LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Ваххабізм у сучасній Росії: історичні корені та тенденції розвиткуІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
МАЄВСЬКА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА


УДК 29 (470)ВАХХАБІЗМ У СУЧАСНІЙ

РОСІЇ: ІСТОРИЧНІ КОРЕНІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ


Спеціальність 09.00.11 – релігієзнавствоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук


Київ – 2007Дисертація є рукописом


Робота виконана у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України


Науковий керівник: доктор філософських наук

САГАН ОЛЕКСАНДР НАЗАРОВИЧ,

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

провідний науковий співробітник


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

УТКІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Міжнародний Соломонів університет,

завідувач кафедри історії


доктор філософських наук, кандидат історичних наук, доцент

ПАВЛЕНКО ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Інститут світової економіки та міжнародних відносин

НАН України, головний науковий співробітник


Провідна установа: Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра релігієзнавства).Захист відбудеться 2 лютого 2007 року о 14.00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.26.161.03 по захисту дисертацій в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).Автореферат розісланий "26" грудня 2006 р.
Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради,

кандидат філософських наук , доцент О.В. БучмаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. В наш час ваххабізм став ідеологічним прикриттям діяльності екстремістів у багатьох частинах земної кулі і є одним із факторів напруги у так званій "дузі нестабільності". Питання виникнення і поширення ваххабізму залишається ще не достатньо вивченим у вітчизняній історичній та релігієзнавчій науці. У зв'язку з цим досить часто, у тому числі й в українській пресі, ваххабізм необґрунтовано ототожнюється з ісламом. Але іслам є лише ширмою, якою прикривається ідеологія з принципово відмінними догматичними та моральними орієнтирами. Тому, необхідно проводити чітке розмежування між ісламом та ваххабізмом, оскільки недостатнє вивчення цієї проблеми може призвести до напруженості у міжконфесійних відносинах, до негативного ставлення до мусульман взагалі. Актуальність вивчення ваххабізму обумовлена перш за все зростанням міжнародного тероризму - багатогранного явища, яке породжене соціально-політичними, ідеологічними, етнічними та іншими чинниками. Ця ідеологія є своєрідним підґрунтям багатьох міжнародних терористичних угруповань. Історичний аналіз свідчить, що ваххабізм виник як радикальна екстремістська течія, яка для поширення свого впливу використовує, прикриваючись ісламом, насильницькі методи у своїй діяльності.

Однією зі складних і фактично не досліджених проблем сучасного релігієзнавства є аналіз стану поширення ваххабізму в Росії після 1991 року, його вплив на посилення напруги і ускладнення суспільно-політичного становища в окремих регіонах Російської Федерації, що призвело навіть до збройних конфліктів. Особливої уваги в цьому аспекті вимагає Північний Кавказ. Цей регіон Росії лежить у безпосередній близькості до України і поширення там впливу ваххабізму може призвести до загострення етно-конфесійних відносин у деяких регіонах України, зокрема в Криму. У Росії й інших державах пострадянського простору поширення ваххабізму супроводжується пропагандою ідеології таких радикально-екстремістських організацій, як "Брати-мусульмани" та "Партія Визволення", осередки яких є і в Україні.

Мусульмани України, будучи частиною світового мусульманського співтовариства (умми), зазнають сильного потужного впливу з його боку (надання освіти у мусульманських університетах, приїзд радників-експертів, фінансова і благодійницька допомога тощо). З цими впливами зазвичай позв'язують проникнення до країни ідей ваххабізму й появу заборонених у багатьох країнах релігійно-політичних партій.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації безпосередньо стосується планової теми Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України "Ісламський чинник у євроінтеграційних процесах України" (державний реєстраційний номер 0106U000625).

Мета дослідження. Метою даного дисертаційного дослідження є з'ясування особливостей появи та історичного розвитку ваххабізму на території Російської Федерації з кінця 80-х років минулого століття і до нашого часу.

Для досягнення зазначеної мети необхідно було виконати такі дослідницькі завдання:

  • дослідити підґрунтя появи ваххабізму взагалі і вивчити діяльність засновника ваххабізму Ібн Абд аль-Ваххаба, об'єктивні й суб'єктивні чинники, що вплинули на формування його поглядів;

  • вивчити вплив на розвиток ваххабізму ідеологічних концепцій секти хариджитів (VIII ст.) та ідей наступника їх ідеології Ібн Таймії (XIV ст.);

  • проаналізувати концептуальні відмінності ісламу й ваххабізму, вивчити структуру, діяльність і засоби ідеологічної роботи прибічників радикально-екстремістських організацій ваххабітів;

  • розглянути питання періодизації становлення та поширення ваххабізму в Росії;

  • розкрити роль ваххабітів у розколі ісламських громад у Російській Федерації та їх вплив на створення духовних управлінь мусульман, незалежних від Центрального духовного управління мусульман Росії;

  • дослідити появу й історичний розвиток ваххабізму в таких найбільш конфесійно змішаних регіонах Російської Федерації, як Північний Кавказ та Татарстан;

  • з'ясувати роль соціального чинника у розповсюдженні ваххабізму на Північному Кавказі;

  • виявити невідповідність ваххабізму ісламським традиціям і культурно-моральним звичаям народів Північного Кавказу та республіки Татарстан;

  • узагальнити практику протидії поширенню ваххабізму у Російській Федерації з боку органів влади та ісламського духовенства.

Об'єктом дисертаційного дослідження є радикальний релігійно-політичний рух ваххабітів.