LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мотиваційна сфера й світоглядно-ціннісні орієнтири сільської молоді у релігійному вимірі

40


ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ВОЙТЮК ІРИНА ВІТАЛІЇВНАУДК 2:140.8:316.313.37,,7124"


МОТИВАЦІЙНА СФЕРА Й СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

У РЕЛІГІЙНОМУ ВИМІРІ


Спеціальність 09.00.11 – релігієзнавствоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеню

кандидата філософських наук

Київ – 2007

Дисертація є рукописом


Робота виконана в Природничо-гуманітарному ННІ Національного аграрного університету, (Кабінет Міністрів України, м.Київ).


Науковий керівник доктор філософських наук, професор

Черній Анатолій Михайлович,

Національний аграрний університет,

заступник директора Природничо-гуманітарного ННІ,

завідувач кафедри політології та соціології


Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

Виговський Леонід Антонович

завідувач кафедри філософії та політології Хмельницького університету управління та права;


кандидат філософських наук

Свистунов Сергій Вікторович

старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.


Захист відбудеться „16" листопада 2007року о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


Автореферат розісланий „15" жовтня 2007року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філософських наук, доцент БУЧМА О.В.ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ВОЙТЮК ІРИНА ВІТАЛІЇВНАУДК 2:140.8:316.313.37,,7124"


МОТИВАЦІЙНА СФЕРА Й СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

У РЕЛІГІЙНОМУ ВИМІРІ


Спеціальність 09.00.11 – релігієзнавствоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеню

кандидата філософських наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукописРобота виконана в Природничо-гуманітаоному ННІ Національного аграрного університету, Кабінет Міністрів України, м.Київ


Науковий керівник: доктор філософських наук, професор

Черній Анатолій Михайлович,

Національний аграрний університет,

заступник директора Природничо-гуманітаоному ННІ,

завідувач кафедри політології та соціології.


Офіційні опоненти:Захист відбудеться „ " ___________ 2007р. О ___ годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.Автореферат розісланий ____________ 2007року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філософських наук, доцент Бучма О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Українське суспільство все ще перебуває в стані активного пошуку власного шляху розвитку. На цьому етапі надто важливо тримати в полі зору всі ймовірні тенденції розвитку подій та перспективи становлення, як української спільноти в цілому, так і окремих сфер суспільного існування, аби мати можливість адекватно реагувати на наявну ситуацію. Зокрема, мова йде про село як найповніший виразник особливостей українського менталітету та духу українства.

Зважаючи ж на те, що роль своєрідного соціального барометра виконує молодь, бо вона оптимальним чином поєднує традиції минулого і перспективи майбутнього, зрозуміло, що саме ця соціально-вікова група є найбільш репрезентативною, якщо мова заходить про перспективи будь-якої стійкої людської спільноти, в тому числі і села. Таким чином, відповідно до того, як налаштовує себе на майбутнє сільська молодь, особливо та, що навчається в аграрних вузах і фах якої пов'язаний перш за все з сільськогосподарським виробництвом (його організацією), значною мірою залежить, які саме тенденції на селі візьмуть гору. Адже саме за освіченою, фахово підготовленою молоддю залишається чи не останнє слово в питанні долі села: чи готова і настільки сільська молодь не лише працювати в агро-виробничій сфері, але й повернутися в село та підтримувати вже існуючі відносини або ж суттєво модернізувати і оновлювати їх.

Схильність же та налаштованість представників сільської молоді, що навчається в аграрних вузах, щодо поєднання своєї долі з селом значною мірою визначаються мотивами та цінностями, які лежать в основі будь-якої людської діяльності та дієвого ставлення до світу. В свою чергу, цінності та мотиви не є чимось сталим та визначеним, особливо, якщо мова йде про людину, яка все ще перебуває в стані свого індивідуального становлення, а отже підлягають корекції, як на рівні свідомого вибору їх носія, так і під тиском зовнішніх обставин. З-посеред же зовнішніх чинників впливу на формування мотиваційної сфери та світоглядно-ціннісних орієнтирів людини провідне місце належить релігії як соціальному явищу та церкві як соціальному інституту, в функцію яких входить надання підстав для формування індивідом змісту свого існування.

Врешті-решт, релігія справляє неспростовний вплив на будь-яку людину, не залежного від самого ставлення людини до неї. В той час як специфіка ставлення тієї чи іншої людини до релігії та церкви, що також формується під тиском зовнішніх обставин, визначає лише особливості позиціонування її в світі. Тобто визначає, які саме мотиви і способи ставлення до світу домінуватимуть в діяльності тієї чи іншої людини. А отже, зважаючи на те, як представники сільської молоді, що навчається в аграрних вузах України, інтерпретують для себе прояви релігії і релігійності, можливо прослідкувати їх налаштованість до свого майбутнього, в тому числі і розрізі повернення до села.

Досліджуючи особливості впливу релігії та церкви на формування світоглядно-ціннісних орієнтирів та мотиваційної сфери сільської молоді, можливо встановити низку факторів, які значною мірою визначатимуть розвиток 1) важливої частини української спільноти – сільської молоді; 2) села – і як