LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Мотиваційна сфера й світоглядно-ціннісні орієнтири сільської молоді у релігійному вимірі

громадської думки або домінантним настроям представників спільноти. Оскільки ж настрої, що знаходять своє відображення в громадській думці, мають властивість зазнавати постійних змін, принаймні коливань, то, очевидно правомірним буде говорити про певні закономірності або тенденції змін цих настроїв. , Коливання, а тим паче кардинальні або радикальні зміни настроївякі неодмінно сполучені зі зміною або трансформацією норм моралі, а також духовно-ціннісних орієнтирів.

Що ж стосується сільської молоді, яка навчається в вузах, то саме методичне та широкомасштабне дослідження їх аксіологічної і мотиваційної сфер послугувало додатковим поштовхом до формування подібних висновків. Адже серед представників генеральної сукупності дослідження чи не найбільш яскраво виражені більшість тенденцій, які притаманні суспільству в цілому, а також домінантні настрої, очікування та переживання, притаманні мешканцям села.

У результаті проведення дослідження були зроблені наступні висновки:ах містяться узагальнюючі положення, які випливають з розгляду автором

рРелігіяї як сфера сфери спільного існування людини та релігійність релігійністі як обставина обставини самоусвідомлення індивіда, які відіграють якщо й не ключову, то, безумовно, одну з провідних ролей в становленні й існуванні людини. При цьому немає ніякого значення віруюча і наскільки чи невіруюча (просто чи войовничо налаштована до релігії) людина.

Схематично можливо виокремети п'ять різновидів специфічного ставлення молодих людей, що репрезентують собою найбільш перспективний зріз сільського населення, до світу, інших та соціальних феноменів чи явищ, до яких безумовно також належить релігія. Мова йде про 1) утилітарне; 2) з підозрою та острахом; 3) з певним невдоволенням та скепсисом; 4) рефлексивне; 5) помірковано оптимістичне. Очевидно, на формування таких підходів потужний вплив мала і, безумовно, продовжує мати атмосфера, в яку занурені молоді люди. А на специфіку самої атмосфери має релігія як одна з фундаментальних основ культури взагалі. Тому формування специфіки ставлення молодої людини до всього, чим вона не є, як і до самої себе, значною мірою залежне від особливостей релігійних переконань оточуючих, їх конфесійної належності та ставлення до релігії в цілому як до соціального явища.

З огляду на те, що найменш залежними від інтерсуб'єктивного є дія та мовлення, які позбавлені приватного інтересу і боротьби за виживання пПід суб'єктивними чинниками, що впливають на мотиваційну сферу та формування світоглядно-ціннісної орієнтації людини, зокрема сільської молоді, слід розуміти чисті (онтологічні) мотиви, які стоять за дією і мовленням: . Зокрема, 1) відчуття гідності, сумління, честі,; іншими онтологічно чисті відчуття; 2) усвідомлення власної конечності, обмеженості та зумовленості, по-перше, позасуб'єктивним началом, яке найчастіше асоціюється з Богом, Абсолютом, в іншому випадкові Природою або еволюцією; по-друге, присутністю інших або людською спільнотою (інтерсуб'єктивним началом); 3) здатність окремо взятого індивіда самостійно і усвідомлено надавати зміст своєму існуванню та перебирати на себе відповідальність за нього.

Переважна більшість представників сільської молоді, будучи схильною до конформізму, перебуває під потужним впливом соціальних, в тому числі і релігійних, догм та стереотипів. А отже попри власне становище (мається на увазі здобуття вищої освіти, наявність можливості розширювати і трансформувати власний світогляд) виступає швидше пасивним реципієнтом, аніж ініціатором. Лише не значна кількість представників сільської молоді, близько восьми відсотків від загальної кількості представників генеральної сукупності дослідження схильна до започаткування нових відносин, засвоєння нових форм та моделей поведінки, в тому числі і організації побуту, виробництва, тощо. Очевидно, релігія, як і суспільство в цілому певним чином справили на них помітно відмінне враження чи вплив, аніж на переважну більшість.

Молодь як досить окреслена соціальна група є найбільш чутливою до будь-яких соціальних процесів і змін та водночас найбільш повно відображає ці процеси і тенденції їх розвитку. Оскільки, Зз одного боку, домінантні психологічні ознаки роблять молоду людину найбільш чутливоюішою і сприймабельною до нового у порівнянні з представниками інших вікових груп. , А а з іншого, молоде покоління безумовно є реципієнтом життєвого досвіду як і культурного, в найширшому розумінні цього терміну, надбання попередніх поколінь. Таким чиномВідтак про молодь можна говорити як про деякий "соціальний акумулятор", що найбільш повноіше акумулює збирає в собі ефекти від всіх наявних процесів, та про "соціальний барометр", який не лише відображає наявну соціальну ситуацію (картину/карту), але й дозволяє прогнозувати подальші перспективи та тенденції розвитку подій.


Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у таких публікаціях автора:

 • Войтюк І.В. Світоглядно-ціннісні орієнтири сільської молоді. – К.: Міленіум, 2007. – 127с.

 • Войтюк І.В. Суб'єктивні детермінанти формування релігійної свідомості сільської молоді. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософя : Зб. наукових праць. – Випуск 9 (22). – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006, . – сС. 20-24.

 • Войтюк І.В. Світоглядно-ціннісні орієнтації та мотиваційна сфера сільської молоді в межах релігійного зрізу існування людини. // Українське релігієзнавство, № 27 – 2007.. – С.13-17.

 • Войтюк І.В. Суб'єктивні чинники впливу на мотиваційну сферу і формування світоглядно-ціннісних орієнтацій сільської молоді. // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 61. – К.: Український центр духовної культури, 2007. – С. , с.205-218.

 • Войтюк І.В. До проблеми релігійності сільської молоді.// Науковий вісник. Національного аграрного університету. /Редкол.: Д.О.Мельничук (відповід. ред.) та ін. – К.: Міленіум, вип.90. – 2005. – С. , с.256-259.

 • Войтюк І.В. Детермінанти формування релігійної свідомості сучасної сільської молоді в Україні.// Науковий вісник. Національного аграрного університету. /Редкол.: Д.О.Мельничук (відповід. ред.) та ін. – К.: Міленіум, вип.99. – 2006. – С. , с.215-220.

 • Войтюк І.В. Об'єктивні чинники мотиваційної сфери та світоглядно-ціннісних орієнтирів сільської молоді у релігійному вимірі.// Науковий вісник. Національного аграрного університету. /Редкол.: Д.О.Мельничук (відповід. ред.) та ін. – К.: Міленіум, вип.112. – 2007,. – С. с.168-176.

 • Войтюк І.В. Вплив релігійного фактору на мотиваційну сферу та ієрархію цінностей сільської молоді. Матеріали міжнародної наукової конференції „Дні науки філософського факультету – 2007". – Київ, 2007. – С. 73-74.

 • АНОТАЦІЯ

  Войтюк І.В. Мотиваційна сфера і світоглядно-ціннісні орієнтири сільської молоді у релігійному вимірі: релігійознавчий вимір. – Рукопис.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, 2007.

  В дисертації досліджено вплив


 •