LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Полемічна література як чинник становлення національно-релігійної свідомості українського народу

збудженням його національної свідомості, духовним відродженням.

 • Виявлено значний вплив полемічної літератури на формування національно-релігійної свідомості, що ставить її на одне з визначних місць в загальному процесі боротьби українського народу за національну і релігійну незалежність.

 • Проведене дослідження дозволило окреслити окремі проблеми, відкриті для подальшого поглибленого вивчення та дослідження: філософське осмислення гуманістичних концепцій М.Смотрицького та С.Зизанія; вплив ідей І.Потія на виховання патріотичних почуттів у боротьбі за соціальне і національне визволення українського народу в подальшому розвитку нації; європейський контекст у філософській думці письменників-полемістів.


  Головні положення дисертації викладені автором у таких публікаціях:

 • Логвиненко Вікторія. Значення Берестейської унії в контексті захисту національних прав українського народу // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Філософські науки, 2003. – Вип. 5. – С. 120-126.

 • Логвиненко Вікторія. Проблема духовно-національного самозбереження українського народу у творчості Івана Вишенського // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Філософські науки, 2004. – Вип.6. – С. 113-120.

 • Логвиненко Вікторія. Проблема національної духовності українського народу у полемічному творі "Пересторога" // Збірник наукових праць ДДПУ "Людинознавчі студії". Серія: Філософія, 2004. – Вип.10. – С. 213-223.


  АНОТАЦІЯ


  Логвиненко В.М. Полемічна література як чинник становлення національно-релігійної свідомості українського народу. – Рукопис.


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005.

  Дисертацію присвячено дослідженню впливу полемічного письменства на українське церковно-релігійне і національно-політичне життя народу на тлі боротьби проти експансивної політики Речі Посполитої в кінці ХVІ – початку ХVІІ ст., направленої на окатоличення, латинізацію і полонізацію українського народу.

  Проаналізовано особливості ідей, викладених у творах уніатських і антиуніатських письменників-полемістів і їх вплив на збудження національно-релігійної свідомості українського народу у боротьбі за національно-релігійні права та політичні свободи.

  Досліджено роль Української Церкви в розвитку державно-політичного, духовно-культурного та національно-релігійного життя українського народу з огляду філософських концепцій полемістів.

  Виділено особливі погляди у коментуванні значення Берестейської унії у збереженні національної ідентичності українського народу, притаманні антиуніатським і уніатським письменникам-полемістам.

  Ключові слова: Церква, національно-релігійна свідомість, полеміка, духовно-релігійна самостійність, національні права і свободи, денаціоналізація, ополячення, національна ідентичність.  ANNOTATION


  Logvynenko V.M. Polemic literature as the factor of becoming of nationally-religious consciousness of the Ukrainian people. - Manuscript.


  Dissertation on competition of a scientific degree of candidate of philosophical science, specialty 09.00.05 - History of philosophy. - Lviv Ivan Franko National University, Lviv, 2005.

  In dissertation the role of polemic literature is explored in Ukrainian church and nationally-state life on a background the fight of end of ХVI – began ХVII ages against the expansionist policy of Poland.

  The features of ideas are analyzed in making univalent and antyunyatskykh writers - polemicists and their influence on awakening of nationally-religious consciousness of the Ukrainian people in the fight for national rights and political freedoms.

  The role of Ukrainian Church is investigational in development of state-political, spiritually-cultural and nationally-religious life of people from point of philosophical conceptions of writers-polemicists.

  The special attention is spared to position of polemicists in exposition of value of the Union of Brest in the maintainance of national independence of the Ukrainian people.


  Keywords: church, nationally-religious consciousness, polemic, spiritually-religious independence, national rights and freedoms, denationalization, expansion.

  АННОТАЦИЯ


  Логвиненко В.М. Полемическая литература как фактор становления национально-религиозного сознания украинского народа. – Рукопись.


  Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – история философии. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. - Львов, 2005.

  Диссертация посвящена исследованию роли полемической литературы в церковно-религиозной и национально-политической жизни украинского народа на фоне борьбы конца ХVІ – начала ХVІІ в. против экспансионистской политики Польши, направленной на насаждение католицизма и полонизацию украинского народа.

  В национально-политической жизни Украины, лишенной государственности, единственной хранительницей национальных традиций была Церковь, которая и стала центром идеологической борьбы украинского народа за свои права и вольности. Но поскольку Православная Церковь находилась под ударами католиков и иезуитов, - с одной стороны, а, с другой, - была охвачена глубоким внутренним кризисом, то возник вопрос о выходе из сложившейся ситуации путем заключения унии с Римом. Этот вопрос породил разногласия, дискуссии, которые разделили общество на два лагеря: униатов и антиуниатов. Возникшая на этой почве полемика создала богатую литературу, которая стала новым приливом духовных сил. Она пробуждала национальное сознание украинского народа, вдохновляла его на борьбу за свои политические права и вольности, за национально-религиозную самостоятельность.

  В этой связи в диссертации исследована своеобразность сочинений полемической литературы. Всесторонне проанализированы особенности идей и философских концепций в сочинениях таких выдающихся мыслителей как Г.Смотрицкий, И.Потий, М.Смотрицкий, Х.Филалет, К.Острожский, С.Зизаний, И.Вишенский, их роль в развитии духовной, национальной и политической жизни украинского народа.

  Особое внимание уделено также позициям писателей-полемистов в изложении значения Берестейской унии 1596 г. в сохранении национальной независимости, национальных прав и вольностей украинцев.

  Прослежено влияние идей писателей-полемистов на становление национально-религиозного сознания, духовного единства и самостоятельности украинского народа.

  Ключевые слова: Церковь, вера, полонизация, национально-религиозное сознание, полемика, духовно-религиозная самостоятельность, национальные права и свободы, духовное единство.


  Підписано до друку 06.10.05

  Папір друк. № 1. Спосіб друку – офсет.

  Формат 60х90/16. Умов. Друк аркушів 0,9

  Тираж 100 прим.

  Замовл. № 11/25


  Друк ПП Марусич М.М., м. Львів, пл. Осмомисла, 5

  Тел.: (0322) 97-81-31 •