LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мотиваційна сфера й світоглядно-ціннісні орієнтири сільської молоді у релігійному вимірі

заслуговує молодь села. Оскільки, по-перше, молоде покоління найповніше відображає тенденції становлення і розвитку людського конгломерату: чи то етносу, чи то нації або й меншої соціальної групи. Адже саме молодь поєднує в собі досвід минулих поколінь і потенцію майбутнього. По-друге, з селом, як унікальним феноменом українського буття, пов'язана самобутність української нації, менталітет українця, особливості його світосприйняття й світорозуміння. По-третє, село, попри всі негаразди, що кояться в державі і суспільстві, сьогодні переживає всеохопну кризу.

Фактичне ж витіснення селянина, особливо молодої людини, на узбіччя економічних, соціальних процесів у суспільстві поклало початок тенденції, яка у найближчому майбутньому може зумовити, по-перше, повний підрив економічної самодостатності етнічно самобутньої, здебільшого патріотично налаштованої частини населення держави; по-друге, привести до втрати в найближчому майбутньому відчуття самоідентифікації значною кількістю представників українського етносу; по-третє, сприяти руйнації української культури, наданню їй ознак „масовості", та „попсовості" тобто виродженню у такий спосіб „із середини".

Зрештою, осмислення у релігійному вимірі світоглядно-ціннісних орієнтирів сільської молоді, що навчається в аграрних вузах держави, особливої актуальності набуває в контексті зміни стереотипів мислення, а також пошуку духовних орієнтирів та шляхів виходу з масової кризи "невігластва", до формування яких, безумовно якнайповніше долучилися сучасні церква та релігія.

Зв`язок дисертаційного дослідження з науковими програмами, планами, темами.Вибраний напрямок дисертаційного дослідження пов`язаний з науковою плановою темою Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України „Релігійний фактор у контексті політичного життя і духовної трансформації українського суспільства: історія, стан, перспективи" (0102 U 004093).

Дисертація виконувалась у контексті наукових досліджень кафедри філософії Національного аграрного університету, зокрема, теми: „Українське релігієзнавство: філософський вимір", що затверджена Вченою радою Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного аграрного університету 15 січня 2000 року (протокол № 3).

Мета і задачі дослідження. На основі філософсько-релігієзнавчого аналізу виявити особливості впливу релігійного чинника на формування й специфіку прояву світоглядно-ціннісних орієнтирів, мотиваційної сфери сільської молоді, яка навчається в аграрних вузах України.

Мета роботи реалізується через вирішення таких дослідницьких завдань:

  • вичленити та проаналізувати об`єктивні чинники, що мають переважний вплив на формування і функціонування мотиваційної, аксіологічної та світоглядної сфер сільської молоді, яка навчається в аграрних вузах;

  • розкрити специфіку суб`єктивних чинників, що впливають на мотиваційну сферу та формування світоглядно-ціннісної орієнтації сільської молоді;

  • з`ясувати особливості впливу релігійності на формування ієрархії цінностей молодої людини села та її мотиваційної сфери;

  • вичленити та проаналізувати основні способи і можливості сучасних релігії та церкви щодо формування домінантної світоглядної парадигми сільської молоді, що навчається в аграрних вузах;

  • продемонструвати на прикладі аналізу результатів соціологічного дослідження значимість релігійного фактора у житті людини, а також суспільства як одного з головних чинників, що визначають особливості, як світогляду людини, так і культури взагалі;

  • виявити закономірності і тенденції трансформації світоглядно ціннісної орієнтації та мотиваційної сфери сільської молоді з огляду на сучасні процеси навколо та у межах релігійного зрізу існування людини.

Об`єктом дослідженняє світоглядно-ціннісна, мотиваційна сферасільської молоді.

Предметом дослідження єроль і місце релігіїв формуванні і підтриманні світоглядно-ціннісних орієнтирів та мотиваційної сфери сільської молоді, яка навчається в аграрних вузах .

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять загальнонаукові принципи аналізу соціальних явищ й сучасного академічного релігієзнавства, зокрема, об`єктивності, системності, позаконфесійності, світоглядного та методологічного плюралізму.

Дійовим виявився і методологічний прийом порівняння особливо при аналізі різних концептуальних підходів щодо розуміння молоді як об`єкта релігійного та релігієзнавчого дискурсів.

Важливу роль відіграв і метод каузального аналізу, який передбачає розкриття причин появи різноманітних процесів і явищ. Ми широко апелювали до нього при розкритті впливу релігії на формування ієрархії цінностей молоді села та її мотиваційну сферу.

Дисертантка широко послуговувалася соціологічними методами, зокрема масовим вибірковим анкетним опитуванням, сфокусованими інтерв`ю, вторинним аналізом результатів досліджень за темою дисертаційної роботи. Свою роль відіграли й аналіз статистичної інформації, контент-аналіз необхідної філософсько-релігієзнавчої літератури, періодичної преси тощо. Кореляційний, типологічний, факторний аналізи як складові математичної статистики були корисними за умов обробки, первинної структуризації й формалізації кількісних емпіричних даних. Програмним засобом аналізу був статистичний пакет SPSS.

Методологічно плідними для автора виявилися наукові праці представників сучасної Київської релігієзнавчої школи, зокрема А.Колодного, М.Заковича, П.Косухи, Б.Лобовика, В.Єленського, Г.Надтоки, Л.Филипович, О.Сагана, О.Уткіна, П.Яроцького та інших. Суттєву допомогу у здійсненні змістового аналізу теми дисертаційного дослідження надали праці російських релігієзнавців, зокрема В.Гараджі, З.Трофімової, Е.Філімонова, В.Шердакова та інших.

Емпіричну базу дисертаційного дослідження склали результати конкретних соціологічних досліджень, проведених під керівництвом дисертантки і відповідно до розробленої нею методики Соціологічною лабораторією Природничо-гуманітарного ННІ Національного аграрного університету (2005 рік).

Наукова новизна дослідження. Здійснивши наукове дослідження відповідно до поставленої мети та завдань, автор доходить висновків, які розкривають характерні ознаки і особливості впливу релігії як соціального явища та феномену світу на формування і особливості прояву світоглядно-ціннісної орієнтації та мотиваційної сфери людини в цілому, та сільської молоді, яка навчається в аграрних вузах, зокрема. Дисертант доходить до думки, що релігія задає не лише тон соціальному існуванню людини, але й постійно забезпечує це існування онтологічними або псевдоонтологічними (суто онтичними) орієнтирами, які виводять (або створюють ілюзію виведення) екзистенцію за межі абсурдного існування і продовжують людське буття поза матеріальним світом. Окрім того релігія не лише узасадничує наявну ієрархію цінностей та спонукає індивіда до її дотримання, але й перетворює цю ієрархію цінностей в поле онтичної взаємодії членів суспільства, надаючи таким чином зміст соціальному буттю людини, а саме суспільство або й світ робить тривким, стабільним та передбачуваним. Таким чином дисертантом сформована