LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Передісторія станіславівської української греко-католицької єпархії (1790-1885 РР.)

Вопросы духовной культуры – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
81

6. Савельев Ю.Е. Колониальная политика американского империализма на Филиппинских островах в
конце XIX - начале XX вв. (1896-1914). Автореферат на соискание учёной степени кандидата истори-
ческих наук. – М.: МГУ, 1952.
7. Фурсенко А.А. Роль военного ведомства во внешней политике США (конец XIX – начало XX вв.). –
М.-Л.: Изд. АН СССР, 1985.
8. Куропятников Г.П. Захват Гавайских островов США. – М., 1958.
9. Слёзкин Л.Ю. Испано-американская война. 1898 г. – М.: Изд. АН СССР, 1956.
10. Добров А. Дальневосточная политика США в период русско-японской войны. – М.: Госполитиздат,
1952.
11. Марион Д. Базы и империя. Карта американской экспансии. – М.: Изд. Иностранная литература, 1948.
12. Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900–1914). – М.: Наука, 1968.
13. The North American Review, vol. cl XII, 1896, № 3.
14. США и Латинская Америка XIX в. – М.: Прогресс, 1974.
15. Davis G.T. Havy: Second to None. New York, 1940.
16. Pratt J.W. America’s colonial experiment. – New York, 1951.
17. Sprout H. and M. The Rise of American Naval Power, 1776-1918. – Princeton, 1939.
18. Alderich W.S. Our naval programme. – The North American Review, vol.
cl XII, 1896, № 3.
19. The Forum, vol. XII, 1891, № 3.
20. The Forum, vol. XII, 1891, № 2.
21. Aloden C.S. Earle R. The Markers of Naval traditions. Boston, 1925.
22. «Roosevelt to A. Mahan, March 18, 1901». – The letters of Theodore Roosevelt, vol. III, 1951.
23. Roosevelt T. An Autobiography. New York, 1946.
24. Alodenc S. The United States Navy. A History, London, 1901.
25. Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны (1895-1907). – М.-Л.: Изд. АН
СССР, 1955.
26. Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США. – М.: Наука, 1978.
27. Белявская И.А. Испано-американская война 1898 г. В кн. Американский экспансионизм. Новое время.
– М.: Наука, 1985.
28. Носков В.В. США и завершение борьбы держав за раздел Тихоокеанских островов. – Автореферат
дис. на соискание учёной степени кандидата исторических наук. – Л.: Изд. ЛГУ, 1983.
29. Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю (1793-1812). – М.-Л.: Военмориздат, 1940.
30. Ганелин Р.Ш. Доктрина Олни и её фальсификация в американской историографии. – Вопросы исто-
рии, 1951, № 7.
31. Бродский Р.М. Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны. – М.: Наука, 1968.
32. Грибникова И.Н. Пацифистское движение в США накануне Второй Гаагской конференции мира. 1907
г. В кн.: Американский ежегодник, 1973. – М., 1973.
33. Зубок Л.И. Экспансионистская политика США в начале XX в. – М.: Наука, 1975.
34. Mahan A.T. Lessons of the Spain and other articles. – Boston, 1899.
35. Мельников Ю.М. Имперская политика США: истоки и современность. – М.: Международные отноше-
ния, 1984.
36. Владимиров Л.С. Дипломатия США в начале XX в. – М.: Наука, 1975.
37. Губер А.А. Филиппинская республика 1898 года и американский империализм. – М.: Изд. Восточной
литературы, 1961.
38. Саенс В. Проблемы межокеанских путей американского континента. – М.: Изд. Иностранной литера-
туры, 1959.
39. Лан В.И. США: от испано-американской до первой мировой войны. – М.: Наука, 1975.
40. Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900-1914). – М.: Наука, 1968.
41. Дементьев И.П. Идейная борьба в США по вопросам экспансии. – М.: МГУ, 1973.

Камянский П.Е.
ПЕРЕДІСТОРІЯ СТАНІСЛАВІВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ
ЄПАРХІЇ (1790-1885 рр.)


Актуальність проблеми зв’язок її з важливими науковими та практичними завданнями. Заснування
Станіславівської єпархії має свою довгу передісторію. Потреба створення цієї єпархії відчувалась вже зда-
вна, при чому кожного разу “обростала” новими аргументами, однак з різних причин відкладалася. Тому
передісторія Станіславівської єпархії (1790-1885 рр.) була більш тривалою, ніж власне її історія від засну-
вання до ліквідації на Львівському Соборі (1885-1946 рр.). Таке співвідношення між передісторією та іс-
торією Станіславівської Української Греко-Католицької Єпархії може виглядати парадоксальним, однак
насправді є цілком закономірним в таких складних історичних умовах, коли український народ і Греко-
Католицька Церква розвивались в рамках багатонаціональної Габсбургської імперії, на території (тобто в
Галичині), за право володіння якою вели боротьбу два народи – український і польський. Ці дві обставини
82
Камянский П.Е.
ПЕРЕДІСТОРІЯ СТАНІСЛАВІВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ (1790-1885 рр.)

(крім цілого ряду інших) обумовили головним чином таку довго тривалість процесу створення Станісла-
вівської Єпархії.
Питання про причини і мотиви заснування Станіславівської Єпархії в різні часи знаходило різну, ін-
коли діаметрально протилежну, оцінку. Однак, треба мати на увазі, що заснування цієї Єпархії мало свої
об’єктивні причини, які слід чітко відмежовувати від кон’юнктурно-сфальсифікованих, особливо в радян-
ській історіографії. Отже, для об’єктивного вирішення цього питання необхідно детальніше розглянути іс-
торію створення Єпархії і проаналізувати різноманітні оцінки і погляди, дані істориками різних напрямків,
що буде зроблено, по можливості, нижче. Це дозволить також скласти об’єктивну картину процесу ство-
рення Станіславівської Єпархії.
Вперше питання про створення Станіславівської єпархії було порушено в 1790 році, коли Галицькі
єпископи П.Білянський і М.Рилло власне подали прохання до цісаря Леопольда III в справі утворення у
Львові Галицької Митрополії, а при цьому просили утворити третє єпископство [1], даремно, що для по-
дання цього прохання було направлено цілу депутацію на чолі з генеральними вікаріями, адже це перше
прохання було безуспішним [2], оскільки протягом 1790-1848 рр. порушувалось питання тільки про третю
єпархію в Галичині (буз точної назви), тому достатньо умовно період 1790-1848 рр. можна вважати пер-
шим етапом у передісторії Станіславівської Української Греко-Католицької єпархії.
Вдруге це питання було порушено за Антіна Ангеловича, першого Митрополита відновленої Галиць-
кої Митрополії. В цей час вже визрівали передумови для створення третьої єпархії. По-перше, Львівська
єпархія була на той час вже досить великою, налічуючи близько 1200 парохій. По-друге відкрилося нове
місійне поле на православній Буковині: в Чернівцях був православний єпископ, а греко-католики не мали
там жодної Церкви, жодного