LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Особливості та тенденції поширення і розвитку новітніх християнських течій в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "оСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ"ШМІГЕЛЬСЬКИЙ Михайло Васильович
УДК 282 (47)ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ І РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ТЕЧІЙ В УКРАЇНІ


09.00.11 – релігієзнавство

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Острог – 2007


Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка.


Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент

Боруцький Степан Тарасович,

доцент кафедри теорії та історії культури Львівського Національного університету імені Івана Франка


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Жилюк Сергій Іванович,

завідувач кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія"


кандидат історичних наук, доцент

Киричук Олександра Степанівна,

доцент кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного

управління при Президентові України


Захист відбудеться 30.01. 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 48.125.01 у Національному університеті „Острозька академія" Міністерства освіти і науки України (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2, ауд. 16).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету "Острозька академія" Міністерства освіти і науки України (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2).Автореферат розісланий 20.12. 2007 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В.В. Павлюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Послаблення дії державних регуляторів на різні сторони суспільного життя та входження України у світовий релігійний простір у 90-х рр. ХХ ст. відкрили шлях до поширення в нашій державі нових та нетрадиційних для країни релігійних течій і напрямків, які значно урізноманітнили українську конфесійну карту. До них відносяться і неорелігійні течії, які кваліфікуються як "неохристиянські" і за кількістю своїх послідовників становлять в Україні найчисельніший неорелігійний напрям. Вони є симптомом суспільних змін, соціально-культурних трансформацій епохи, формою модернізації традиційного християнства у постмодерну добу. Відтак, актуальним є дослідження стану суспільства та історичних передумов, що викликали появу подібних явищ в українському релігійному полі.

Необхідність дослідження розвитку неохристиянських течій та напрямків посилюється й тим, що намагання цих церков знайти своє місце у супільному житті України породило безліч проблем, пов'язаних із суперечливим, а подекуди й різко негативним ставленням до них значної частини громадськості, засобів масової інформації, традиційних конфесій та державних структур. Нормалізація релігійного життя, впорядкування державно-церковних та міжконфесійних відносин, подолання гострих і болючих міжцерковних конфліктів можливе лише за умови зняття певних пануючих у суспільстві стереотипів шляхом об'єктивного дослідження особливостей і тенденцій розвитку неорелігійних рухів взагалі, і неохристиянських зокрема.

В умовах, коли об'єктивно зростає роль релігії і церкви, їх вплив на соціальне середовище та формування світогляду населення, відчутною є потреба у грунтовних наукових дослідженнях з історії вітчизняної релігійності і, особливо, сучасних форм релігійної модернізації. Сьогодні практично відсутні наукові праці, у яких комплексно піднімалося б питання розвитку неохристиянських течій в Україні. Поодинокі узагальнюючі дослідження, які присвячені феномену новітньої релігійності, носять релігієзнавчий характер, в силу чого не приділяють необхідної уваги історичному аспекту. Поряд із недостатньою науковою розробкою зазначеної проблеми, варто вказати також на необхідність подолання оціночних суджень та термінології, які нерідко зустрічаються у науковій літературі в стосунку до новітніх релігійних течій. Відтак, спроба об'єктивно розглянути процеси і особливості зародження і поширення неохристиянських течій в Україні є актуальною і своєчасною.

Зв'язок дослідження з науковими програмами. Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної проблеми "Українська духовна культура у контексті трансформаційних процесів" кафедри теорії та історії культури Львівського Національного університету імені Івана Франка.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є історичний аналіз особливостей та тенденцій зародження і розвитку новітніх християнських течій в Україні. Мета конкретизується у таких дослідницьких завданнях:

  • дослідити особливості релігієзнавчих та історичних інтерпретацій явища неохристиянства;

  • проаналізувати існуючий теоретико-методологічний інструментарій дослідження новітніх релігійних явищ та обгрунтувати доцільність використання певної термінології і методології;

  • з'ясувати причини появи та поширення неохристиянських релігій в Україні;

  • простежити процес і масштаби зростання релігійної мережі неохристиянських церков та особливості їх регіональної локації;

  • відтворити особливості розвитку найчисельніших неохристиянських течій на території України, зокрема різних харизматичних церков, Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів (мормонів), Церкви Христа, Новоапостольської церкви та новітніх християнських місій;

  • простежити процес створення законодавчої бази щодо забезпечення свободи совісті й релігій у незалежній Україні та розкрити питання розвитку взаємовідносин між державою і новітніми християнськими течіями;

  • охарактеризувати неохристиянські церкви як суб'єкт міжконфесійних конфліктів, розглянути та дати оцінку протистояння по лінії "традиційних" – "нетрадиційних" церков.

Об'єктом дослідження є новітні християнські течії на території України, а його предметом – історичні особливості і тенденції їх розвитку у новітній період історії нашої держави.

Хронологічні межі роботи охоплюють період від кінця 80-х – початку 90-х р. ХХ ст. до сьогодення, тобто від часу появи перших неохристиянських рухів до