LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Православні інституції та духовенство як суб'єкти формування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії наприкінці XVIII - на початку ХХ століть

потреба в систематизації та аналізі законодавчих і нормативних актів по духовному відомству, оскільки створені ще в дореволюційний період праці подібного характеру не змогли повністю охопити все законодавство.

На основі матеріалів дисертації можна створити методичні рекомендації для дослідників, де б містилася інформація про зміст тих чи інших видів документів. Це могло б значно полегшити пошук необхідних даних.

Значна частина виявлених документів, особливо кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. знаходяться не в найкращому стані. Час та досить часте використання діє не на їх користь. Тому з метою збереження інформації, що вони несуть, варто робити їх копії. Це можуть бути як мікрофільми, що широко практикуються в архівній справі, так і створення дублетів за допомогою цифрових носіїв.

Крім того, доцільним було б створення спеціальних баз даних, в які б вносилася інформація з метричних книг. Вони б значно полегшили пошуки конкретних осіб та могли б використовуватися як працівниками архівів, так і дослідниками.

В цілому вирішення окреслених питань дасть змогу краще зберегти документи архівних фондів та сприяти роботі дослідників.

Отже, можна констатувати, що в даній дисертації, завдяки опрацюванню та висвітленню значної кількості архівних матеріалів вдалося поглибити дослідження діяльності православних інституцій та духовенства у сфері церковнопарафіяльного діловодства кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., акцентувати увагу на особливостях, що були характерними для Волинської єпархії.


Список опублікованих праць за результатами дисертаційного дослідження


Наукові статті у фахових виданнях:

1. Кондратюк Ю. С. Історіографія досліджень церковнопарафіяльного діловодства ІІ половини ХІХ – початку ХХІ століть // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані" № 6 (56). – Дніпропетровськ. – 2007. – С. 3-6.

2. Кондратюк Ю. С. Метричні книги Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть. Особливості формування та ведення // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Вип. 13. – Луцьк. – Редакційно-видавничий відділ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки. - 2007. – С. 7-12.

3. Кондратюк Ю. С. Основні функції органів управління Волинської єпархії щодо церковнопарафіяльного діловодства наприкінці ХVІІІ – початку ХХ століть // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані" № 1 (57). – Дніпропетровськ. – 2008. – С. 19-22.


Статті та тези виступів на конференціях:

4. Кондратюк Ю. С. Репрезентативність церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії (на прикладі Новоград-Волинського повіту) // Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення. // Науковий збірник "Велика Волинь". - Житомир: М. Косенко, 2007". – Вип. 36. – У 2-х тт. –Т. І. – С. 43-48.

5. Кондратюк Ю. С. Клірові відомості Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть // Бердичівська земля у плині часу. – Науковий збірник "Велика Волинь". – Житомир: М. Косенко, 2007. – Вип. 37. – У 2-х тт. – Т. І. – С. 215-220.


АНОТАЦІЯ


Кондратюк Ю. С. Православні інституції та духовенство як суб'єкти формування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії наприкінці ХVІІІ – початку ХХ століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Національний університет "Острозька академія". – Остріг, 2008.

Дисертацію присвячено вивченню діяльності православних інституцій та духовенства щодо формування документації постійного ведення церковних парафій Волинської єпархії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століть.

На основі архівних матеріалів, опублікованих джерел, законодавчих актів та наукової літератури здійснено комплексний аналіз процесу формування та функціонування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії. В роботі визначено ступінь наукової розробки вивчення церковнопарафіяльного діловодства, висвітлюється проблема зберігання та репрезентативності церковних джерел, простежено законодавчі функції Синоду щодо регламентації їх ведення, розкрито діяльність єпархіальних органів управління у сфері діловодства парафій. Досліджено питання ведення духовенством документів, порядок здачі та формування звітності на їх основі.

Ключові слова: православні інституції, духовенство, документи, церковнопарафіяльне діловодство, Волинська єпархія.


АННОТАЦИЯ


Кондратюк Ю. С. Православные институции и духовенство как субъекты формирования церковноприходского делопроизводства Волынской епархии конца ХVІІІ – начала ХХ веков. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 09.00.11 – религиеведение. – Национальный университет "Острожская академия". – Острог, 2008.

Диссертационное исследование посвящено изучению деятельности православных институций и духовенства относительно формирования документации постоянного ведения церковных приходов Волынской епархии в конце ХVІІІ – в начале ХХ веков.

На основе архивных материалов, опубликованных документов, законодательных актов и научной литературы осуществлен комплексный анализ процесса формирования и функционирования церковноприходского делопроизводства Волынской епархии.

Анализ опубликованных источников показал, что большинство их издано в дореволюционный период с целью оказания помощи духовенству ориентироваться в достаточно сложных вопросах делопроизводства. Основным источником диссертационного исследования служит церковноприходская документация. Ее комплексное изучение позволило проследить порядок и особенности осуществления процесса делопроизводства духовенством Волынской епархии.

Наивысшим органом управления всех сфер церковной жизни Российской империи был Синод, который занимался непосредственно и вопросами делопроизводства. Издаваемы им законодательные акты, были обязательны к исполнению православными институциями и духовенством, в том числе и Волынской епархии.

Функция контроля на местах принадлежала епархиальным органам власти. Наивысшей из них была консистория, через духовные правления и благочиния ведавшая деятельностью приходского духовенства, в том числе и в сфере делопроизводства. Через них же она регулировала ее и устраняла все возникшие проблемы.

Духовенство Волынской епархии должно было вести все виды документов, установленные Синодом. При этом их обязывали придерживаться общероссийских образцов, которые время от времени изменялись. Местным священникам приходилось исполнять все требования Синода и епархиальных органов власти относительно правил их ведения. В случае нарушений, их наказывали в зависимости от степени вины.

Исследование деятельности духовенства показало, что значительную роль в его работе занимала своевременная сдача документов и отчетов, составленных на их основе. Существовала целая система прохождения документов от приходов к Синоду, которая изменялась на протяжении всего периода функционирования. Она была построена по сквозному принципу, согласно которому итоговые ведомости не составляли без сбора всей информации подотчетных организаций – приходов, благочиний, епархии. Поэтому каждая из этих институций следила, чтобы отчеты доставлялись своевременно, поскольку их задержка тормозила работу высших учреждений.

Несмотря на