LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мовно-стилістичні засоби відображення біблійних мотивів у повоєнному американському романі

лінійність викладу і створюють його двоплановість, допомагаючи авторові, залежно від мети цитування, або посилювати свою думку, або висувати на перший план інформацію, яка міститься у цитаті. Найчастіше дві інформації діють одночасно. У такому випадку нерідко виникає текстова поліфонія, що сприяє появі підтексту або функції експресивної оцінки.

Результати дослідження показують, що переважають біблійні цитати, введені у тексти романів у своєму незміненому вигляді (81/45%). Такий принцип введення є найлегшим шляхом досягнення максимальної переконливості та зрозумілості змісту тексту. Біблійні цитати у незміненій формі вводяться у текст досліджуваних романів із метою підтримки головної ідеї твору передусім, для експресивної оцінки автора щодо характеристики персонажів, вираження стану напруги, почуття страху, нікчемності, підтвердження їхніх поглядів.

У монолозі Пейтон у романі "Лягай у темряву" біблійна цитата: "For now is Christ risen from the dead, the first fruits of them that sleep" (Styron W., 1960: 324) (І Corinthians, 15:20) передає віру героїні в Бога. Аж до самого моменту самогубства у дівчини тривала духовна боротьба між вірою і відчаєм. Ця цитата служить для поглиблення контекстної ситуації, з якої ми дізнаємося про те, що героїня усвідомила потребу спокути гріха, звернувшись перед смертю до Бога.

Цитати у незміненій формі вводяться як в авторську мову, так і в мову персонажів і супроводжуються в тексті такими засобами лексичного рівня: метафорою, епітетом, гіперболою, оксюмороном; лексико-синтаксичного рівня: антитезою, порівнянням та синтаксичного рівня: різними видами повторів, паралельними конструкціями, інверсією.

Модифікованих цитат значно менше (13/7%), вони здебільшого вживаються у мові персонажів і виконують функцію поглиблення контекстної ситуації та передачі емоційного стану дійових осіб. Вживання скорочених цитат переважно супроводжується таким засобом синтаксичного рівня, як повтор, що сприяє передачі драматичності контекстної ситуації. Експансія біблійної цитати характеризується переосмисленням значення, сприяє створенню інтертекстуальних зв'язків і супроводжується різними мовностилістичними засобами: вживанням лексем з різних семантичних сфер, іронією, нерідко антитезою. Деформація цитати призводить до її повного переходу у біблійну алюзію і супроводжується антитезою, парономазією та повторами.

Цікавим прикладом деформації є модифікація цитати заснована на парономазії mystery та miseryу романі "Lie down in Darkness" у монолозі головної героїні Пейтон Лофтіс у реченні: "Lennie, behold, I tell you a misery. Today I'm trying to exorcise my guilt" (Styron W., 1960: 352) (I Corinthians, 15:51, 52). Дівчина зверталася до Бога з проханням пробачити її провини і сумнівалася у тому, чи зможе спокутувати гріх за життя. Її слова перегукуються зі словами апостола Павла, адресованими коринтянам у його першому посланні, де йдеться про воскресіння всіх, хто вірить у Бога: "Behold, I tell you a mystery: We shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye at the last trumpet" (I Corinthians, 15:51, 52). Сприйняття зміненої форми полегшується фонетичною близькістю з оригіналом.

У четвертому розділі "Стилістичні функції біблеїзмів-фразеологізмів у повоєнних американських романах" досліджено прагматичну дію біблійних фразеологізмів у тексті повоєнного американського роману.Комунікативно-функціональний підхід до розгляду біблеїзмів-фразеологізмів (БФ) є найефективнішим для аналізу прагматичної дії цих одиниць та виявлення можливостей і прийомів їхнього введення в текст.

Номінативні, номінативно-комунікативні та комунікативні БФ, що вводяться у контекст романів у незміненій структурній формі, крім алюзивної, виконують оцінну, емотивну функції, функцію створення комічного ефекту, аргументації думки, уточнення. На відміну від номінативних та номінативно-комунікативних БФ, біблійні прислів'я виконують у досліджуваних романах ще й дидактичну функцію, оскільки прислів'я, яке включене в інтеракцію, не втрачає своєї іманентної морально-дидактичної та аксіологічної спрямованості. Так, біблійне прислів'я Always do unto others what is best for you (роби для інших те, чого бажаєш собі) у романі "Бог знає" Дж. Хеллера є алюзією на біблійний вираз: "Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets" (Matthew, 7:12).

В оповіді царя Давида про рішення пробачити Авесаломові вбивство брата наведене прислів'я виконує експресивну функцію наголошеності думки, дидактичну функцію і супроводжується фразеологізмом the golden rule (золоте правило): "And I could dispute with him [Joab] no further after he propounded for me the celebrated golden rule upon which the civilized world turns to this day: "Always do unto others what is best for you" (Heller J., 1997: 306).

Усі БФ можуть зазнавати фразеологічних модифікацій. Фразеологічна модифікація – це явище рівня мовлення, оскільки тут ідеться про оказіональне вживання фразеологізму в конкретному мовленнєвому акті.

Підставою для утворення фразеологічних модифікацій служать два основні процеси: 1) видозміна структури БФ та 2) специфічна інтенціональна інтеграція БФ у контексті. Адресат, використовуючи модифіковану, а не вихідну структурну форму номінативних, номінативно-комунікативних і комунікативних БФ, виходить із того, що змінений БФ краще реалізує прагматичну установку (а через неї і комунікативне завдання), оскільки БФ пристосований до тексту та тісно з ним зв'язаний.

Субституція сприяє реалізації емотивної, експресивно-оцінної функції і супроводжується у тексті романів вживанням контекстуальних синонімів, метафори, антитези. Експансія головним чином сприяє виявленню експресії, оскільки внаслідок уведення певних слів у структуру БФ відбувається розклад БФ на окремі компоненти, що отримують вихідну семантику. Редукція БФ спричинює виникнення комічного ефекту і виконує функцію поглиблення контекстної ситуації, оскільки декодування семантики такої модифікованої БФ пов'язане зі змістом тексту роману. Деформація структури БФ сприяє посиленню експресивності вираження емоцій.

Вживання номінативно-комунікативного БФ to wash one's hands of (вмити руки, зняти із себе відповідальність) у романі "Понтій Пілат" із заміненим базисним компонентом wash на tie:"Procula said nothing for the next minutes. Finally she asked, "If you had to judge the case over again, would you give the same sentence?" With only a moment's hesitation, Pilate replied, "Yes, of course. I would have had to. My hands were tied". "I thought they were washed, Pilate" (Maier P., 1981: 245) призводить до досягнення максимальної виразності висловлювання. БФ виконує експресивну функцію вираження негативної оцінки дій Пілата.

Експресивність комунікативних БФ посилюється вживанням номінативних фразеологізмів та такими засобами синтаксичного рівня: риторичними запитаннями, паралельними конструкціями, повторами; лексичного рівня: епітетами, зевгмою, метафорою, апосіопезою; лексико-синтаксичного рівня: образним порівнянням, антитезою.


ВИСНОВКИ

На основі проведеного дослідження мовностилістичних засобів відображення біблійних мотивів у тексті повоєнних американських романів можна констатувати, що найважливішими елементами є біблеїзми, до яких зараховано біблійні