LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Освітня діяльність духовенства Полтавської єпархії (XIX - початок XX ст.)

(ІІ половина ХІХ століття) // Історична пам'ять. Наук. зб. – № 1-2. – Полтава, 2005. – С. 126-136.

 • Федоренко С. Організація навчально-виховного процесу у початкових народних школах Полтавської єпархії у ХІХ столітті // Сіверянський літопис. – № 3. – 2006. – С. 58-66.

 • Федоренко С. А. Благодійницька діяльність православного духовенства Полтавської єпархії на ниві народної освіти в ХІХ столітті // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, ЗНУ, 2006. – Вип. ХХ. – С. 62-67.

 • Федоренко С. А. Кадрове забезпечення духовних навчальних закладів Полтавської єпархії в ХІХ столітті // Краєзнавство і учитель – 2007: Міжнародна наукова конференція. Зб. наук. пр. – Харків, 2007. – Вип. 25-26. Серія: Історія та географія. – С. 29-31.

 • Федоренко С. Роль православних церковних братств у культурному розвитку Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття // Полтавские епархиальные ведомости. – № 10. – 2004. – С. 139-153.

 • Федоренко С. А. Вплив Полтавських православних монастирів на культурний розвиток краю // ХІІ міжвузівська студентська наукова конференція „Наука і вища освіта". Матеріали доповідей і повідомлень (20 травня 2004 р.).Частина 2. Історія України та культурологія. – Запоріжжя, 2004. – С. 105.

 • Федоренко С. А. Просвітницька та благодійницька діяльність церковних братств Полтавської губернії наприкінці ХІХ ст. // 6-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція „Сучасні проблеми науки та освіти". Матеріали доповідей і повідомлень (30 квітня – 9 травня 2005 р., м. Алушта). – Харків, 2005. – С. 109.

 • Федоренко С. Матеріальний та навчальний аспект функціонування духовно-навчальних закладів Полтавської єпархії (ХІХ ст.) // Релігія і церква в історії України: Матеріали Міжнародної наукової конференції (14-16 вересня 2005 р.). – Полтава, 2006. – С. 455-467.

 • Федоренко С. А. Християнська духовність як основа розвитку освітньо-виховного процесу Полтавської губернії ХІХ ст. // VII Міжнародна науково-практична конференція „Біосферно-ноосферні ідеї В. І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів". Тези доповідей (14-16 вересня 2006 р.). – Кременчук, 2006. – С. 17.

 • Федоренко С. Школи грамоти як нижчий тип церковної школи в Полтавській єпархії (ХІХ ст.) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – 2007. – Кн. 1. – Львів „Логос", 2007. – С. 884-893.

 • Федоренко С. Ініціативи єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона в галузі освіти // Матеріали конференції Третіх (міжнародних) Гуржіївських історичних читань (20-21 вересня 2007 р.). Зб. наук. пр. „Гуржіївські історичні читання". – Черкаси, 2007. – С. 195-200.


  АНОТАЦІЇ


  ФедоренкоС.А. Освітня діяльність духовенства Полтавської єпархії (ХІХ– початокХХст.). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07. 00. 01 – історія України. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008.


  У дисертації на основі комплексного аналізу джерел досліджено освітню діяльність православного духовенства Полтавської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. Розкрито політику імперського уряду в галузі духовної та початкової народної освіти; охарактеризовано умови виникнення та основні періоди розвитку навчальних закладів у Полтавській єпархії: духовних (семінарії та духовних училищ) і початкових шкіл (церковнопарафіяльних та шкіл грамоти). Крім того, проаналізовано матеріальне забезпечення навчальних закладів, учнівський контингент та викладацький склад, організація навчально-виховного процесу. У дисертації з'ясовано внесок місцевого духовенства, монастирів, церковнопарафіяльних попечительств, церковних братств, меценатів у справу освіти на території єпархії.


  Ключові слова: Російська православна церква, освіта, духовенство, єпархія, духовно-навчальні заклади, духовні училища, жіноче єпархіальне училище, духовна семінарія, церковнопарафіяльні школи, школи грамоти, церковні братства.

  ФедоренкоС.А. Образовательная деятельность духовенства Полтавской епархии (ХІХ – начало ХХвв.). – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07. 00. 01 – история Украины. – Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого. – Черкассы, 2008.


  Диссертация посвящена комплексному исследованию деятельности православного духовенства в сфере духовного и начального народного образования в Полтавской епархии в ХІХ – начале ХХ вв. в контексте государственно-церковной политики. Работа написана на основе анализа широкого спектра источников указанного периода, историографии.

  Предложенная в диссертации периодизация политики Российской империи и Русской православной церкви в сфере духовного и светского начального образования отражает особенности образовательной деятельности православного духовенства как на общегосударственном уровне, так и в Полтавской епархии в частности.

  В работе дается характеристика Полтавской епархии как одной из церковно-административных единиц РПЦ и ее церковных структур в ХІХ – начале ХХ вв.; раскрыты условия возникновения и основные этапы развития полтавских духовных учебных заведений: семинарии и духовных училищ (Полтавского, Лубенского, Роменского, Переяславского); показаны источники их материального содержания; проанализированы особенности педагогического состава и ученического контингента; выявлена специфика организации учебно-воспитательной работы.

  Кроме того, в диссертации раскрыта деятельность полтавского духовенства в области начального народного образования (в дореформенный и пореформенный периоды). В дореформенный период в Полтавской епархии, как и в целом в Российской империи, системы народного образования еще не существовало, а приходское духовенство официально приобщалось к распространению грамотности среди населения, выступая при этом законоучителями во всех типах начальных школ и осуществляя посильные материальные пожертвования на их содержание. Церковноприходские школы этого периода оставались неорганизованной формой начального образования для самых бедных слоев населения.

  Пореформенный период характеризуется быстрыми темпами увеличения количества церковных школ, особым вниманием епархиального руководства к распространению начального образования среди женской половины населения епархии, увеличением школ с высоким уровнем материального обеспечения (благодаря монастырям, меценатам, церковно-приходским попечительствам, церковным братствам и т. п.). Своеобразным показателем развития


 •