LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Особливості розвитку Римо-Католицької церкви в сучасній Україні

15

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ"
ВОРОН ОКСАНА ПЕТРІВНАУДК 282 (477)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ


спеціальність 09.00.11 – релігієзнавствоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Острог – 2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету

Науковий керівник: доктор історичних наук,

професор кафедри всесвітньої історії

Рівненського державного гуманітарного університету

Жилюк Сергій Іванович


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Надтока Геннадій Михайлович,

завідувач сектору стратегічного партнерства

Національного інституту стратегічних досліджень,

відділу стратегічного партнерства

доктор історичних наук, професор

Малик Ярослав Йосипович,

завідувач кафедри європейської інтеграції та права

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при ПрезидентовіУкраїни


Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка

(кафедра історії України)

Захист відбудеться 7 травня 2007 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 48.125.01 в Національному університеті „Острозька академія" (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету „Острозька академія" (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2).


Автореферат розісланий „_____" квітня 2007 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, Павлюк В.В.

кандидат історичних наук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження обумовлена динамічним процесом розвитку та активним входженням Римо-Католицької церкви в українське суспільство, що стало можливим з початком розбудови української державності. А це, у свою чергу, спонукає до оцінки й детального розгляду напрямів соціально значущої діяльності церкви, аналізу її особливостей та закономірностей, які успішно можуть використовуватися у практиці домінуючих українських церков.

Важливість дослідження становить також проблема функціонування РКЦ в сучасній Україні, що актуалізується аналізом старих суперечностей, досягненням міжконфесійної та міжетнічної злагоди. Адже тривалий час, не вирізняється особливою винятковістю і сьогодення, РКЦ сприймалась виключно як чужий компонент української релігійності, як „польський костьол" в Україні. Тому існує необхідність переосмислення місця, ролі та статусу РКЦ в етнонаціональних та державотворчих процесах, що забезпечить її рівноправну участь у релігійному та духовному розвитку українського народу.

Відтак, складний і суперечливий характер вищезгаданих процесів вимагає серйозного перегляду, глибокого і комплексного аналізу всіх особливостей і тенденцій розвитку католицизму латинського обряду, репрезентованого Римо-Католицькою церквою в Україні. Означені проблеми, разом з тим, ще не знайшли достатнього розв'язання у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників історії, не стали об'єктом ретельного вивчення наукових історико-релігієзнавчих колективів, що особливо актуалізує обрану тему дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційне дослідження виконане в рамках наукової проблематики кафедри всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету „Всесвітня історія в контексті сучасної цивілізації" (протокол № 4 від 11.01.2000 р.), а також має відношення до курсу „Історія південних і західних слов'ян" та спецкурсу „Історія християнської церкви". Тема дисертаційного дослідження затверджена рішенням кафедри всесвітньої історії РДГУ (протокол № 4 від 15 листопада 2005 р.) та Вченою радою РДГУ (протокол № 4 від 25 листопада 2005 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є здійснення комплексного аналізу діяльності Римо-Католицької церкви в Україні протягом 1991-2006 років.

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

- дослідити формування структурної мережі церкви;

- вивчити розвиток професійної релігійної освіти;

- дослідити соціальні аспекти місіонерської діяльності;

- показати регулювання державно-церковних відносин як забезпечення правового поля для розвитку РКЦ в Україні;

- визначити роль і місце Римо-Католицької церкви у процесі українського державотворення;

- виявити причини виникнення міжконфесійних суперечностей;

- охарактеризувати процес зовнішньо-церковної євангелізації.

Об'єкт і предметдослідження.Об'єктомдослідження є Римо-Католицька церква, а предметом – особливості її розвитку.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період із 1991 р. по 2006 р. Нижня хронологічна межа (1991 р.) обумовлена тим, що цей рік ознаменував собою початок відновлення діяльності Римо-Католицької церкви в Україні, розгерметизацію державно-церковних відносин та процес її реструктуризації. А верхня (2006 р.) – сучасним етапом розвитку та діяльності інституцій РКЦ в Україні. Окремі факти, подані в дисертації, датуються початком 2007 р.

Методи наукового дослідження. Методологія дисертаційного дослідження ґрунтується на загальних та спеціальних методах пізнання в галузі гуманітарних наук. Використовуються загальні методологічні принципи наукового аналізу, зокрема об'єктивності, історизму, системності та порівняння. З метою наукового осмислення подій і явищ релігійно-церковного життя РКЦ у сучасній Україні, керуючись проблемно-аналітичним, системно-хронологічним та структурно-функціональним