LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Неоплатонічна традиція в східній патристиці

Сході вперше в повній мірі це проявилося в творчості каппадокійців, автора "Ареопагітик" і Максима Сповідника.

В результаті християнство виявилося здатним адаптуватися до будь-якого середовища, а античніть стала тією "золотою ланкою", яка поєднала всі наступні покоління. Оскільки ця античність саме в християнізованому вигляді увійшла в подальшу культуру, робиться висновок, що утвердження в Середземномор'ї християнства стало однією з найбільших світоглядних революцій в історії людства.

Дослідження дає змогу поглибити аналіз православного вчення, використання богословами філософської аргументації, що сприятиме подальшому вивченню культурно-історичної місії християнства.Основні положення дисертації відображені в наступних публікаціях:


 • Мозговий І.П. Неоплатонізм і християнство: Монографія.- Суми: Вид-во "Козацький вал", 1997.- 216 с.

 • Мозговий І.П. Место культурного наследия прошлого в религиозно-идеалистической программе "духовного возрождения" России (ХІХ- начало ХХ в.) //Проблемы религии и атеизма: Вып.27. - К.: Либідь, 1991.-С.106-112.

 • Мозговий І.П. "Монотеїстична" тенденція в пізньоантичному язичництві // Українське релігієзнавство. - № 4. - Київ, 1996. - С.56-61.

 • Мозговий І.П. Філософ на троні // Людина і світ. - 1997. - №1. - С.16-19.

 • Мозговий І.П. Александрійська муза // Людина і світ. - 1997. - №4. – С.29-32.

 • Мозговий І.П. Взаємодія релігійного чинника та політичної культури за умов зміцнення незалежності України // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Політична культура та політичні партії України: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. - Т.6. - К., 1997. - С.117-121.

 • Мозговий І.П. Ісихастська редакція неоплатонізму на Україні (ХІV-ХV ст.) // Філософські пошуки. – Вип.Ш. Людина та її дійсність: філософсько-антропологічні дослідження. - Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи ,1997.- С.133-138.

 • Мозговий І.П. Проблема культурного синтезу в неохристиянстві // Творчість Ігоря Северяніна в контексті культури срібного віку. – Ч.1. "Срібний вік" як явище культури (філософія, культурологія, мистецтвознавство). - Дрогобич, 1997. - С.37-42.

 • Мозговий І.П. Теософія Плотіна як переддень християнської філософії // Вісник Київського університету: Серія "Філософія.Політологія ".- Вип. 26.-К.: Київ.ун-т ім.Т.Шевченка, 1997. - С.64-74.

 • Мозговий І.П. Православ'я і філософська думка на Україні доби козаччини (ХVІІ ст.) // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. - Київ-Запоріжжя, 1997. - С.217-226.

 • Мозговий І.П. Любов як морально-гносеологічний принцип у вченні неоплатоніків і отців церкви // Гуманізм і моральність: Екзистенційні виміри.- Львів: Край , 1997. - С.91-97.

 • Мозговий І.П. Апофатичний метод богопізнання в платонізмі і ранньохристиянській філософії // Лінгво-філософські аспекти гуманітарної освіти.- Суми: Ред.-вид. відділ СДПІ, 1998. – С.92-99.

 • Мозговий І.П. Генеза та еволюція естетичних ідей у ранньому християнстві // Методологічні проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПІ. – Дрогобич, 1998. - С.45-55.

 • Мозговий І.П. Формування і поширення на Україні ісихастської редакції неоплатонізму (ХІV-XVIІ ст.) //Людина і творчість : гуманістичні вияви.- Вип.VI.- Дрогобич: Вимір, 1998. – С.296-306.

 • Мозговий І. Культурологічна проблематика і антична спадщина в творчості українських полемістів //Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Суми: Ред.-вид. відділ СДПІ, 1998. – С.103-108.

 • Мозговий І. Грецький пантеон // Релігієзнавчий словник/ За ред. А.Колодного і Б.Лобовика.- К.: Четверта хвиля, 1996. - С.80.

 • Мозговий І. Міф // Там само. - С.197.

 • Мозговий І. Міфологія // Там само. - С.198.

 • Мозговий І. Монофелітство // Там само. – С.203.

 • Мозговий І. Монофізитство // Там само. – С.203.

 • Мозговий І. Ориген // Там само. – С.225.

 • Мозговий І. Тартар // Там само. – С.330.

 • Мозговий І. Тертулліан Квінт Септімій Флоренс // Там само. – С.337.

 • Мозговой И.П. Проблема творческой свободы в раннем христианстве // Гуманізм. Людина. Свобода. - Дрогобич, 1991. - С.116-118.

 • Мозговой И.П. Человек в философии Плотина и Оригена // Гуманізм. Людина. Культура. - Дрогобич, 1992. - С.192-193.

 • Мозговой И.П. Философская "подготовка" христианства: Плотин о душе // Дух, душа, человек : Истоки и поиски. – Ч.І. – Сумы, 1993. - С.54-55.

 • Мозговой И.П. Гармония веры и знания как идея александрийцев // Духовна діяльність та її специфіка. - Ч.І. - Запоріжжя, 1993. - С.37-38.

 • Мозговий І.П. Неоплатонічний синтез і вітчизняна філософія // Українознавство і гуманізація освіти. - Ч.2. - Дніпропетровськ: ДДУ, 1993. - С.122-123.

 • Мозговий І.П. Проблема духовності людини в творчості Івана Вишенського // Відродження України: проблеми і перспективи.-Кіровоград, 1993. - С.76-79.

 • Мозговий І.П. Захарія Копистенський і традиція античної духовності на Україні // Національна філософія : сучасне, минуле та перспективи. -Харків: ХДУ ,1993. - С.179-181.

 • Мозговий І.П. Християнство і антична культура: через конфронтацію до діалогу // Діалог культур і духовний розвиток людини. - К., 1995. - С.160-163.

 • Мозговий І. Почаївський монастир як просвітницький центр (XVIІ ст.) // Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу. - Тернопіль, 1995. - С.55-58.

 • Мозговий І. Патристична спадщина в творчій діяльності острозьких книжників // Історія релігій в Україні. - Ч.3. - Київ-Львів, 1995. - С.281-284.

 • Мозговой И.П. Особенности развития философии поздней античности : от живой традиции к наследию // Культурные парадигмы переходных эпох .- Одесса: ОГПУ, 1996. – С.64-67.

  АНОТАЦІЯ

  Мозговий І.П. Неоплатонічна традиція в східній патристиці. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії НАН України, Київ, 1999.

  В дисертації аналізується процес становлення ранньохристиянського богослов'я та його філософського обгрунтування представниками східної патристики за допомогою засобів ідейно-методологічного і логіко-концептуального апарату неоплатонізму. Аргументується думка про виключне значення неоплатонічної традиції для перетворення християнства в динамічну конфесію і високоінтелектуальне вчення. Цей вплив простежується шляхом порівняльного аналізу ключових етапів розвитку Універсума в сакралізованій пізньоантичній філософії і філософсько-богословській системі східної патристики.

  Ключові слова: ранньохристиянське богослов'я, східна патристика, неоплатонізм, неоплатонічна традиція, Універсум, сакралізована пізньоантична філософія, філософсько-богословська система східної патристики, містичний досвід, отці церкви.


  АННОТАЦИЯ

  Мозговой И.П. Неоплатоническая традиция в восточной патристике. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.11 – религиеведение. – Институт философии НАН Украины, Киев, 1999 .

  В диссертации


 •