LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Православна церква на Буковині у 1944 - 1991 рр. (державно-церковні взаємини)

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Яремчук Сергій Степанович


УДК 94 (477.85)"1944/1991"
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА БУКОВИНІ У 1944 – 1991 РР.

(ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВЗАЄМИНИ)Спеціальність 07.00.01 - історія України
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Черкаси – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор історичних наук, професор

Коцур Анатолій Петрович,

професор кафедри історії та культури України,

Переяслав-Хмельницький державний

педагогічний університет ім. Г. Сковороди


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Лисенко Олександр Євгенович,

завідувач відділом історії України

періоду Другої світової війни,

Інститут історії України НАН України


кандидат історичних наук, доцент

Киридон Алла Миколаївна,

доцент кафедри історії України,

Полтавський державний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка


Провідна установа: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Захист відбудеться „22" лютого 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 у Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького за адресою: 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, кім. 211.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22).

Автореферат розісланий 20 січня 2006 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат історичних наук, доцент Корновенко С.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Падіння монопольного правління Комуністичної партії та подальша розбудова незалежної України – демократичної та правової держави, актуалізували дослідження подій, явищ і суспільно-політичних процесів минулого. У сучасних умовах існують всі можливості об'єктивно відтворити історичні події, осмислити ті сторінки минулого, які раніше замовчувалися або заангажовано інтерпретувалися. Актуальність дослідження державно-церковних взаємин на Буковині у радянський час зумовлена також утвердженням за церквою в сучасній державі Україна, українському суспільстві того місця, з якого її насильно витіснили у радянські часи. Вона завжди була носієм духовності, високих моральних цінностей. Однак за радянських часів, коли була заборонена релігійна пропаганда, церква не мала змоги донести свій голос до широких верств населення. Тому переосмислення на основі нових підходів і критеріїв нашого минулого, зокрема діяльності православної церкви на Буковині у радянський час, надасть певний досвід, який може бути цінним у сучасних умовах. Тільки завдяки появі нових досліджень із цієї тематики можна повно відтворити картину діяльності православної церкви в умовах панування комуністичної ідеології. Отже, обрана тема дослідження має наукове, суспільно-політичне значення, чим і зумовлена її актуальність.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційну роботу виконано згідно з науково-дослідницькою темою кафедри історії та культури України „Соціально-політичні процеси в Україні ХІХ – ХХ ст.", яка включена до тематичного плану наукової роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Об'єктом дослідження є православна церква на Буковині у 1944 – 1991 рр.

Предметом дослідження є державно-церковні стосунки на Буковині у контексті взаємин радянської державної влади та Руської православної церкви (далі – РПЦ).

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1944 – 1991 рр. Нижня хронологічна межа обумовлена звільненням Чернівецької області від фашистів і відновленням радянської влади. Верхня хронологічна межа дисертації обмежена 1991 р., коли була проголошена незалежність України. Однак при висвітленні багатьох аспектів дослідження нагальним було звернення до попередніх десятиліть.

Територіальні межі роботи охоплюють історичну область України – Буковину, яка в окреслений період входила до складу Чернівецької області Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – УРСР). Зауважимо, що радянський період історії Буковини розпочався в кінці червня 1940 р., коли територія краю була анексована Радянським Союзом у Румунії. Отже, Чернівецька область утворилась з Північної Буковини (сучасні м. Чернівці, Вижницький, Путильський, Заставнівський, Кіцманський, Глибоцький, Сторожинецький райони та декілька сіл Новоселицького району), Хотинського повіту Бессарабії (сучасні Хотинський, Новоселицький, Кельменецький і Сокирянський райони) та округу Герца, який входив до румунського повіту Дорохой (сучасний Герцаївський район).

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі джерел, здобутків історіографії комплексно вивчити становище православної церкви на Буковині в 1944 – 1991 рр., вплив на неї тогочасної державної влади. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

- з'ясувати стан наукового вивчення проблеми, визначити рівень і повноту її джерельного забезпечення;

- простежити входження духовенства та віруючих Буковини до Московського патріархату;

- дослідити вплив встановлення радянської влади в регіоні на церковно-релігійне життя краю;

- проаналізувати організаційну структуру та кількісні показники православної церкви на Буковині у повоєнне десятиліття;

- розкрити сутність радянського релігійного законодавства;

- окреслити зміст та основні напрямки антицерковної політики радянської влади у 1944-1991 рр.;

- висвітлити форми, методи та основні напрямки діяльності уповноваженого Ради у справах РПЦ (релігій) при Чернівецькому облвиконкомі;

- охарактеризувати ставлення духовенства та віруючих до антицерковних заходів радянської влади;

- показати зміни у становищі церкви в кінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.;

- довести причинно-наслідковий зв'язок між рецидивами антицерковної політики