LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Онтологія релігійно-філософських концептів війни і миру в християнстві та ісламі

26ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


СЕМЧИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ
УДК 291.1: 291.73. 261.8. 23/28. 297
ОНТОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПТІВ ВІЙНИ І МИРУ В ХРИСТИЯНСТВІ ТА ІСЛАМІ09.00.11 – релігієзнавство

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук

КИЇВ - 2005Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному аграрному університеті

Кабінету Міністрів України, м.Київ.


Науковий керівник: доктор філософських наук, професор,

Черній Анатолій Михайлович,

Національний аграрний університет, заступник

директора Природничо-гуманітарного інституту,

завідувач кафедри політології та соціології


Офіційні опоненти: доктор філософських наук

Єленський Віктор Євгенович, Інститут філософії

НАН України, провідний науковий співробітник (м. Київ)


кандидат філософських наук

Кирюшко Микола Іванович, Інститут політичних та

етнонаціональних досліджень НАН України,

провідний науковий співробітник (м. Київ)


Провідна установа: Київський національний університет імені

Т.Шевченка, кафедра релігієзнавства (м. Київ)


Захист відбудеться " 27 " травня 2005 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.26.161.03 в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (01001, м.Київ, вул.Трьохсвятительська, 4).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м.Київ, вул.Трьохсвятительська, 4.


Автореферат розісланий 25 квітня 2005 р.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради

кандидат філософських наук, доцент О.В.Бучма

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Із огляду на сучасні геополітичні проблеми планети, наявність надпотужної зброї, застосування якої може стати причиною глобальної катастрофи Землі, а відтак і людства, питання війни і миру постають перед нами актуальними не лише в теоретичному, а й в практичному вимірі. Тривале арабо-ізраїльське протистояння на Близькому Сході, ситуації в Іраку, Афганістані, Росії (Північний Кавказ) не лише провокують конфронтацію, актуалізують протидії культур Сходу і Заходу, а й зумовлюють загострення мусульмано-християнських відносин, що загрожує перерости у відкриту форму конфлікту й породити ще цілу низку нових міжнародних протистоянь та нових воєн на етнорелігійному ґрунті. При цьому духовні недуги людства, фізичним виявом яких і є війни та збройні конфлікти, часом намагаються представити боротьбою за чистоту релігійної віри чи ревним служінням Богу. За таких обставин вагомого значення набуває релігієзнавче осмислення християнських і мусульманських дискурсів проблем війни і миру як в їх онтологічному аспекті, з метою з'ясування природи, еволюції та структури цих понять, так і в контексті секулярного суспільства із врахуванням лібералізму, моральних цінностей та глобалізації як характеристик сучасного світу. Важливо дослідити, чи є християнські або мусульманські концепції війни безпосереднім джерелом агресії і чи можуть концепції миру у названих релігійних традиціях бути основою для діалогу між культурами, а в перспективі – стрижнем нової універсальної „релігії миру", яка б акумулювала в собі позитивні аспекти сучасних релігій і стала б своєрідним „запобіжником" використання сили у вирішенні конфліктів у майбутньому.

Тому дисертаційне дослідження релігійно-філософських концептів війни і миру в християнстві та ісламі в їх онтологічно-гносеологічному вимірі не лише актуальне з огляду доповнення проведених раніше досліджень з теми у вітчизняному релігієзнавстві, а й послугує до певної міри своєрідним практичним "інструментарієм" для аналізу моделей і процесів у міжнародних і міжрелігійних відносинах сьогодення.


Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у контексті наукових досліджень навчально-наукового центру соціально-гуманітарних наук Національного аграрного університету, зокрема теми: "Українське релігієзнавство: філософський вимір", затвердженою Вченою радою Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного аграрного університету 15 січня 2002 року (протокол №3).


Метою дисертаційного дослідження є розкриття онтології релігійно-філософських концептів війни і миру в християнстві та ісламі.

Поставлена мета визначає конкретні задачі нашої роботи:

- дослідити багатоаспектну структуру концептів "війна" і "мир" в християнській традиції, окресливши їхній семантичний обсяг у межах відповідних лінгвістичних полів, оскільки неправильне трактування істинного змісту першоджерел, невизначеність у поняттях і неконкретність тлумачень текстів Біблії часто стає засобом спекуляції з метою як виправдання нетолерантності по відношенню до інших релігійних традицій, в тому числі – ісламу, так і методом загострення конфронтації між християнським та мусульманським світом різними політичними силами;

- проаналізувати еволюцію і обсяг концептів "війна", "мир" в онтологічному аспекті через дослідження особливостей становлення релігійних концепцій війни і миру у працях християнських філософів та теологів і виявлення сутності, особливостей формування і перспектив християнської теорії "справедливої війни";

- з'ясувати витоки руху ненасильства у християнській традиції, визначити його характеристики і значення в контексті глобальних проблем сучасності;

- проаналізувати онтологію мусульманських концепцій війни і миру в їх комплексності, дослідити гносеологічні особливості формування понять "війна" та "джихад" у ісламському праві та у працях мусульманських мислителів;

- дослідити причини й особливості формування радикальних течій у ісламі та перевірити відповідність релігійно-політичних доктрин війни і миру ісламістів відповідним релігійним концепціям ісламу, з'ясувати, чи можливі спекуляції релігійними формулюваннями на основі перекрученого тлумачення класичних джерел для створення ідеологічного підґрунтя ісламістських рухів та організацій, і формування у мусульманській свідомості „образу ворога" в особі немусульманського світу;

- провести компаративний та контрастивний аналіз концептів "війна" і "мир" у християнстві та ісламі в контексті релігійних доктрин, пов'язаних із військовим протистоянням і мирним співіснуванням у названих релігіях, оскільки розуміння відмінностей та наголошення на спільних для обох релігійних традиціях положеннях у питаннях війни і миру можуть сприяти ефективному