LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Православне чернецтво в Україні: релігієзнавчий аналіз суспільно значущої діяльності в проблемному дискурсі національної історії

пріоритетів українського народу, громадської думки та ін. Результати дослідження можуть бути використані під час викладання вузівських курсів і спецкурсів з історії вітчизняної філософії, релігієзнавства, історіософії, культурології, українознавства, загальної історії України, у підготовці підручників та навчальних посібників, організації циклів тематичних публікацій та передач у засобах масової інформації тощо. Результати дослідження, подані через проблемний дискурс національної історії, можуть бути використані у навчальному процесі в мережі духовних навчальних закладів (духовних семінарій, академій). Матеріали дослідження можуть послугувати більш зваженим, аргументованим позиціям сторін православно-католицького, православно-греко-католицького діалогів, що в різних форматах відбуваються в сучасній Україні.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є результатом самостійної дослідницької роботи здобувача, яка проводилася ним у 1995–2008 роках. Відбір проблемних питань, основні положення, аргументація та теоретичні висновки зроблені автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та положення дисертаційного дослідження апробовано на міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових та науково-практичних конференціях й семінарах. Серед них – наукова конференція "Почаївський монастир у контексті історії та духовності українського народу" (Тернопіль, 1995); міжнародна наукова конференція "Петро Могила і сучасність" (Київ, 1996); перша міжнародна наукова конференція "Християнство в контексті історії і культури України" (Київ, 1997); друга міжнародна наукова конференція "Християнство: історія і сучасність" (Київ, 1998); міжнародний колоквіум "Переяслав (1654) і Українська православна церква" (Тернопіль, 2003); ІV Всесвітній форум українців (Київ, 2006); щорічна науково-практична конференція "Історія релігій в Україні" (Львів, 2007); всеукраїнська науково-практична конференція "Міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства" (Київ, 2007); науково-практична конференція, присвячена 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря "Михайлівський Золотоверхий монастир – історія крізь століття" (Київ, 2008) та ін. Окрім того, результати дослідження оприлюднювалися у доповідях та повідомленнях на щорічних наукових колоквіумах та засіданнях теоретичного семінару у Відділенні реліґієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, а також пройшли апробацію у процесі читання автором лекцій з курсу "Релігієзнавство" в Українському державному аграрному університеті, спецкурсу "Українські монастирі" в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" та ін. Положення дисертації обговорювалися на засіданнях відділу сучасних релігійних процесів в Україні та Вченої ради Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені в індивідуальній монографії "Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії" (Київ, 2008) та у 23 брошурах і публікаціях у наукових збірниках, часописах та фахових виданнях.

Структура дисертації і послідовність викладу матеріалу зумовлені логікою дослідження проблеми, яку в свою чергу визначають мета й завдання дисертації, побудованої за проблемно-хронологічним принципом. Дисертація складається із вступу, шести розділів, висновків та списку використаних джерел.

У першому розділі здійснено релігієзнавчий аналіз вітчизняних і зарубіжних світських та церковно-релігійних джерел, автори яких тією чи іншою мірою торкалися порушеної в темі дисертації проблематики і критичне осмислення яких, на думку дисертанта, мало сприяти вирішенню основних завдань пропонованого дослідження. Зважаючи на мету дослідження, у другому розділі дисертації розглянуто інститут монастирів і чернецтва як засіб якісної перебудови духовного життя Київської Русі на християнських засадах. Акцентовано розглядається проблема трансформації східнохристиянської чернечо-монастирської моделі під впливом політичних, соціальних та релігійних реалій Київської Русі, формування особливостей вітчизняних монастирів. З позицій релігієзнавчої науки проаналізовано, в силу яких причин формувалася суспільно значуща діяльність чернецтва. У логічному зв'язку з результатами цього аналізу в третьому розділі дисертації досліджена конкретна діяльність чернецтва в Україні в один із найскладніших періодів вітчизняної історії – добу українського Середньовіччя. За джерелами чернечо-монастирського походження простежується характер бачення вченим чернецтвом церковних, соціальних та етнорелігійних проблем передунійної доби. Якісна перебудова позицій православного чернецтва у зв'язку з унійними процесами та їх наслідками для церкви та віруючої спільноти в Україні проаналізована в четвертому розділі дослідження. Відповідно до завдань дисертаційного дослідження в п'ятому розділі роботи розглянуто широке коло проблем реагування православного чернецтва на події, пов'язані з національно-визвольним рухом українського народу в середині ХVІІ ст., приєднанням Київської митрополії до Московського патріархату, реалізацією російською самодержавно-синодальною владою політики централізації, уніфікації, денаціоналізації в церковно-релігійній сфері на українських землях. В органічному зв'язку з темою дисертації в шостому розділі проаналізована діяльність православних монастирів як осередків філософсько-богословської думки: розглянута філософсько-богословська інтерпретація інституту чернецтва, практики аскетизму; проаналізовано низку понять на стику філософії та богослов'я, що широко використовувалися чернецтвом у богословсько-полемічній, проповідницькій діяльності серед української православної спільноти. Насамкінець сформульовано ряд висновків, що випливають із результатів дисертаційного дослідження.

Список використаних джерел складається з 442 позицій.

Повний обсяг дисертації становить 421 сторінку, з них 376 сторінок основного тексту.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, формулюються мета та завдання дисертаційного дослідження, визначаються його наукова новизна, теоретичне та практичне значення.

У першому розділі"Суспільно значуща діяльність інституту українських православних монастирів і чернецтва як об'єкт релігієзнавчого аналізу" – досліджується стан вивчення проблеми, аналізуються найпоширеніші та авторитетні концепції щодо зазначеної проблематики у працях українських та зарубіжних філософів, істориків, зокрема істориків церкви, історіософів, істориків літератури, джерелознавців, культурологів та богословів. Зазначається, що проблема відтворення діяльності православного чернецтва та оцінка її значущості має давню традицію і своїми витоками сягає вітчизняної літописної спадщини,