LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен

11
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка

ЛОМАЧИНСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА


УДК 271(477)


ПРАВОСЛАВНЕ ЧЕРНЕЦТВО В УКРАЇНІ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН


Спеціальність 09.00.11- релігієзнавство


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук
Київ – 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті

імені Тараса ШевченкаНауковий керівник: доктор філософських наук, професор

Лубський Володимир Іонович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедри релігієзнавства
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

Бондаренко Віктор Дмитрович,

Державний комітет у справах релігій, голова
кандидат філософських каук, доцент

Чекаль Людмила Анатоліївна,

Київський державний університет

технологій і дизайну,

доцент кафедри філософії і культурології
Провідна установа: Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди

Національної Академії наук України

(Відділення релігієзнавства)
Захист відбудеться "24" вересня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої

вченої ради Д. 26. 001. 17 у Київському національному університеті імені

Тараса Шевченка (03017, Київ, вул..Володимирська,64, ауд.328)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного

університету імені Тараса Шевченка (Київ, вул..Володимирська, 62)
Автореферат розісланий " 22 " серпня 2001р.

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Скрипка П.І.

ВСТУП


Актуальність теми дослідження.

В сучасних умовах суттєво по-новому розкривається історія нашого суспільства та даються по-можливості об'єктивні оцінки як подіям, так і особистостям. Проте багато з них все ще залишаються поза увагою громадськості і потребують повернення в науковий обіг. Звернення автора до проблеми православних монастирів зумовлено насамперед необхідністю переоцінки духовної спадщини українського православного чернецтва, його домінуючого значення в формуванні підвалин національної самосвідомості та вітчизняного соціально-культурного середовища.

Чернецтво в рамках православ'я характеризувалось структурною відповідністю соціальній структурі суспільства, що сприяло його здатності брати участь в регуляції суспільної системи. Цим обумовлено вплив православного чернецтва на соціальну сферу та сферу духовної культури, а також його взаємодія з державою.

В умовах, коли руйнуються сталі духовні орієнтири, особливо важливо переглянути історичні засади вітчизняної духовності. Незважаючи на всі протиріччя свого історичного розвитку, православне чернецтво не тільки подало зразки відданого служіння ідеї, але і стало консолідуючим фактором національної стабільності. Ним збережена національна релігійна традиція, і про це варто згадати, зважаючи на сучасні міжконфесійні протиріччя та розкол суспільства.

Зі зміною суспільного ладу суспільство часто звертається до заперечення культурної спадщини попередників. І в цьому випадку важливо згадати те, наскільки бережно протягом століть вітчизняним чернецтвом зберігалися паростки культурних надбань, що стали фундаментом літератури, мистецтва, історії, медицини та ін.

Історично-обумовлена тенденція тісної взаємодії чернецтва з державними структурами, здатність впливати на суспільні процеси визначило наявність такого типу взаємовідносин, в яких православне чернецтво відходить від основоположних принципів, обмежених лише духовною сутністю, і в його діяльності починає домінувати соціальна спрямованість. Чернеча обитель, як духовний заклад, вимагає повного зречення світського життя, самозаглиблення та особистісного спілкування з Богом. В той же час монастир, як суспільний інститут, змушений виступати як діяльна соціальна сила в складних політичних коллізіях вітчизняної історії. Така активна позиція допомагала православному чернецтву зберігати контроль не тільки над духовно-культурною, але і суспільно-політичною ідеологією свого часу.

Зв'язок роботи з науковими програмами

Запропонована автором тема дослідження входить складовою до досліджуваної кафедрою релігієзнавства філософського факультету імені Тараса Шевченка теми "Філософія релігії як філософське релігієзнавство".


Об'єктом пропонованого дослідження є чернецтво як специфічне суспільне явище.


Предметом дослідження є аналіз соціально-економічних, політичних, культурних та націотворчих функцій чернецтва на різних етапах історичного розвитку суспільства, виявлення основних тенденцій та своєрідності еволюції соціального статусу чернецтва в Україні.


Мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розкриття сутності соціально-економічних, політичних, культурних і націотворчих функцій чернецтва на різних етапах історичного розвитку суспільства та аналіз еволюції соціального статусу чернецтва в Україні.

Завдання дослідження:

Проаналізувати суспільно-політичні і духовно-культурні підвалини виникнення інституту чернецтва на території Київської Русі та характер його взаємодії з державними інститутами.

Дослідити зміну соціального статусу чернецтва під впливом політико-культурних процесів у суспільстві.

Розглянути характер взаємообумовленості релігійної і соціальної природи чернецтва.

Дослідити сакральну природу чернецтва.

Визначити основні етапи соціально-економічного, політичного та національно-культурного розвитку православного чернецтва.


Теоретико-методологічна основа дослідження

Особливістю дисертаційного дослідження є те, що воно виконане на межі філософії релігії, соціальної філософії та філософії культури. Теоретичні засади дослідження сформовані вивченням та осмисленням під кутом зору досліджуваної теми широкого кола архівних джерел, праць дореволюційних та сучасних філософів, богословів, соціологів. У дисертаційному дослідженні використані загальні методологічні принципи об'єктивності, системності, толерантності, позаконфесійності та історизму. Домінантою дослідження став принцип діалектики, що зумовив виявлення джерел, конкретного механізму розвитку обраного об'єкта дослідження та основні етапи його становлення. При дослідженні богословських текстів та архівних матеріалів використовувались методи аналізу та синтезу, аналогій та узагальнення. Аналізуючи особливості вітчизняного православного чернецтва автор використовувала порівняльний метод