LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Православна церква на Буковині у 1944 - 1991 рр. (державно-церковні взаємини)

during all the above described time. There is revealed the role of the Council representative in religious matters at the Chernivtsi Region Executive Committee concerning religion and church state policy. There is characterized the attitude of clergy and parishioners towards state policy concerning church, and there is unveiled the role of church dissidents. There are elucidated the changes that took place in the state and church relations in the end of 1980s. There is proved the cause and effect relation between recurrences of the state negative attitude towards religion and church during the Soviet period, and those phenomena of religious life in Ukraine that came to light after normalization of the state and church relations.

Key-words: orthodox church, religion, Bukovyna, monastery, bishop, priest, the Soviet regime, community.

1 Барменков А.И. Свобода совести в СССР. – М., 1986; Розенбаум Ю.А. Советское государство и церковь. – М., 1985.

2 Степанюк Д.М. Експлуататорська роль православної церкви (на матеріалах буковинської митрополії). – Чернівці, 1971.

3 Гайковський М.І. Реакційна діяльність православної церкви на Північній Буковині (1918-1940). – К., 1984.

4 Гордиенко Н.С. Современное русское православие. – Л., 1988.

5 Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А.И. Клебанов. – М., 1989.

6 На пути к свободе совести / Сост. и общ. ред. Фурмана Д.Е. и о. Марка (Смирнова). – М., 1989.

7 Алексеев В.А. Илюзии и догмы. – М., 1991.

8 Бессонов М.Н. Православие в наши дни. – М., 1990.

9 Одинцов М.И. Государство и церковь (История взаимоотношений 1917 – 1938 гг.). – М., 1991.

10 Краснов-Левитин А., Шевров В. Очерки по истории русской церковной смуты. – М., 1996.

11 Польский М. Новые мученики российские: В 2-х т. (Репринтное издание. Т.1. - 1949, Т.2. - 1957) - М., 1994.

12 Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. – Нью-Йорк-Київ-С. Бавнд Брук, 1990.

13 Савчук С., Мулик-Луцик Ю. Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. Т.1. Вінніпег–Канада, 1984.

14 Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. – М., 1995; Його ж. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. Учебное пососбие. – М., 1996.

15 Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Русская православная церковь и советская власть в 1917 – 1927 гг. // Вопросы истории. – 1993. - № 8; Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в 1927 – 1943 годах // Вопросы истории. – 1994. - № 4.

16 Цыпин В. История Русской Православной Церкви (1917 - 1990). – М., 1994; История Русской Церкви. В 12-ти т. Книга девятая. – М., 1997.

17 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. – М., 1999.

18 История Русской Православной Церкви. От восстановления патриаршества до наших дней. – Т. 1. Годы 1917 – 1970 / Под ред. М.Б. Данилушкина. – СПб., 1997.

19 Матюшкин С. Духовное образование в России при Н.С. Хрущеве (1954 – 1964) // Церковь и время. – 2001 - № 1 (14).

20 Пащенко В. Православ'я в новітній історії України. Ч. 1. – Полтава, 1997; Його ж. Православ'я в новітній історії України. Ч. 2. – Полтава, 2001; Пащенко В., Киридон А. Більшовицька держава і православна церква в Україні 1917 – 1930-і роки. – Полтава, 2004; Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початку 1990-х років. – Полтава, 2005.

21 Киридон А.М. Українська православна церква (1930 – 1936 рр.) // Укр. істор. журнал. – 2005. - № 3.

22 Ульяновський В.І. Церква в Українській державі 1917 – 1920 рр. (доба Української Центральної Ради). – К., 1997; Ульяновський В.І. Церква в Українській державі 1917 – 1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). – К., 1997.

23 Андрусишин Б. Церква в Українській державі 1917 – 1920 рр. (доба Директорії УНР). – К., 1997.

24 Євсєєва Т.М. Російська православна церква в суспільно-політичному житті України 1917 – 1921 рр.: конфлікт національної ідентичності у православному полі. – К., 2005.

25 Турченко Ф., Ігнатуша О. Українська Автокефальна // Вітчизна. – 1989. - № 12; Пилявець Л. Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ. – 1990. - № 5.

26 Силантьев В.И. Большевики и Православная Церковь на Украине в 20-е годы. – Х., 1998.

27 Волошин Ю. Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941 – 1944 рр.) – Полтава, 1997; Його ж.. „У храмі – не менше 20 хвилин" (Православна церква і окупаційний режим на Буковині у 1941 – 1944 рр.) // Людина і суспільство. – 1998. - № 2.

28 Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні: 1943 – 1946 рр. – К., 1998.

29 Меркатун І.П. Антирелігійна кампанія 50 – 60-х років на Україні // Укр. іст. журн. – 1991. - № 10.

30 Баран В. Влада і церква: з історії взаємин у 1945 – 1965 роках // Сучасність. – 1995. - № 5.

31 Войналович В.А. Духовні навчальні заклади України (друга половина 40-х – перша половина 60-х рр.) // Укр. іст. журн. – 2003. - №№ 2, 4.

32 Борщевич В.Т.Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХ ст.). — Луцьк, 2000.

33 Рожко В.Є. Нарис історії української православної церкви на Волині: Історико-краєзнавчий нарис. – Луцьк, 2001.

34 Зінченко А.Л. Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. – К., 1993.

35 Слободянюк П.Я. Українська церква: історія руїни і відродження. – Хмельницький, 2000.

36 Масан О., Чеховський І. Чернівці: 1408 – 1998: Нариси з історії міста. – Чернівці, 1998.

37 Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці, 1999.

38 Холодницький В. Православна церква Північної Буковини та Північної Бессарабії в роки Другої світової війни // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. ст. - Випуск 9. – Чернівці, 2002.

39 Єленський В.Є. Державно-церковні взаємини на Україні (1917 – 1990). – К., 1998.

40 Історія релігії в Україні: У 10 т.– Т. ІІ. Українське православ'я / За ред. проф. П. Яроцького. – К., 1997; Історія релігії в Україні: у 10 т.– Т. ІІІ. Православ'я в Україні / За ред. А. Колодного, В. Климова. – К., 1999.

41 Русская Православная Церковь в советское время (1917 - 1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью / Составитель Герд Штриккер: В 2-х т. – М., 1995.