LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях

У християнстві вона постає цілісною системою передачі сакральної та профанної інформації за допомогою невербальних, вербальних та синтетичних засобів.

2) Філософська суть комунікаційної функції релігії полягає у можливості за її допомогою простежити духовні трансформації у житті віруючого, його потреби, прагнення, світогляд; описати діалогічну та екзистенційну ситуації. Для віруючого, у значній мірі домінуючим є богословське навантаження релігійної комунікації. Людина спілкується, щоб досягти контакту з Богом, через слово, дію опредметнити свої релігійні пориви і отримати відповідь. У такому смислі християнська комунікація – це таїнство, до якого потрібно духовно готуватися.

3) Суттєвою рисою вербальної системи християнства є існування письмової релігійної традиції. Християнство є релігією Писання. Завдяки писемності релігійна думка незмінно переказується як в часі, так і в просторі. Писемність, на відміну від мови, стала штучним засобом комунікації, опосередкованим і здеперсоналізованим. Звертаючись до друкованих засобів передачі інформації був зроблений висновок про те, що доступність друкованої книги сприяла трансформації релігійної обрядовості й практик.

4) До психологічних характеристик комунікаційної системи християнства відносяться особливості спілкування віруючих між собою, спілкування з духовенством, безпосередній діалог з божеством, обмін інформацією у релігійній групі, під час ритуальних дій, декодування релігійної символіки, психологічні особливості проповіді та молитви та ін. Від психологічної ситуації залежить якість та особливості передачі релігійної інформації. До психологічних особливостей належить несвідоме, зокрема архетипи.

5) Мас-медіа спричиняють значний вплив на конфесійні комунікаційні системи християнства, цей вплив у конфесіях не однозначний. Найяскравіше він виявляється у протестантизмі та католицизмі; православна церква досить помірковано використовує сучасні засоби передачі інформації. Мас-медіа дозволяють пришвидшити обмін релігійною інформацією, збільшити аудиторію, розширити ареал християнської комунікації. Але інтенсивне використання ЗМІ стає причиною десакралізації релігійного слова, руйнування канонічних особливостей християнського спілкування, виникнення у віруючих відчуття розгубленості, своєрідної духовної кризи.

6) Філософсько-релігієзнавчим підґрунтям православної комунікації є проблема мови, яка впливає майже на всі її складові. Конструктивною основою синтезу, що сприяє виконанню комунікаційної функції у православ'ї, на матеріально-духовному рівні є архітектура храму. Вона створює особливий багатомірний простір, який становить основу синтезу комунікаційних елементів.

7) В основі сучасної комунікаційної системи католицизму лежить власна позиція бачення мети і завдань суспільного спілкування. Католицька церква оцінює позитивний бік діяльності медіа.

8) Підґрунтям протестантської комунікаційної системи є оригінальне прочитання та тлумачення Біблії, пріоритет комунікації через спільноту/громаду. Одним із домінуючих елементів є проповідь, якій властиво спиратися на досягнення сучасної науки, на приклади із суспільного життя.

9) Зміна релігійної комунікації впливає на особливості релігійних систем і хоча в основі конфесійної комунікації у християнстві знаходяться відмінні соціокультурні підвалини, проте смисловою основою протягом усього розвитку християнської комунікації залишається спілкування віруючих з Богом.

Отже, суть комунікаційної функції релігії, з однієї сторони, полягає у можливості впливати на зміну структури християнських конфесій під час використання специфічних засобів передачі інформації, а з іншої, через комунікаційну функцію релігії віруючий опредмечує свої релігійні почуття, реалізує зв'язок з одновірцями та божеством.


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ЗНАЙШЛИ ВІДОБРАЖЕННЯ У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

 • Кузьмин М. С. Архетипне підґрунтя релігійної комунікації у християнстві // Актуальні проблеми духовності. Збірка наукових праць. Випуск 6. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – С. 95 – 108.

 • Петрушкевич М. С. Елементи православної комунікативної системи // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2006. - № 39. – С. 79 – 92.

 • Петрушкевич М. С. Невербальна комунікативна система у християнських конфесіях // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2006. - № 38. – С. 46 – 60.

 • Петрушкевич М. С. Християнська комунікація у сучасному вимірі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 291 – 292. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 145 – 148.

 • Кузьмин М. С. Специфіка вербальної комунікації у протестантських конфесіях // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції "ІІ Харківські студентські філософські читання" (присвячені 200-річчю Харківському національному університету ім. В. Н. Каразіна). – Харків, 2005. – С. 176 – 178.

 • Петрушкевич М. С. Вертикальний та горизонтальний зрізи комунікативної функції релігії у християнських конфесіях // Наукові записки. Серія „Культурологія". – Острог: Вид-во Національного університету „Острозька академія", 2006. – Вип. 1. – С. 171 – 186.

 • Петрушкевич М. С. Сучасні проблеми християнської релігійної комунікації // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006 рік. У 2 книгах. – Книга І. – Львів: Логос, 2006. – С. 429 – 438.

 • Кузьмин М. С. Специфіка протестантської та православної комунікативних систем у контексті об'єднання Європи // Україна та об'єднана Європа: християнське коріння та перспективи. Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної студентської конференції. – Львів: Інститут релігії та суспільства УКУ, 2006. – С. 63 – 67.

 • Петрушкевич М. Проблема мови у православній комунікаційній системі та погляди Івана Огієнка // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук: Збірник доповідей. – К.: НАУ, 2007. – С. 116 – 118.


  АНОТАЦІЯ

  Петрушкевич М. С. Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство. – Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2007.

  Дисертація є комплексним філософсько-релігієзнавчим дослідженням особливостей комунікаційної функції релігії у православ'ї, католицизмі та протестантизмі. Розроблена термінологічна база дисертаційного дослідження, розкрито місце комунікаційної функції у системі християнства, охарактеризовано вплив соціокультурної ситуації на становлення та розвиток християнських конфесійних комунікаційних систем.

  Автор аналізує основні складові комунікаційної системи


 •