LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Основоположні принципи філософії історії у творчості Августина Блаженного

Августина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Філософія. - 2006. - Вип.14. – С. 11-15.

 • Поцюрко О.Ю. Розуміння історії в середньовічній філософії" // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Філософські науки. - 2007. - Вип. 10. - С. 162-172.

 • Поцюрко О.Ю. Історія людства як історія "царства земного" і "Царства Божого" у тлумаченні Августина Блаженного // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. - Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2007. - Вип. 16. Філософія. – С. 64-73.

 • Поцюрко О.Ю. Людина між вічністю та часом (Августин Аврелій) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005": Матеріали доповідей та виступів. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. - Ч.1. - С. 29-30.

 • Поцюрко О.Ю. Історія як проблема філософсько-теологічної рефлексії в Августина Блаженного // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - С. 32-34.

 • Поцюрко О.Ю. Принцип свободи волі в розумінні Августина Аврелія та Пелагія // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2006": Матеріали доповідей та виступів. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. - Ч.1. - С. 45-47.

 • Поцюрко О.Ю. Поняття еволюції в Августина Аврелія // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - С. 19-20.

 • Поцюрко О.Ю. Проблема предестинацї в філософії Августина Блаженного // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - С. 21-23.

 • Поцюрко О.Ю. Осмислення історії в сучасній християнській історіософії неотомізму // Тези міждисциплінарної конференції "Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній та прикладній філософії" / Відп. за випуск проф. А. Карась. - Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2007. - С. 61-62.


  Анотація

  Поцюрко О. Ю. Основоположні принципи філософії історії в творчості Августина Блаженного. -Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 - історія філософії. - Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008.

  Досліджено основоположні принципи філософії історії Августина Блаженного в контексті світової історико-філософської традиції. Здійснено аналіз античного та середньовічного тлумачення історичного процесу. Обґрунтовано головні історіософські концепти Отця Церкви. Досліджено основні позиції августинівської концепції "Царства Божого і царства земного". В ключі августинівської історіософської рефлексії вивчено особливості вирішення ним проблеми часу. Наголошується, що найважливішим моментом філософії історії Августина Блаженного було утвердженн єдності людської історії.

  Ключові слова: історіософія, філософія історії, "Царство Боже", "царство земне", історичний процес, вічність, час.


  Аннотация

  Поцюрко О. Ю. Основоположные принципы философии истории в творчестве Августина Блаженного. - Рукопись.

  Дисертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 - история философии. - Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2008.

  Исследовано основоположные принципы философии истории Августина Блаженного в контексте мировой историко-философской традиции. Осуществлено анализ античного и середневекового толкования исторического процесса. Рассмотрено вопрос о соотношении светской и свещенной историй. Подтверждено влияние идей Платона августиновское понимание процесса творения мира. Сделано выводы о том, что обосновываясь на учении Платона, Августин продемонстрировал как можна обеденить идею, Слово и тело. Он изучил семь дней творения мира. Августин определил статус человека как творца, который имеет непосредственное отношение к Богу. Обосновано главные историософские концепты Отца Церкви, среди которых: принцип монотеизма, принцип креацыонизма, принцип свободы воли, принцип фатализма и др. Утверждается непосредственная зависимость свободы воли человека от любви у Августина. Автор раскрывает природу свободы у Августина и Пелагия. Доказано, что в разрешении проблемы морального зла был утвержден принцип "Бог – цель, человек – путь". Исследовано основные позиции августиновской концепции "Царства Божиего и царства земного". Проанализировано происхождение идеи "Царство Божие" в философии Августина на основе изучения Библии и его труда "О Граде Божием". Особенное внимание уделяется рассмотрению земной истории "Царства Божиего" Августина. В ключе августиновской историософской рефлексии, изучено особенности решения Августином проблемы времени. Обосновано августиновское положение о "двух векторах" времени и тезис о том, что главным критерием времени является человек. При етом единственным существом у котрого есть некое знание о вечности является человек. Только он способен отискивать в мире вещи, существование которых не вкладывается во временне рамки. Акцентируется на том, что наиболее важным моментом философии истории Августина Блаженного було утвердженн единства человеческой истории.

  Ключевые слова: историософия, философия истории, "Царство Божие", "царство земное, исторический процесс, вечность, время.


  Summary

  Potsiurko O. Y. The fundamental principles of philosophy of history in the works of Blessed Augustine. – Manuscript.

  The thesis for a Candidate's degree in Philosophy by speciality 09.00.05. - History of Philosophy. - Ivan Franko National University of L'viv, Lviv, 2008.

  The dissertation explored fundamental principles of philosophy of history of Blessed Augustine in the conteхt of world historical philosophical tradition. The analysis of ancient and medieval interpretation of historical process is carried out. There are grounded the main historiosophic concepts of the Father of Church. The principal positions of the augustinian conception of "two Cities, the earthly and heavenly" are explored. The peculiarities of his solution of the problem of time are studied in the context of the augustinian historiosophic reflection. It is underlined that the most important moment of Blessed Augustine's philosophy of history was assertion of the unity of human history.

  Key words: historiosophy, philosophy of history, "City of God", "earthly and heavenly Cities", historical process, eternity, time.
  Підписано до друку 14.04.2008 р.

  Папір друк. № 1. Спосіб друку – офсет.

  Формат паперу 60x90/16. Ум.друк.арк 0,9

  Тираж 100 штук.

  Замовлення № 23-04/1


  Друк СПД "Синчук В.В."

  м.Львів, вул. Чупринки, 38

  тел./факс. (032) 297-05-67. •