LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Полемічна література як чинник становлення національно-релігійної свідомості українського народу

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАЛОГВИНЕНКО Вікторія Михайлівна
УДК 141.7 (091)(477)(092) "15/16"


ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


Спеціальність 09.00.05 – історія філософії
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наукЛЬВІВ – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор

Пашук Андрій Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри історії філософії.


Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

Кралюк Петро Михайлович,

Національний університет "Острозька академія", проректор з наукової роботи.

кандидат філософських наук,доцент

Наконечний Роман Андрійович, Львівський державний аграрний університет, завідувач кафедри філософії і політології.


Провідна установа: Національний педагогічний університет імені

М.П. Драгоманова МОН України.Захист відбудеться 10 листопада 2005 року о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79002, м. Львів, вул. Університетська, 1), ауд. 301.З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79002, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).


Автореферат розіслано 10 жовтня 2005 року.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,кандидат філософських наук, доцент Сінькевич О. Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Полемічна література відіграла значну роль в історії української філософської думки, активізувала творчі пошуки нових відповідей на поставлені питання у сфері духовності, що не могло не вплинути на філософську думку та національно-релігійне життя в Україні.

Розвиток процесів національно-державного відродження України зумовлює великий інтерес до витоків української ідеї на різних історичних етапах. Багато науковців докладають значних зусиль, досліджуючи формування національної свідомості українського народу.

В подіях та уроках минулого люди шукають історико-філософське обґрунтування своїх позицій і дій. Ці звернення до історії необхідні для осмислення сучасності. Процеси формування України, як суверенної держави, дають додатковий імпульс зростаючому інтересу до минувшини і це закономірно, бо там, у давнині – витоки наших звершень і причини помилок та невдач.

Пошуки аналогів до нинішньої суспільної ситуації звертають наш погляд на складний період XVI - початку XVII ст. – епоху історичної трагедії України, яка виявлялася в розшарпаності її земель, в національній роз'єднаності, коли український народ втрачав і державність, і мову, і національно-духовну культуру. Саме в цей важкий період, церковна унія 1596 року спонукала до появи полемічної літератури, що виникла не з вузько-релігійних інтересів, а з необхідності національного захисту українства. Тому полемічна література потребує глибокого філософського аналізу і осмислення в контексті вивчення національної духовності та формування національної свідомості.

Опрацьовуючи й вивчаючи твори полемічного письменства, зустрічаємось з низкою нерозв'язаних ще проблем і питань ідейно-пізнавального характеру, які недостатньо обґрунтовані – бракує детального вивчення творів. Є багато монографій і наукових розвідок, які з'ясовують окремі аспекти полемічної літератури, але узагальнюючої праці, яка б висвітлювала її в цілому, немає.

Виникає низка питань, які потребують дослідження. Зокрема, в зв'язку із своєрідністю поставлених полемістами філософських проблем у національно-релігійній сфері життя, потребує осмислення співвідношення віри і духовно-національної ідентичності українського народу, впливу творів полемічного письменства на формування національно-релігійної свідомості народу.

Болючі питання за долю свого народу, які так хвилювали письменників-полемістів, актуальні і нині. Осмислюючи історичні факти і події того часу, вибудовується загальна картина інтелектуального і духовного розвитку українського народу як нації. Розуміння націотворчих процесів актуальне й сьогодні, бо тільки в національно-духовному єднанні Україна здолає шлях духовного, морального відродження і посяде гідне місце в цивілізованому європейському співтоваристві.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Загальний напрямок дисертаційного викладу є складовою частиною тематики наукових досліджень кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка, що передбачає вивчення тих аспектів української філософії, які стосуються проблеми формування української нації, а саме – ролі полемічної літератури у збереженні національної ідентичності та становленні національної свідомості українського народу.

Об'єктом дослідження є полемічна література.

Предметом дослідження є розкриття впливу творів полемічної літератури на пробудження національно-релігійної свідомості українського народу, боротьбу за національні права і свободи, зміцнення патріотичних настроїв.

Джерельна база дослідження. Основу джерельної бази дисертаційного дослідження складають твори письменників-полемістів XVI-XVII ст.: Герасима Смотрицького, Стефана Зизанія, Мелетія Смотрицького, Клірика Острозького, Христофора Філалета, Івана Вишенського, Іпатія Потія та твір "Пересторога".

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є такі засадничі принципи: принцип об'єктивності та принцип історизму, принципи історичного та логічного в історико-філософському дослідженні, а також системний підхід. У дисертаційному дослідженні використано також методи індукції і дедукції, аналізу та синтезу, обґрунтування, порівняння та аналогії.

Мета і основні завдання дослідження. Основною метою дисертаційного дослідження є вивчення впливу полемічної літератури на формування та розвиток філософської думки України, зокрема на становлення національної свідомості та духовно-релігійної самобутності українського народу.

Беручи до уваги актуальність та недостатнє опрацювання проблеми, поставлені такі завдання:

- розкрити зміст і суть передумов виникнення полемічної літератури як явища;

- проаналізувати філософські погляди письменників-полемістів на тлі політичної боротьби кінця XVI – початку XVII ст.;

- на основі аналізу полемічних творів виділити провідні ідеї полемістів, які спонукали до пробудження національно-релігійної свідомості;

- з'ясувати значення полемічної літератури у процесі боротьби за національно-релігійні права та політичні свободи українського народу;

- осмислити основні ідеї творів полемістів в контексті захисту релігійно-духовної і національної ідентичності українського народу.

Наукова новизна дисертаційного