LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіяхІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПЕТРУШКЕВИЧ Марія Стефанівна
УДК 264Особливості вияву комунікаційної функції релігії

у християнських конфесіях


Спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство

АВТОРЕФЕТАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук


Київ – 2007

Дисертація є рукописом

Робота виконана на кафедрі релігієзнавства Національного університету „Острозька академія".


Науковий керівник: доктор філософських наук, професор

КРАЛЮК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ,

проректор з наукової роботи,

завідувач кафедри релігієзнавства

Національного університету „Острозька академія"Офіційні опоненти: доктор філософських наук, доцент

ВИГОВСЬКИЙ ЛЕОНІД АНТОНОВИЧ,

завідувач кафедри філософії і політології

Хмельницького університету управління та правакандидат філософських наук,

старший науковий співробітник

БАБІЙ МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ,

старший науковий співробітник

Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедр а теорії та історії культури філософського факультетуЗахист відбудеться „19" жовтня 2007 року о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.163.03 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


Автореферат розісланий „18" вересня 2007 р.Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради,

кандидат філософських наук Бучма О. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан культури, який характеризується феноменами глобалізації та постмодерних рефлексій, викликав до життя явище масовості, яке у гуманітарній сфері, зокрема у науці, літературі, мистецтві, релігії виявляється через феномен комунікації. Ці процеси є актуальними і у християнстві як одній із світових релігій. Будучи явищем масовим та загальнокультурним, християнство постійно змінюється під впливом часу. Актуальність обраної теми пояснюється трансформацією комунікаційної системи християнства під впливом різноманітних комунікаційних технологій, виникнення нових засобів передачі інформації, формування нових поглядів на оточуючий світ та суспільство. Зараз у більшості християнських церков з'являються нові тенденції у комунікації, які проявляються у повній свободі, театралізації літургії з використанням у ній музики, співу; спілкування віруючих та зібрання спільнот відбуваються часто не у традиційних, а в довільних формах. Зміст проповіді присвячується переважно безпосереднім проблемам життя; до релігійної комунікації залучаються віруючі, що ведуть альтернативний християнству спосіб життя. Якщо раніше релігійна комунікація ґрунтувалася на вертикалі "людина – Бог", то зараз безпосереднє спілкування з Богом відійшло на другий план, а домінувати, у протестантизмі та католицизмі, почала горизонталь "людина – людина – Бог", релігійна комунікація все більше стає соціальною. Однією із причин такої ситуації є те, що церква в індустріальному суспільстві починає активно використовувати можливості радіо, телебачення та Інтернету для своєї комунікації. Інтенсифікація комунікаційних процесів у сучасній культурі вимагає того, що, незважаючи на традиційний консерватизм у цій сфері, християнська церква намагається використовувати адекватні сучасній ситуації способи та засоби комунікації. Привертає увагу обставина, що у сучасному світі джерелами інформації про різні віросповідні особливості конфесій є, насамперед, мас-медіа, релігійна література та зустрічі з місіонерами, одночасно поступово втрачається роль традиційних храмових форм релігійної комунікації.

У зв'язку із таким становищем християнства у сучасному світі гостро постає проблема специфіки його комунікаційної функції. У сучасній соціокультурній ситуації актуальність теми пов'язана із: сучасним семіотичним поглядом на існування людини у світі і вивченням релігії як семіотичної системи; проблемою використання новітніх комунікаційних технологій у християнстві; можливістю за допомогою висвітлення комунікаційної функції релігії адаптувати християнство до сучасних соціокультурних вимог. Це зумовлює необхідність комплексного розгляду християнської комунікаційної системи через аналіз різних наукових ідей пов'язаних з окремими елементами цієї системи.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дослідження виконано у межах науково-дослідницької роботи кафедри релігієзнавства гуманітарного факультету Національного університету "Острозька академія", зокрема теми " Проблеми релігії у контексті розвитку культури та освіти", що затверджена Вченою радою Національного університету "Острозька академія" 7 жовтня 2003 року (протокол № 3).

Об'єктом дисертаційного дослідження є християнські конфесії.

Предмет дослідження становить теоретичний аналіз, специфіка та особливості комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях: православ'ї, католицизмі та протестантизмі.

Мета дисертаційного дослідження: на основі порівняння різних видів комунікації, які використовуються у християнських комунікаційних системах, розкрити місце та роль комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях. Мета дисертації випливає з її актуальності і реалізується через вирішення окремих дослідницьких завдань, які зводяться до необхідності:

  • аналізу філософського, теологічного та релігієзнавчого осмислення комунікаційної функції релігії у християнстві; пояснення суті досліджуваного явища; визначення місця комунікаційної функції релігії у системі функціональності релігії, її зв'язку з основними та додатковими функціями;

  • з'ясування сутності та співвідношення вербальної та невербальної комунікаційних систем у християнстві; дослідження та характеристики елементів зазначених систем: мови, Біблії, проповіді, молитви, ікони, храму та ін.;

  • аналізу вертикального та горизонтального зрізів у християнському релігійному спілкуванні;

  • характеристики психологічних особливостей передачі