LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Православне чернецтво в Україні: релігієзнавчий аналіз суспільно значущої діяльності в проблемному дискурсі національної історії

а й у становлення та утвердження української спільноти в багатьох інших сферах життєдіяльності – духовній, етнокультурній, освітній, мистецькій, соціальній, економічній, політичній. У цій діяльності збіглися потреби суспільства на певному відтинку його розвитку і можливості чернецтва задовольнити такі потреби. Подальша динаміка цих відносин у контексті суспільного розвитку та секуляризаційних процесів у ньому зазнала істотного коригування у бік мінімізації участі чернецтва у суспільно значущій діяльності й зростаючої активності світських чинників.

У дисертації зроблено також низку інших наукових висновків:

– потребам розвитку києворуського (згодом – українського) суспільства та державності відповідали специфічні риси самого православного чернецтва (наочність християнської переконаності подвижників, ідейна єдність та чернечамобільність, освіта, навички і досвід впливу на релігійну спільноту та іновірців, толерантність щодо світської влади та ін.);

– засвоєння східнохристиянської ідеї та практики чернецтва в процесі зіткнення з реаліями Київської Русі, пізніше – України визначило його критично-творчий характер, що в свою чергу привело до поступового формування особливостей вітчизняної моделі чернечо-монастирського комплексу. Серед цих особливостей однією з найважливіших стала зорієнтованість значної частини чернецтва не на пасивну споглядальність, а на активну включеність у діяльність загальносуспільного значення;

– не в усі періоди історії соціально значущий внесок чернецтва був рівнозначним. Ідейні позиції православного чернецтва в Україні у знакових подіях і процесах національної історії та церкви у ХVІІ–ХVІІІ ст. залишалися суспільно вагомими, проте поступово трансформувалися, ставали в аспекті україноцентризму неоднозначними, суперечливими, непослідовними;

– зростаюча залежність церкви та монастирів України від російської самодержавно-синодальної влади значною мірою спричинила негативні зміни у тенденціях розвитку православного чернецтва в Україні (зросійщення, денаціоналізацію, втрату самобутності та особливостей, що формувалися століттями тощо). Не завжди й не в усьому діяльність монастирів та чернецтва збігалася із прагненнями мас віруючих, з національними прагненнями.

Результати дослідження дають змогу аргументовано і більш адекватно оцінити існуючі на сьогодні знання про діяльність інституту православного чернецтва в Україні, відтворити явища та процеси, що сягають глибин національної історії та духовності, і з урахуванням цього сприяти виробленню в сучасника обґрунтованих ідейних переконань та пріоритетів, розумінню нинішніх процесів у релігійній сфері й осмисленому реагуванню на них.

Основні положення і висновки дисертації викладено у таких публікаціях:

Монографії:

1. Климов В. В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії. – К.: Ін-т філософії, 2008. – 883 с.

2. Климов В. В. Святитель Димитрій. – Л.: Логос, 1995. – 110 с. – (Духовні діячі України).

Статті у наукових збірниках і часописах:

3. Климов В. В. Православні монастирі в Україні: соціокультурний вимір // Церква і національне відродження: [зб. наук. праць / наук. ред. М. Рибачук]. – К.: Ін-т національних відносин і політології АН України, 1993. – С. 378–387.

4. Климов В. В. Українське православ'я: втрата самобутності // Людина і світ. – 1993. – № 4–5. – С. 38–42.

5. Климов В. В. Православні монастирі: terra incognita // Людина і світ. – 1994. – № 1. – С. 11–17.

6. Климов В. В. Святитель Димитрій (Данило Савич Туптало) // Людина і світ. – 1994. – № 8. – С. 24–30.

7. Климов В. В. Українські православні монастирі: від самостійності до залежності // Людина і світ. – 1995. – № 3–4. – С. 14–20.

8. Климов В. В. Митрополит, позбавлений імені (А. Мацієвич) // Людина і світ. – 1995. – № 11–12. – С. 37–41.

9. Климов В. В. Петро Могила і українське чернецтво // Феномен Петра Могили / [Климов В., Колодний А., Жуковський А. та ін.] ; за ред. В. Климова. – К.: Дніпро, 1996. – С. 181–211.

10. Климов В. В. Соціально-культурна значущість монастирів в Україні // Українська православна церква між Сходом і Заходом / [Яроцький П., Глушак А., Харьковщенко Є. та ін.]; за ред. П. Яроцького.К.: Український центр духовної культури, 1996. – С. 119–134.

11. Климов В. В. Статті-терміни з чернечо-монастирської тематики. 43терміни / Релігієзнавчий словник / [ред.-упоряд. А. Колодний, Б. Лобовик]. – К.: Четверта хвиля, 1996 (1,0 д. а.).

12. Климов В. В. Василіани в Україні: 380 років діяльності // Українське релігієзнавство. – 1997. – № 6. – С. 10–15.

13. Климов В. В. Аскетико-містична проблематика в творчості П. Могили // П. Могила: богослов, церковний і культурний діяч / [Колодний А., Нічик В., Климов В. та ін.] ; за ред. А. Колодного, В. Климова. – К.: Дніпро, 1997. – С. 82–89.

14. Климов В. В. Українські монастирі як опорні пункти православ'я у ХVІІІ–ХІХ ст. // Історія релігії в Україні: Православ'я в Україні: в 10 т. / [ред. Колодний А., Климов В.]. – К.: Український центр духовної культури, 1999. – Т. 3. – 1999. – С. 293–315.

15. Климов В. В. Формування і реалізація української моделі державно-церковних відносин // Релігійна свобода. – 1999. – № 3. – С. 79–84.

16. Климов В. В. Українські православні монастирі як чинник національної історії // Українське релігієзнавство. – 2001. – № 20. – С. 73–81.

17. Климов В.В. Друковані пам'ятки української культури в аспекті діяльності вітчизняного чернецтва // Українське релігієзнавство. – 2006. – № 39. – С. 112–136.

18. Климов В. В. Діяльність вітчизняних монастирів, чернецтва і національна рукописнадуховна спадщина // Українське релігієзнавство. – 2006. – № 42. – С. 77–87.

19. Климов В. В. Осмислення православним чернецтвом релігійно-церковних, міжцерковних, соціальних проблем передунійної доби в чернечо-монастирських джерелах // Українське релігієзнавство. – 2007. – № 43. – С. 86–94.

20. Климов В. В. Українське чернецтво і міжконфесійні відносини: історичний та сучасний аспекти // Релігійна свобода. – 2007. – № 12. – С. 70–78.

21. Климов В. В. Православні монастирі в соціально-політичному й духовному контексті національно-визвольних змагань українського народу. Православне чернецтво і Переяславська рада // Українське релігієзнавство. – 2008. – № 45. – С. 105–114.

22. Климов В. В. Християнське чернецтво України // Українське релігієзнавство. – 2008. – № 46. – С. 281–302.

23. Климов В. В. Позиція та діяльність православного чернецтва у сфері освіти Могилянської доби // Науковий часопис. НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наук. праць]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – № 17 (30). – С. 65–74.

24. Климов В. В. Українські православні монастирі та чернецтво. До питання про їх