LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Освітня діяльність духовенства Полтавської єпархії (XIX - початок XX ст.)

Православная церковь – враг просвещения. – М.: Наука, 1962.; Його ж. Церковь, самодержавие, народ (2-я пол. ХІХ – нач. ХХ в.). – М.: Наука, 1969.; Його ж. Религия и церковь в истории России / Советские историки о православной церкви в России. Сост. и автор прим. Е. Ф. Грекулов, общ. ред. и предисл. А. М. Сахарова. – М.: Мысль, 1975.; Богданов И. М. Грамотность и образование в дореволюционной Росси и в СССР (Историко-статистические очерки). – М.: Статистика, 1964.

10Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце ХІХ ст. (политическая реакция 80-х – начала 90-х годов). – М.: Мысль, 1970.; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. / Отв. ред. А. И. Пискунов. – М.: Педагогика, 1976.; Ососков А. В. Начальное народное образование в дореволюционной России (1861-1917). – М.: Просвещение, 1982. та ін.

11 Заволока М. Г. Загальноосвітня школа України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: .): Автореф. дис. ...канд. пед. наук. – К., 1971.; Борисенко В. И. Сельское начальное образование на Левобережной Украине в 60-х – 90-х гг. ХІХ в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – К., 1976.

12Русское православие: вехи истории / Я. Н. Щапов, А. М. Сахаров, А. А. Зимин и др. – М.: Политиздат, 1989.

13Власовський І. Нарис історії Української Православної церкви: У 4 т. – Т. 3. – ХVІІІ-ХХ cт.– К.: Либідь, 1998.; Дорошенко Д. І. Церква в минулому й сучасному житті українського народу. – Берлін: Р. Б., 1940.; Лотоцький О. Автокефалія: Репринтне видання. – К.: „Книга": Т. 1. Засади автокефалії. – 1999.; Т. 2. Нарис історії автокефальних церков. – 1999.; Огієнко І. І. Українська церква: нариси з історії української православної церкви: У 2 т. – Том перший і другий. – К.: Україна, 1993.; Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 року. – К.: Либідь, 1992.; Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700-1917 // История Русской Церкви: В 10 кн. – Кн. 8.– М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1996.; Федорів Ю. Історія церкви в Україні. – Торонто: Б. в., 1967.; Карташев А В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. Репринтное воспроизведение. – Париж: YMCA-PRESS, 1959. – М.: Наука, 1991. – Т. 2.; Флоровский Г. В. Пути русского богословия. – К.: Христианско-благотворительная ассоциация „Путь к истине", 1991.

14 Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.): Нариси / Редколегія: М. Д. Ярмаченко, Н. П. Калениченко, С. У. Гончаренко та ін. – К.: Рад. школа, 1991.; Рибачук М. Ф., Уткін О. І., Кирюшко М. І. Національне відродження і релігія. – К.: Асоціація „Україна", 1995.; Історія релігій в Україні: В 10 т. / Ред. кол.: А. Колодний та ін. – К.: Український центр духовної культури, 1999. – Т. 3: Православ'я в Україні.

15 Жук В. Н., Пустовіт Т. П. Наш рідний край. (З історії освіти на Полтавщині в дореволюційний період). – Вип. 12. – Полтава: Полтавський педагогічний ін-т, 1991.; Жук В. Н., Фарина С. .Я. Наш рідний край. (З історії української національної культури). – Вип. 13. – Полтава Полтавський педагогічний ін-т, 1992.

16 Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793-1917 рр.): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 1994.; Тригуб О. П. Історія Херсонської єпархії (1775-1918 рр.): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 2001.

17Чиркова О. А. Православна церква в Україні в кінці ХVІІІ – ХІХ ст. (На матеріалах „Киевских епархиальных ведомостей", „Полтавских епархиальных ведомостей", „Черниговских епархиальных известий): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 1998.; Надтока Г. М. Православна Церква в Україні 1900-1917 років: соціально-релігійний аспект: Автореф. дис. ...докт. іст. наук. – К., 1999.; Чальцева О. М. Роль Руської Православної Церкви в національному відродженні південних слов'ян: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. –Донецьк, 1999.; Шугальова І. М. Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині ХІХ ст.: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2005.

18 Гладкий С. О. Православне парафіяльне духовенство в суспільному житті України на початку ХХ ст.: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Полтава, 1997.

19Степаненко Г. В. Освітня діяльність православного духовенства в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 2002.; Мешковая С. І. Світський компонент православної духовної освіти в Російській імперії (1857 – 1884): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Х., 2004.; Шумський К. В. Духовно-навчальні заклади Таврійської єпархії (1859 – 1920 рр.): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Х., 2004.; Петренко І. М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі народної освітньої політики царської Росії (1884 – 1917 рр.): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 2005.; Федорчук О. О. Православ'я в становленні культури Півдня України (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Донецьк, 2006.; Яковенко Г. Г. Церковнопарафіяльна освіта в Харківській єпархії (1799-1917 рр.): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Х., 2006.

20 Стельмах С. П. Политика самодержавия в области народного образования на Украине в 60 – 90-х гг. ХІХ в.: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 1991.; Кравченко Т. М. Розвиток початкової освіти на Харківщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Х., 1999.; Тронько Т. В. Діяльність органів державної влади в галузі жіночої освіти в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ ст.: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 2000.; Левченко І. М. Роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825 – 1860 рр.: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Запоріжжя., 2002.; Драч О. О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861 – 1917 рр.): Автореф. ...канд. іст. наук. – Х., 2002; Нарадько А. В. Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Полтава, 2002.; Кравченко О. В. Благодійна діяльність православної церкви в Харківській єпархії (1799 – 1917 рр.): Автореф. дис. ...канд. іст. каук. – Х., 2003.; Корнієнко В. М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга пол. ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Х., 2005.