LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Онтологія релігійно-філософських концептів війни і миру в християнстві та ісламі

представниками радикальних рухів у ідеологічних цілях може бути причиною загострення конфронтації між мусульманським та немусульманським світом. В умовах ХХІ століття діяльність фундаменталістських терористичних організацій є небезпечною тенденцією в глобальному масштабі. Сучасні ідеологи терористичних ісламістських організацій насправді відходять від основ ісламу, оскільки спрощене вживання релігійної термінології в їх риториці має на меті "освятити" неприйнятні за інших умов методи політичної боротьби, які суперечать фундаментальним основам ісламу.

В сучасних умовах міжнародні організації здебільшого спираються на християнську доктрину справедливої війни, яка визначає критерії легітимності початку бойових дій та обмежує масштаби військового конфлікту. Для ефективнішого співробітництва з мусульманськими державами в рамках цих організацій слід виробити єдину схему вимог для вирішення конфліктів, яка була б прийнятною для представників усіх релігій, ісламу і християнства зокрема. В процесі міжрелігійного діалогу слід наголошувати на спільних для обох релігій аспектах доктрини справедливої війни, визначених в ході цього дослідження. Нові тенденції зближення різних християнських конфесій і як наслідок активізація за ініціативою християнських церков мирного міжрелігійного діалогу (християнство-іслам) ведуть до міжкультурного зближення мусульманського та історично християнського світів. Конструктивний міжрелігійний діалог є фактором не лише суто релігійного, але й всього міжнародного життя, регулятором потенційних та фактичних конфліктів сучасного світу. Єдиною нетолерантністю, припустимою в сучасному світі, може бути нетолерантність по відношенню до тих, хто нетолерантно ставиться до представників іншої статі, нації, раси, культури, релігії.

В умовах сьогодення релігії продовжують відігравати надзвичайно важливу роль у світі взагалі і для особистості зокрема, релігії є невід'ємною складовою і важливим параметром у міжнаціональних стосунках в аспекті перманентного процесу миротворчості. Релігійні спільноти та релігійні організації можуть стати дієвим інструментом в міжнародних відносинах при вирішенні складних конфліктів із релігійним підґрунтям. Діяльність створених на основі релігійних спільнот миротворчих та доброчинних організацій (таких, як Pax Christi, ватиканські місії з міжрелігійного діалогу, Рада з Християнських Підходів до Оборони та Роззброєння – CCADD, тощо) має стати поштовхом для створення відповідних мусульманських організацій, які б об'єднали зусилля мусульман, що прагнуть миру.

В ході дослідження було вироблено елементи моделі мирного співіснування та запропоновано практичні прийоми визначення легітимності застосування зброї, алгоритми улагодження конфліктних ситуацій на релігійному ґрунті щодо уникнення міжнародних і міжрелігійних конфліктів, а також контролю над ними у разі їх виникнення. Серед заходів, які направлені на встановлення і підтримання міжрелігійного діалогу, слід назвати проведення зустрічей на рівні окремих представників, спільні міжнародні, міжрелігійні, міжконфесійні теологічні конференції, культурні обміни, матеріальне стимулювання конструктивних миротворчих рухів. Поширення інформації про мусульман серед християн і навпаки слугує розвінчанню стереотипів та регуманізації образу "ворога". Дуже важливим аспектом в контексті ефективного міжрелігійного діалогу є концентрація зусиль сторін на спільній меті, що об'єднає людей різних національностей, культур і релігій, а реальним результатом реалізації цієї мети буде збереження миру на землі. Це дослідження має на меті привернути увагу дослідників релігійних традицій, зокрема християнства та ісламу, які є поширеними на території України, вчених-конфліктологів, політологів та широкого загалу до розглядуваної тематики, надзвичайно актуальної для сьогодення в глобальному масштабі.

Результати дослідження знайшли відображення у наступних наукових публікаціях:

1. Семчинський К. Мир і рай: пошук ідентичності.// Українське релігієзнавство. - № 25.- С. 48-55.

2. Семчинський К. "Структура та ідейна спрямованість енцикліки папи Іоанна ХХІІІ "Pacem in Terris" // Науковий вісник Національного аграрного університету. - №65. - 2003 р. - С. 123-127.

3. Семчинський К. Порівняльний аналіз концепцій війни і миру в християнській і мусульманській традиціях. // Українське релігієзнавство. – 2003. - №27-28. – С.32- 40.

4. Семчинський К. Єдність та протистояння християнства та мусульманства. Релігійний вимір. // Вісник Національного університету імені Т.Шевченка. Філософія, політологія. Випуски 56-57.– С. 43-44.

5. Семчинський К. Контроверса теорії справедливої війни в працях філософів та християнських теологів (Аристотель, Св. Августин, Фома Аквінський та ін.) // Українське релігієзнавство. – 2004. - № 29. – С. 95-103.

6. Семчинський К. Проблеми війни у працях ісламських мислителів ХХ століття. // Українське релігієзнавство. – 2004. - № 3-4 (31-32). – С. 43-49.


АНОТАЦІЯ


Семчинський К.В. Онтологія релігійно-філософських концептів війни і миру в християнстві та ісламі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії Наук України, Київ, 2005.

У дисертації здійснюється релігієзнавчо-філософський аналіз основних положень християнства та ісламу щодо війни і миру. Особлива увага приділяється розкриттю генезису і трансформації концептів "війна" і "мир" у їх розвитку – від першоджерел християнства і мусульманства - Книг Старого і Нового завіту, Корану, Сунни, праць християнських та мусульманських мислителів до сучасного трактування.

Досліджуються тенденції та особливості еволюції поняття "війна" в християнській традиції, розкривається суперечність християнської доктрини "справедливої війни", аналізується явище пацифізму; досліджується багатоаспектна комплексна модель релігійно-філософського поняття "мир" у християнстві, розкривається його структура, в якій розрізняється мир зовнішній і внутрішній.

Розкривається комплексність поняття "джихад" в першоджерелах ісламу, а також його еволюція і розвиток. Визначаються типи джихаду, етичні постулати, обмеження і умови для його проголошення. Специфіка мусульманського концепту "мир" полягає в тому, що справжній мир на землі неможливий, поки на всій планеті не запанує іслам.

Проведено логіко-семантичний, зіставний і компаративний аналіз концепцій війни та миру в християнській і мусульманській традиціях, досліджуються витоки, тенденції і течії ісламського фундаменталізму. Дослідження виконане із залученням широкого діапазону бібліографічних джерел.


Ключові слова: війна, мир, християнство, іслам, фундаменталізм, джихад, справедлива війна, пацифізм.


АННОТАЦИЯ


Семчинский К.В. Онтология религиозно-философских концептов войны и мира в христианстве и исламе. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11. – религиоведение. – Институт