LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Особливості формування ментальних та релігійних структур в іудаїзмі (український контекст)

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИУДК 21.15.51 (296)ШВЕД ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ

СТРУКТУР В ІУДАЇЗМІ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ)


Спеціальність 09.00.11 - релігієзнавство


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук


КИЇВ 2003


Дисертація є рукописомРобота виконана на кафедрі релігієзнавства філософського факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник

доктор філософських наук, професор КОНОТОП Людмила Григорівна, професор кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка


Офіційні опоненти


доктор філософських наук ЛЮБИВИЙ Ярослав Валерійович, провідний науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України


кандидат філологічних наук МАТВЄЄВ Володимир Іванович, головний редактор журналу "Відкриті двері"Провідна установа

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України (кафедра культурології)Захист відбудеться 7 лютого 2003 р. о 14:00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ вул. Трьохсвятительська, 4)


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ вул. Трьохсвятительська, 4 ).


Автореферат розіcланий " 5 " січня _ 2003 р.
Вчений секретар Бучма О. В.

спеціалізованої вченої ради

кандидат філософських наук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розбудови Української держави в громадській думці нашої країни відбуваються докорінні зміни. Передусім вони торкаються кола духовних орієнтирів, що зумовлено відмовою від тих світоглядних стереотипів, які до останнього часу були притаманні українському суспільству. Багатонаціональна українська спільнота потребує сьогодні нового осмислення процесів свого власного буття.

Актуальність теми дослідження обумовлена багатьма важливими чинниками, серед яких важливе місце посідає розробка теоретичних проблем, які виникають на шляху інтеграції багатонаціональної спільноти в громадянське суспільство. Координація конструктивних дій, які би вирішували це завдання, вимагає відповідного наукового підґрунтя, складовою частиною якого має стати, зокрема, з'ясування своєрідності формування ментальності та релігійної духовності в контексті осмислення "етноренесансних" процесів.

Національне відродження в Україні охопило практично всі етнічні спільноти, що проживають на її теренах. Це стосується і єврейського народу, який входить у п'ятірку найчисельніших національних меншин України. До того ж, долі народів, що живуть в Україні, пов'язані настільки щільно, що вивчення української духовності включає в себе вивчення культури національних меншин.

Сучасний процес консолідації української спільноти потребує осмислення, усвідомлення та реалізації процесів духовного зближення людей різних конфесій та етнічних угруповань. Суспільне життя ставить перед науковцями завдання детально дослідити всі аспекти буття національної спільноти включно з його духовними вимірами. За останні десятиліття актуалізація етнонаціональної проблематики вимагає зосередження уваги на тих її аспектах, які досить довго лишалися поза увагою українських учених. Так, зокрема, особливого значення набула тема вивчення сутності та шляхів формування етнонаціональних ментальностей. В українській філософії ця тема актуалізувалася на початку становлення української незалежності. Її розробка безпосередньо стосувалася питань дослідження національної духовності. Враховуючи досвід західних колег, українські вчені почали виробляти самостійний підхід до проблем етнонаціональної ментальності. Водночас відбулося введення в науковий обіг праць раніше замовчуваних видатних вітчизняних, а також діаспорних дослідників, значне місце в яких посідає осмислення процесів національно-релігійного буття в Україні.

Актуальність дослідження також пов'язана із проблемами міжетнічного взаєморозуміння народів України, що стали визначальними в процесі національного відродження. Встановлення міжнаціональної та міжконфесійної злагоди тісно пов'язане із вивченням особливостей формування духовності та ментальності як поля реалізації різноманітних форм людської діяльності, зокрема релігійної.

Окрім цього дослідження особливостей формування релігійних структур, а детальніше – релігійних поглядів, уявлень та ідей, дозволяє проаналізувати змістовний бік ментальності того чи іншого народу, який є носієм даної етноментальності. Так, зокрема, релігійні ідеї, які визначають певні аспекти духовного буття особистості та спільноти, впливають не тільки на відомі світоглядні установки, але й визначають формування понадсвідомих, нераціоналізованих форм світосприйняття та ознаки національної своєрідності. Поступ соціальної історії людства дозволяє говорити про цілісність соціокультурних та релігійних проекцій, які торкаються всіх сфер життєдіяльності народу, для якого ментальність виступає суттєвою ознакою національної своєрідності.

Всі зазначені причини зумовлюють актуальність дослідження особливостей формування ментальних та релігійних структур в іудаїзмі, що й визначило вибір теми. Осмислення цих явищ дасть нагоду відпрацювати механізми інтеграції національної спільноти до системи міжнаціональних взаємин.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідницької роботи кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а саме теми „Філософія релігії як філософське релігієзнавство" (державний реєстраційний номер