LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Помісна православна церква як чинник становлення та розвитку української нації

20


НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХДОСЛІДЖЕНЬУДК 261.7ГРИГОРОВИЧ Лілія Степанівна
ПОМІСНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ЯК ЧИННИК

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Спеціальність 21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави

(філософські науки)


АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наукКИЇВ – 2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному інституті стратегічних досліджень

Науковий керівник:


доктор філософських наук, старший

науковий співробітник

Степико Михайло Тимофійович,

Національний інститут стратегічних досліджень, вчений секретар,

Заслужений діяч науки і техніки УкраїниОфіційні опоненти:


доктор філософських наук, старший

науковий співробітник

Саган Олександр Назарович,

Секретаріат Президента України, радник;


кандидат філософських наук, доцент

Бучма Олег Васильович,

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Відділення релігієзнавства, старший науковий співробітник


Захист відбудеться 12 грудня 2007 р. о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради СРД 26.718.01 у Національному інституті стратегічних досліджень за адресою: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-А.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного інституту стратегічних досліджень за адресою: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-А.Автореферат розіслано 9 листопада 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради М.М.Розумний


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження визначається значним зростанням ролі релігійних інституцій, зокрема православних, у загальній суспільній інфраструктурі, активною участю церковної ієрархії у сучасному політичному процесі, розгортанням широкомасштабної релігійно-соціальної праці. Аналіз тенденцій сучасного суспільного розвитку засвідчує, що у контексті демократичних суспільних перетворень в Україні роль церкви, її авторитет серед населення зросли чи не найбільше. Процеси демократизації в Україні, розширення прав церкви в суспільстві, а також надання статусу юридичної особи релігійним організаціям сприяли помітним змінам громадської думки щодо релігії. На неї став утверджуватися погляд як на широкий соціально-культурний феномен. Більшість релігійних організацій, що діють в Україні, показали свою здатність доносити до віруючих і невіруючих людей позитивні моральні та культурні цінності, активно сприяти національному відродженню. Церква вже кілька років залишається лідером у рейтингах народної довіри, а ступінь довіри церкві, відповідно визначає її вплив на різні сфери суспільного буття й на політичні процеси у країні. Україна перебуває сьогодні на стадії формування та осмислення власних національних інтересів, головним змістом яких є створення умов для стабільного функціонування держави, забезпечення національної безпеки, досягнення національної злагоди.

Проте лінії протистоянь на релігійному ґрунті ще надто відчутні. Найпроблемнішим залишається розкол в українському православ'ї. Його подолання було й залишається бажаною метою для України та українців. Ідея утвердження Української помісної православної церкви має суттєву підтримку у громадян України. За даними опитування Центру ім. О.Разумкова, 33% жителів країни вважають конституювання Української помісної православної церкви важливим чинником успішного поступу України. Саме тому об'єднання зусиль церкви і держави у подоланні церковних проблем і створення помісної православної церкви є важливою передумовою утвердження стабільності в українському суспільстві. Враховуючи всі ці фактори, тема дисертаційної роботи набуває особливої актуальності.

Теоретичною та методологічною основою дослідження стали праці таких учених та громадсько-церковних діячів як І. Власовський, Є. Голубинський, М. Грушевський, Я. Грицак, Б. Гудзяк, І. Дзюба, Д. Дорошенко, О. Ігнатуша, П. Кралюк, В. Липківський, О. Лотоцький, Ю. Мицик, П. Могила, І. Мозговий, І. Огієнко, Й. Оксіюк, П. Панченко, А Річинський, Й. Рутський, Й. Сліпий та ін.

На вироблення авторського підходу до визначеної проблематики справили вплив наукові праці Б. Андрусишина, В. Бондаренка, О. Бучми, С. Головащенка, М. Гордієнка, С. Здіорука, А. Зінченка, В. Єленського, А. Колодного, В. Крисаченка, І. Кураса, Б. Парахонського, В. Пащенка, М. Рибачyка, М. Розумного, О. Сагана, М. Степика, Д. Степовика, Ф. Турченка, В. Ульяновського, Л. Филипович, О. Шуби, П. Яроцького, а також публікації таких діаспорних дослідників як Б. Боцюрківа, Д. Бурка, А. Жуковського, Ю. Мулика-Луцика, І. Нагаєвського, С. Плохія, Н. Полонської-Василенко, Ф. Сисина, М. Чубатого, І Шевціва, С. Ярмуся.

Незважаючи на значний інтерес науковців до цієї проблематики, на цей час у науковій літературі відсутні комплексні дослідження процесу формування Української помісної православної церкви, а також генези і розвитку православних церков та цивілізаційних засад їх функціонування в процесі становлення української нації у контексті захисту національних інтересів і національної безпеки України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснювалося у межах НДР Національного інституту стратегічних досліджень "Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України" (державний реєстраційний № 0106U002642, 2006 р., науковий керівник - Ю. Рубан) та у межах НДР "Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України" (державний реєстраційний № 0107U002508, 2007 р., науковий керівник - Ю. Рубан).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження тенденцій розвитку сучасного українського православ'я, відтворення й осмислення його соціально-етнічних коренів та необхідності утвердження Української помісної православної церкви.

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання:

  • проаналізувати співмірні