LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Православний архетип сім'ї у контексті комунікативних відносин

простору.

 • Сім'я постає модусом повсякденного життєвого світу і є динамічною формою, що постійно конституюється в повсякденній комунікації на основі інтерпретацій, вироблених самими учасниками. Але цей процес укорінений в уже вироблені культурні форми, які виражають ту чи іншу традицію. Сім'я як виразник і транслятор традиції, що існує в символічних формах, осмислюється через їх інтерпретацію та виявлення глибинних архетипних підстав.

 • Аналіз православного архетипу сім'ї не є відтворенням архаїчних станів та "механічним" поверненням до старовини. Це спроба виявити альтернативи, здатні допомогти людині визначитись у мінливому світі, що втратив ціннісні орієнтири та особистісні виміри.


  Основні положення дисертації знайшли своє відображення в таких публікаціях автора:

 • Усанова Л.А. Можлива повнота співбуття //Філософські обрії. – Київ –Полтава, 1999. – № 1-2. – С.126 – 136.

 • Усанова Л.А. Постсуспільство і особистісна структура буття //Філософські обрії. – Київ–Полтава, 2000. – №3. – С.156 – 166.

 • Усанова Л.А. Архетип дому як принцип вияву людського образу (до питання про вкоріненість людського існування) //Філософські обрії. – Київ-Полтава, 2001. – №5. – С.145 – 156.

 • Усанова Л.А. Апологія сімейних відносин //Філософія і культура. Науковий збірник. – Київ: КДТУБА, 1998. – С.132 – 140.

 • Усанова Л.А. "Невідома" ланка природного ланцюга //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблема освіти у галузі економіки оточуючого середовища і екології". – Дніпропетровськ, 1999.– Вип.2. – С.176 – 185.

 • Усанова Л.А. Державність у контексті сім'ї //Стратегія українського державотворення. Філософсько – політологічний та економічний аналіз. Збірник наукових праць. – Київ – Полтава: "АСМІ", 2000. – С.182 –191.

  Анотація

  Усанова Л.А. Православний архетип сім'ї у контексті комунікативних відносин. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2002.

  Дисертація присвячена символічному аналізу феномену сім'ї та визначення її православного архетипу як комунікативно-особистісної моделі відносин. Характеризується символічний контекст стосунків чоловіка та жінки як підгрунтя виявлення певного архетипу сім'ї. Досліджується православна символіка шлюбу, батьківства, материнства, дому, через інтерпретацію якої виводиться ідеальна модель сімейних взаємин. Показані конструктивні моменти, які властиві цьому образу сім'ї та його можливості у вирішенні проблем сімейної комунікації. Аналізуються специфічні особливості комунікації (монологічність, діалогічність) та її вплив на характер життєвого світу сім'ї. З'ясовуються чинники, які сприяють актуалізації потенціалу православного архетипу сімейних взаємин в період соціальних трансформацій та кризи ціннісних орієнтирів.

  Ключові слова: архетип, сім'я, символ, особистість, православ'я, шлюб, батьківство, материнство, дім, сімейна комунікація, повсякденний життєвий світ, традиція.

  Аннотация

  Усанова Л.А. Православный архетип семьи в контексте коммуникативных отношений. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Институт высшего образования АПН Украины, – Киев, 2002.

  Диссертация посвящена символическому анализу феномена семьи и раскрытию ее православного архетипа как коммуникативно-личностной модели отношений. Дана характеристика символического контекста отношений мужчины и женщины как условия существования и проявления определенного архетипа. Исследуется православная символика брака, отцовства, материнства, дома, через интерпретацию которой выводится идеальная модель семейных взаимоотношений.

  В диссертации обосновывается вывод о том, что символическое содержание в принципе не статично, а динамично, как динамично любое взаимопонимание в процессе общения. Поэтому межличностные взаимоотношения проходят становление в процессе интерпретации тех глубинных символических форм, выражающих бытийную сущность и приходящих из глубины веков, которые человек наследует в процессе социализации.

  Обобщая анализ символичности мужского и женского, констатируется, что их разность является, с одной стороны, условием их единения, с другой – создает проблемы: конфликт между уникальностью личности и продолжением рода, между творением и деторождением, между мужем и женой.

  Коммуникативно-личностная модель отношений раскрывает конструктивные моменты, характерные для православного образа семьи и его возможности в решении проблем семейной коммуникации. Обосновывается положение о том, что образование семьи – это не уничтожение различий, а создание пространства, позволяющего через другого распознать самого себя.

  Анализируются специфические особенности коммуникации (монологичность, диалогичность) и ее влияние на характер жизненного мира семьи. Обнаруживаются условия, содействующие актуализации потенциала православного архетипа семейных отношений в период социальных трансформаций и кризиса ценностных ориентиров.

  Ключевые слова: архетип, семья, символ, личность, православие, брак, отцовство, материнство, дом, семейная коммуникация, повседневный жизненный мир, традиция.


  Summary

  Usanova L.A. Orthodoxy family archetype in the context of communicative relations. – Manuscript.

  Thesis is submitted for the competition of the scientific degree of the Candidate of Philosophy Sciences on the specialty 09.00.03–Social Philosophy and Philosophy of History.

  The Institute of Higher Education of the Ukrainian Academy of the Pedagogical Science. – Kyiv, 2002.

  Thesis is devoted to the symbolic analysis of the family phenomenon and the definition of its Orthodox archetype as communicative personal relations model. The symbolic context of a man and a woman relations as the ground of definition of the family archetype is characterized. Orthodox symbol of marriage, paternity, maternity, home is researched. Through interpretation of this symbol is inferred an ideal family relations model. It is shown what constructive moments correspond to Orthodox family image and also its possibility in the decision of the family communications problems. Some particularities to communication (monologue, dialogue) and its influence on the nature of the family life world are analyzed. Factors which assist to actualization of the potential orthodox archetype family relations in the period of social transformations and crisis of acsiological orientation.

  Key words: archetype, family, symbol, personality, orthodoxy, marriage, paternity, maternity, home, family communication, daily life world, tradition.

 •