у XVIII і ХХ ст., а найменші – у XIV-XV і XVI-XVII ст., що відповідає загальній тенденції до секулярізації європейського і зокрема англійського суспільства.

Результати вивчення концепту БОГ в різних типах дискурсу та у когнітивно-діахронічному напрямку відкривають перспективи подальших досліджень концептуалізації і категоризації культурних концептів, метафоричних і метонімічних способів концептуалізації світу на матеріалі різних мов, а також розробки історико-когнітивного підходу в лінгвістиці.


Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора:

1. Концепт "БОГ" в английском языковом сознании // Вісн. Харків. нац.
ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2000. – № 500.– С. 85-92.

2. Использование метафоры в процессе концептуализации понятия "БОГ" // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2001. – № 537. – С. 166-171.

3. Эйдетический и логический анализ концепта БОГ // Вісн. Харків. нац.
ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 586. – С. 133-137.

4. Историческое варьирование семантического прототипа концепта БОГ // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 609.– С. 169-172.

5. Место концепта БОГ в современной английской картине мира // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 611. – С. 134-137.

6. О прототипах концепта БОЖЕСТВЕННОГО в английской языковой картине мира//Тези доп. міжнар. наук. конф. „Іноземна філологія на межі тисячоліть". – Харків: Константа, 2000. –

С. 240-241.

7. Відображення концепту "БОГ" в англійській мовній свідомості // Мови, культури та переклад у контексті Європейського співробітництва. – К.: Київск. нац. ун-т, 2001. – С. 365-368.

8. Концепт "БОГ" в английском языковом сознании // Материалы III-й Междунар. науч. конф. „Филология и культура". – Ч. 2. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. – С. 166-168.

9. The Concept 'God' in Speech Act Perspective // The International USSE
Conference and Summer School "Pragmatics and Вeyond". – Kharkiv, 2001. – P. 62-64.

10. Использование метафоры в процессе концептуализации понятия
"БОГ" // Материалы III-й Междунар. школы-семинара по когнитивной лингвистике „Композиционная семантика". – Ч. 1. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. – С. 201-203.

11. Семантические характеристики концепта БОГ в светском и библейском дискурсе // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. "Треті Каразинські читання: методика та лінгвістика на шляху до інтеграції". – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2003. – С. 148-149.

12. Историческое варьирование семантических характеристик концепта БОГ // Матеріали Другої міжвузівської конф. молодих учених "Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур". – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 253-255.


АНОТАЦІЯ

Поліна Г.В. Мовна об'єктивація концепту БОГ в англійському дискурсі XIV-XX століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004.

Культурний концепт БОГ має тришарову структуру: його етимологічний шар включає добіблійну й біблійну етимологію; його праформою є архетип ТРІЙЦЯ. Концепт БОГ є прототипом категорії БОЖЕСТВА. У світській картині світу вона осмислюється на тлі домена РЕЛІГІЯ/НАДПРИРОДНЕ. У релігійній БОГ рівновеликий та протипоставлений ВСЕСВІТУ.

Міжфреймова структура концепту БОГ складається з п'яти базових фреймів: предметного, акціонального, таксономічного, посесивного, компаративного. Порівняно з релігійним дискурсом у світському дискурсі зміст концепту семантично збіднений, слоти „місце/час", „ціль", „інструмент", „спосіб буття", „кількість" є історично перемінними, посесивний фрейм відсутній, концепт БОГ функціонує як засіб вираження емоцій. У релігійному дискурсі концепт БОГ є референтом, у світському – корелятом концептуальної метафори, але виступає референтом концептуальної метонімії в обох типах дискурсу. У світському дискурсі порівняно з релігійним найбільшого варіювання фрейм-структура концепту БОГ зазнає у XVIII і ХХ ст., а найменшого – у XIV-XV і XVI-XVII ст.

Ключові слова: культурний концепт, прототипічна категорія, картина світу, міжфреймова структура, слот, світський та релігійний дискурс, діахронічні зміни.


АННОТАЦИЯ

Полина А.В. Языковая объективация концепта БОГ в английском дискурсе XIV-XX вв. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2004.

Диссертация посвящена анализу культурного концепта БОГ, определению его места в религиозной и светской картине мира, исследованию особенностей его категоризации и вербализации в английской языковой картине мира, сравнению его содержания и фреймовой структуры в религиозном и светском дискурсе, а также анализу его диахронического варьирования в светском дискурсе XIV-XX веков на базе концептуального анализа, достижений фреймовой семантики, теории прототипов, теории концептуальной метафоры, диахронического лингвокогнитивного подхода.

Обнаружено, что лингвокультурный концепт БОГ является культурной универсалией и зависит от