LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мовно-стилістичні засоби відображення біблійних мотивів у повоєнному американському романі

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ІВАНА ФРАНКА
ЧЕРКАС НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК – 811.11'373'38'42:821.111(73) "1951/1984"– 97.09
МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ БІБЛІЙНИХ

МОТИВІВ У ПОВОЄННОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ РОМАНІ

Спеціальність 10.02.04 – германські мовиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

ЛЬВІВ – 2004


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.

Наукові керівники: кандидат філологічних наук, доцент

Авраменко Світлана Ридівна,

Львівський національний університет

імені Івана Франка, доцент кафедри англійської філології

кандидат філологічних наук, доцент

Буйницька Тетяна Олексіївна,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

доцент кафедри німецької філології

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Кухаренко Валерія Андріївна,

Одеський національний університет імені Іллі Ілліча Мечникова,

професор кафедри лексикології та стилістики англійської мови


кандидат філологічних наук, доцент

Максимук Валентина Максимівна,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

кафедра германського, загального та порівняльного

мовознавства, Міністерства освіти і науки України, м. Чернівці


Захист відбудеться 26 січня 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.

Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Автореферат розісланий 24 грудня 2004 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Шпак О.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Тривалий час культура християнського світу звернена до Біблії, яка є джерелом моральних, духовних та етичних істин і настанов. Сентенції з Біблії часто вживаються з метою аргументації суджень авторів художніх творів. Біблійні висловлювання можна вважати прецедентними текстами, які є готовими інтелектуально-емоційними блоками, стереотипами, зразками, і вживаються як інструмент, що полегшує і прискорює здійснення переходу мовної особистості із "фактологічного" контексту думки на "ментальний" і навпаки. Отже, біблеїзми є такими мовними одиницями, які формують образну християнську картину світу.

Мова Біблії якджерело релігійно-поетичної символіки, афористики, експресивної риторики та ідіоматики в американській літературі у вітчизняній науці ще недостатньо досліджена. До цього часу не існує єдиної думки щодо терміна біблеїзм. В англомовній літературі групу цих одиниць уперше виділив для дослідження С. Стоффел. Головним чином його інтерес обмежувався питанням етимології біблійних фразеологічних зворотів. Пізніше список зворотів біблійного походження доповнив О. Єсперсен. Найповніше біблеїзми як окремий клас виділив Л.П. Сміт, який намагався встановити тематичні групи фразеологізмів на основі їх змінних прототипів. Дослідник так само, як і його попередники, тільки обмежився констатацією наявності в складі фразеології англійської мови цієї групи одиниць, не поставивши перед собою завдання розгляду їх специфіки.

На початку лінгвістичного шляху дослідження біблійного матеріалу в англійській мові вся множина біблеїзмів зводилася до форм, зафіксованих у Біблії короля Якова (1611). Щоденне використання цього твору у сфері богослужіння, читання його багатьма прошарками населення, вживання різних фактів із нього (лексичних і фразеологічних) у художній літературі та побуті визначили провідну роль Біблії у збагаченні, розвитку та вдосконаленні англійської літературної мови. Таким чином, від самого початку, виступаючи як частина англійської літературно-художньої традиції, біблеїзми стали об'єктом уваги англомовних дослідників, предметом особливого зацікавлення яких є проблема впливу Біблії на англійську та американську літературу. Закладені традиції філологічного вивчення біблеїзмів в англійській лінгвістиці на сьогодні зводяться до проблеми дослідження біблійних алюзій (J.F. Ditsky, M. Shockley, J.E. Tierney та ін.). Алюзивне вживання біблійних власних назв і їхнє функціонування розглядають у своїх працях M.E. Mac Andrew, M. Garsiel, O.P. Hinkle, N.J. Jacobs, K. Malone, G.P. Smith. Вартими особливої уваги є наукові розвідки R.A. Brower, O. Durrani, J. De Weever. У них увага зосереджена на лінгвістичній природі та функціонуванні біблійної алюзії, на збагаченні нею смислової структури художнього тексту.

Фразеологічні та лексичні біблеїзми як об'єкт дослідження в англійській, німецькій, українській, російській мовах привертають увагу багатьох лінгвістів (А.К. Біріха, В.Г. Гака, І.Б. Дубровської, О.В. Куніна, О.М. Лисенка, Й.Матешича, О.В. Сафронової, Е.М. Солодухо, О.Д. Солошенка, І. Харазінської, І.С. Хостай, O.Jespersen, L. Smith, C. Stoffel та ін.). Філологічні розробки теорії біблеїзмів у працях дослідників здебільшого пов'язані із різними аспектами фразотворчих процесів (А. Біріх, О.В. Кунін, О.М. Лисенко, І. Матешич, Л.І. Степанова та ін.), етимологією окремих біблійних виразів (С.С. Волков, Є.В. Кузнецова, Л.В.Полубиченко, В.Л. Смірнов, С.Г. Шулежкова та ін.), діахронічним вивченням біблеїзмів та їх класифікацією (А. Біріх, Ю.А. Гвоздарєв, К.Н. Дубровіна, І.Б.Дубровська, О.В. Кунін, Й. Матешич, О.В. Сафронова, Е.М. Солодухо), функціонуванням цих одиниць у творах художньої літератури (Є.М. Верещагін, В.М. Мокієнко, О.І. Трофімкіна, В.І. Хазан, І. Харазінська, І.С. Хостай, І.О.Шмелькова), лінгвістичними питаннями перекладу (Т.А. Малютіна). Проте поза увагою науковців залишається функціонування біблеїзмів як мовностилістичних засобів із метою відображення біблійних мотивів на матеріалі повоєнного американського роману. Вже з самого початку становлення американської літератури однією з її суттєвих рис була велика пристрасть до аналогій та ремінісценцій зі Старого та Нового Заповіту. Однак у ранній американській літературі використання біблійного матеріалу обмежувалося жорсткими рамками кальвіністської догми. Звертання до біблійних сюжетів, персонажів, подій, фактів у повоєнних американських романах свідчить про якісне поглиблення цього процесу.

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлено значною мовностилістичною питомою вагою біблійних лексичних, фразеологічних одиниць та цитат у художніх текстах на всіх рівнях їх структурно-семантичної організації та загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на опис семантичної, структурної та функціональної сторін конкретних розрядів фразеологічних біблеїзмів.

Зв'язок